"Afghanistan" English translation

NL

"Afghanistan" in English

EN

"Afghanistan" in Dutch

NL Afghanistan
volume_up
{proper noun}

1. geography

Afghanistan
Commissaris Bonino is kortgeleden gearresteerd en vastgehouden in Afghanistan.
Commissioner Bonino was arrested and detained in Afghanistan recently.
Afghanistan vormt geen existentiële dreiging voor de internationale veiligheid.
Afghanistan does not pose an existential threat to global security.
Wij moeten onze ontwikkelingssamenwerking met en steun aan Afghanistan normaliseren.
We should normalise our development cooperation and support to Afghanistan.

Synonyms (English) for "Afghanistan":

Afghanistan

Context sentences for "Afghanistan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIn de kwestie-Afghanistan hebben wij steun gegeven en besloten mee te doen.
But every American policy does not automatically have to become European policy.
DutchLaten wij het terrorisme ook eens bekijken vanuit een grot in Afghanistan.
It is no good looking at terrorism from the benches of the European Parliament.
DutchDe Europese Unie moet zich daarom meer met de situatie in Afghanistan bemoeien.
Greater involvement of the European Union is definitely needed.
DutchTen tweede is er geen militaire oplossing voor de chaos in Afghanistan.
Secondly, a military solution to the Afghan imbroglio is not possible.
DutchMet steeds als slachtoffers de vrouwen, de kinderen en de mannen in Afghanistan, miljoenen in getal.
The victims have always been Afghan women, children and men – in their millions.
DutchHet is geen goede zaak dat Afghanistan de ordehandhaving op hun grondgebied aan derden overlaten.
Like the French Minister for Foreign Affairs, I do not think that this is desirable.
DutchDat zal het zwaartepunt van mijn missie zijn wanneer ik in september naar Afghanistan reis.
This will be the focus of my efforts when I go there in September.
DutchZonder Amerikaanse en Europese hulp zou Afghanistan niet kunnen bestaan.
Without US and EU aid the country would quite simply not exist.
DutchZo wordt alle jongeren in Afghanistan iedere vorm van fatsoenlijk onderwijs onthouden.
They include the exclusion of the whole of Afghan youth from any form of education worthy of the name.
DutchDe Commissie vraagt momenteel nog eens 7 miljoen euro voor het WFP-programma voor Afghanistan.
A further EUR 7 million is now being requested by the Commission for the WFP Afghan programme.
DutchDe overeenkomst moet zich met name richten op de eigen inbreng van Afghanistan en op duurzaamheid.
It should focus particularly on Afghan ownership and sustainability.
DutchMaar liefst dertien landen van de Europese Unie hebben strijdkrachten naar Afghanistan gestuurd.
Thirteen European Union countries have forces deployed there.
DutchIn mijn ogen kan de situatie van de vrouwen in Afghanistan alleen worden verbeterd als we de mannen erbij betrekken.
I believe that the position of women can be improved only if we involve the men.
DutchDe fout dat wij in de jaren 80 en 90 Afghanistan aan zijn lot hebben overgelaten, mogen wij niet opnieuw maken.
I welcome the fact that our American friends are involving the United Nations in this way.
DutchHet conflict in Afghanistan gaat immers met groot lijden gepaard.
Terrible suffering has been caused by this conflict.
DutchEen zekere vorm van gezamenlijke voortgangsbewaking door Afghanistan en de internationale gemeenschap zou ook nuttig zijn.
Some form of joint Afghan-international monitoring of progress would also be useful.
DutchECHO houdt zich in Afghanistan niet bezig met ontwikkelingssamenwerking als zodanig, maar levert humanitaire hulp.
ECHO is not carrying out development cooperation as such, but is delivering humanitarian aid.
DutchIn 2007 reisde ik naar drie oorlogsgebieden: Irak, Afghanistan en Liberia.
In 2007, I traveled to three war zones.
DutchDe crisis met Afghanistan, de terreurbestrijding mag onze aandacht niet weghalen van dit deel van de wereld.
The Afghan crisis, the war on terrorism, must not distract our attention from this part of the world.
DutchHelaas is de algemene toestand in Afghanistan aan het escaleren, zoals we kunnen lezen in de laatste persberichten.
Unfortunately, this general state of affairs is escalating, as we can read in press reports now.