"afkomstig zijn" English translation

NL

"afkomstig zijn" in English

NL afkomstig zijn
volume_up
{verb}

Zwemwateren kunnen verontreinigd zijn met bacteriën die afkomstig zijn uit huizen, hotels of misschien kantoorgebouwen.
Bathing waters may be contaminated by bacteria which originate from households, hotels or maybe office buildings.
Dat wordt natuurlijk erg vervelend vooral voor degenen die aan dit debat deelnemen en die niet uit dit land afkomstig zijn.
That, of course, becomes very tiresome, especially for those participants in the debate who do not originate from that country.
Daarom zal een cumulatiedrempel worden vastgesteld om te bepalen of de producten uit het land van uiteindelijke vervaardiging afkomstig zijn.
For that purpose, an accumulation threshold will be fixed in order to decide whether the products originate in the country of final manufacture.

Similar translations for "afkomstig zijn" in English

afkomstig adjective
English
afkomst noun
zijn noun
English
zijn verb
zijn pronoun

Context sentences for "afkomstig zijn" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEr zijn uiteraard bijdragen die duidelijk van bepaalde landen afkomstig zijn.
We have of course payments coming in which clearly come from various countries.
DutchEén, gemiddeld, komt uit Europa. 100 zijn afkomstig uit Azië en de Pacific.
One, on average, comes from Europe. 100 come from Asia and the Pacific.
DutchDeze zestien wetenschappers zijn afkomstig uit het merendeel van de lidstaten.
These sixteen scientists are drawn from most of the Member States.
DutchDe officieren zijn Europees, maar de matrozen zijn afkomstig van andere naties.
The officers are European, but the crew are from other nations.
DutchSommigen van hen zijn afkomstig uit het noordelijk halfrond; sommige komen van overal op de wereld.
Some of them are from the northern hemisphere; some are from the entire globe.
DutchDe twee aanvullende vragen die ik heb zijn afkomstig van de heer von Habsburg en de heer Medina.
The two supplementary questions I have are from Mr von Habsburg and Mr Medina Ortega.
DutchDaartoe behoren ook de gebieden waaruit u en ik afkomstig zijn.
The region which you come from and the region which I come from are just such regions.
DutchDeze schepen zijn voornamelijk afkomstig uit mijn kiesdistrict en staan onder zeer strenge controle.
They fish mainly from my constituency and they are under very strict control.
DutchDit werd gezien als een eerste bewijs dat zwarte gaten afkomstig zijn van supernova-explosies.
This was considered as first evidence that actually black holes come from supernovae explosions.
DutchDeze gegevens zijn afkomstig van het Waarnemingscentrum in Lissabon zelf.
These are data from the Lisbon monitoring centre itself.
DutchIn totaal zijn er 157 amendementen van ons, dat wil zeggen dat 181 amendementen van anderen afkomstig zijn.
We have tabled 157, which means that 181 amendments come from other people.
DutchVijfhonderd van de zevenduizend deelnemers zullen afkomstig zijn uit landen die getroffen zijn door SARS.
500 of these 7 000 athletes will be coming from areas affected by SARS.
DutchDeze gegevens zijn afkomstig uit een rapport van de Cambodjaanse regering.
That is according to a Cambodian Government report.
DutchIk merk wel dat de spreekwoorden eveneens uit Spanje afkomstig zijn, zoals deze van de koe en de horens.
Clearly your metaphors also come from Spain: the bull and its horns.
DutchDie informatie moet afkomstig zijn van onafhankelijke bronnen.
That information has to be available from independent sources.
DutchIn de toekomst zal waarschijnlijk steeds meer diervoeder afkomstig zijn van genetisch gemodificeerde gewassen.
In the future it is likely that more and more animal feed will be derived from GM crops.
DutchEchte buitenaardse wezens, kolonies die afkomstig zijn vanuit de ruimte.
True aliens, stocks that arrived from outer space.
DutchDe producten in kwestie zijn toevalligerwijs afkomstig uit bananenproducerende landen van de Unie.
And surprise, surprise, the products concerned come from countries in the Union that produce bananas.
DutchIn Catalonië - - want daar heb ik het over - - bevinden zich veel studenten die uit heel Europa afkomstig zijn.
Catalonia – since that is what I was talking about – hosts many students from throughout Europe.
DutchLaten wij niet vergeten dat de middelen van de EU direct of indirect van de Europese burgers afkomstig zijn.
We should remind ourselves that the EU resources come directly or indirectly from European citizens.