"afkomstig zijn van" English translation

NL

"afkomstig zijn van" in English

NL afkomstig zijn van
volume_up
{verb}

afkomstig zijn van (also: stammen uit, stammen van)

Similar translations for "afkomstig zijn van" in English

afkomstig adjective
English
afkomst noun
zijn noun
English
zijn verb
zijn pronoun
van adverb
English
van preposition

Context sentences for "afkomstig zijn van" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDit werd gezien als een eerste bewijs dat zwarte gaten afkomstig zijn van supernova-explosies.
This was considered as first evidence that actually black holes come from supernovae explosions.
DutchDie informatie moet afkomstig zijn van onafhankelijke bronnen.
That information has to be available from independent sources.
DutchIn de toekomst zal waarschijnlijk steeds meer diervoeder afkomstig zijn van genetisch gemodificeerde gewassen.
In the future it is likely that more and more animal feed will be derived from GM crops.
DutchHet kan afkomstig zijn van Wagyu runderen, maar niet uit de oorspronkelijke Appalachian Hyogo prefectuur in Japan.
It may come from Wagyu cattle, but it's not from the original, Appalachian Hyogo Prefecture in Japan.
DutchHet personeel en de infrastructuur van dit centrum moeten om te beginnen afkomstig zijn van het Satellietcentrum van de WEU.
The staff and infrastructure of this centre should come, to begin with, from the WEU's satellite centre.
DutchHet verslag-Pérez Royo somt terecht een aantal redenen tot bezorgdheid op die afkomstig zijn van enkele eenheidsmunt-waarnemers.
The Pérez Royo report rightly identifies concerns of some of the single currencies-watching spectators.
DutchIk kan u verzekeren dat de beweringen die in de pers zijn weergegeven niet afkomstig zijn van mijn diensten binnen de Commissie.
I can assure you that none of the leaks that have appeared in the press come from my department in the Commission.
DutchIn 2020 moet ten minste 25 procent van het totale energieverbruik in de Europese Unie afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen.
Renewable energy sources should account for at least 25 % of the EU ’ s entire energy consumption by the year 2020.
DutchDe voorgestelde verandering in verband met de status van documenten die afkomstig zijn van lidstaten heeft eveneens mijn nadrukkelijke steun.
I particularly welcome the proposed change relating to the status of documents emanating from Member States.
DutchDit geldt uiteraard ook voor dierlijke producten zoals melk, eieren en vlees, wanneer deze afkomstig zijn van dieren die met GGO-producten gevoed zijn.
That also applies, of course, to animal products such as milk, eggs and meat from animals fed on GM products.
DutchHet is niet bewezen dat geneesmiddelen die afkomstig zijn van onbetaalde donoren, veiliger zouden zijn dan die van betaalde donoren.
There is at present no evidence that medicinal products from unpaid donors are in any way safer than those from donors who have been paid.
DutchEen goed doordacht biobrandstoffenbeleid zou betekenen dat Europese voertuigen alleen gaan rijden op biobrandstoffen die afkomstig zijn van gecertificeerde bronnen.
A properly thought-through biofuels policy would mean European vehicles running on biofuels from certified sources only.
DutchDe bedoeling daarvan was de jaarlijkse werkzaamheden te coördineren en de leden van die werkgroep moesten afkomstig zijn van het Parlement, de Commissie en de Raad.
Its purpose was to coordinate action annually, and it would comprise MEPs and representatives of the Commission and Council.
DutchEr is nog een laatste olifant in de kamer, de eiwitten zelf, die afkomstig zijn van algen, bacteriën, schimmels en uit de rest van de boom des levens.
There's one last elephant in the room, the proteins themselves, which come from algae and bacteria and fungi, and all over the tree of life.
DutchMaar het is bijvoorbeeld evenzeer noodzakelijk dat de lidstaten ophouden met hoge Europese ambtenaren te beschermen die afkomstig zijn van hun nationale overheid.
But the Member States must also stop protecting senior European officials who were appointed from their national administrations.
DutchWe lopen echter het risico de consument te overweldigen als we alle levensmiddelen etiketteren die zijn gemaakt van producten die afkomstig zijn van dieren die voer met GGO's hebben gehad.
But we risk overwhelming the consumer if we label every foodstuff made from products derived from animals fed on GMOs.
DutchDegenen als ik die afkomstig zijn van perifere insulaire regio's vragen zich af wie de extra rekening gaat betalen die deze deficitaire regio's gepresenteerd zullen krijgen.
Those of us from outlying island regions are wondering who is going to pay the additional cost that will arise for these regions in deficit.
DutchNieuw is nu dat alle toevoegingen aan het eindproduct die op papier afkomstig zijn van of worden geprocessed met behulp van GGO's, nu wel geëtiketteerd moeten worden.
What is now new is that all additions to the end product that theoretically originate from, or are processed by means of, GMOs, now have to be labelled.
DutchVoor bepaalde kazen met oorsprongsbenaming moet de melk afkomstig zijn van bepaalde koeierassen, in de wijnbouw mogen alleen traditionele wijnstoksoorten gebruikt worden.
Some cheeses of designated origin require the use of milk from specific dairy breeds, and in winegrowing, only traditional vine varieties may be used.
DutchIndien dit het geval is, weet ik zeker dat de betere gedeelten afkomstig zijn van mijn vriend en collega de heer Dimitrakopoulos en de wat ongebruikelijke onderdelen van de heer Leinen.
If so, I am sure that I can attribute the better parts to my friend and colleague Mr Dimitrakopoulos and the more unusual parts to Mr Leinen.