"afkondigen" English translation

NL

"afkondigen" in English

NL afkondigen
volume_up
[kondigde af|afgekondigd] {verb}

afkondigen (also: uitspreken)
U verklaart dat wij het Handvest hebben afgekondigd, en dat was het dan.
You tell us to proclaim it and leave it at that.
Sommigen vrezen zelfs dat hij de chaos uitlokt om de noodtoestand te kunnen afkondigen en de verkiezingen uit te stellen.
Some people even fear that he is inciting the chaos in order to be able to proclaim a state of emergency and postpone the elections.
Zo worden dus de nationale parlementen buitenspel gezet en wordt hun plaats ingenomen door een lichaam van ambtenaren dat " het handvest zal afkondigen ".
So the national parliaments find themselves sidelined and replaced by a body of officials who will 'proclaim the Charter '.
"Professor Hawkins heeft een officieel dogma afgekondigd dat alle loyale Hawkinsianen houdt aan het feit dat de dinosauriërs uitstierven door een asteroïde."
"Professor Hawkins Has Promulgated an Official Dogma Binding on All Loyal Hawkinsians That an Asteroid Killed the Dinosaurs."
De KDP controleert nu het grootste deel van Iraaks Koerdistan en heeft naar verluidt amnestie afgekondigd en toegestaan dat het parlement, dat twee jaar lang verlamd was, opnieuw bijeenkomt.
The KDP now controls the majority of Iraqi Kurdistan and is said to have promulgated an amnesty and allowed the parliament to meet after being paralysed for two years.

Context sentences for "afkondigen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk heb hem nog eens nadrukkelijk gevraagd: moet de Europese Unie een aardolie-embargo afkondigen?
I asked him again quite clearly: should the European Union announce an oil embargo?
DutchRecycling en hergebruik kun je niet in één keer vanuit de hoofdstad of vanuit Brussel afkondigen.
Recycling and reuse cannot be announced out of the blue from the capital or from Brussels.
DutchOnderling vertrouwen laat zich niet bij decreet afkondigen.
Mutual confidence cannot be brought about by decree.
DutchEr moet worden opgehelderd wat bedoeld wordt met afkondigen.
It should clarify what it means by proclamation.
DutchDe PKK moet een eenzijdige wapenstilstand afkondigen.
The PKK must call a unilateral ceasefire.
DutchWat denkt de EU in verband met deze tragische gebeurtenis te ondernemen en zal de EU sancties tegen Birma afkondigen?
How does the EU intend to react to this tragic incident and does it intend to implement sanctions against Burma?
DutchWisselkoersen kan men niet afkondigen.
Exchange rates are not imposed by order.
DutchWaarom geen wapenembargo afkondigen?
DutchOp de mobiliteit van werklozen reageert Europa evenwel enkel door het afkondigen van beschermings- of overgangsmaatregelen.
Yet Europe’ s response to the mobility of unemployed persons is to impose what are known as protective or transitional measures.
DutchDe kwestie is niet dat we met een opgeheven vingertje zaken van bovenaf willen afkondigen die door brede lagen van de bevolking niet worden ondersteund.
This is not about our didactic proclamation from on high of things that the population at large do not support.
Dutchde verkiezingen afkondigen
DutchNoch het ontbinden van het parlement, noch het afkondigen van de noodtoestand, noch het de straat op sturen van troepen is aanvaardbaar.
There is no justification for the prorogation of Parliament, nor for the declaration of a state of emergency, nor for sending troops out onto the streets.
DutchDe regeringen van een aantal lidstaten hebben zelfs voor verschillende regio's de noodtoestand moeten afkondigen en er zijn reeds dodelijke slachtoffers te betreuren.
Some Member State governments have even declared a state of emergency in various regions, and there have already been victims to mourn.
DutchMevrouw de Voorzitter, op de vraag of het Europees Parlement moet meewerken aan het plechtig afkondigen van het Handvest is mijn antwoord eenvoudigweg nee!
Madam President, in answer to the question as to whether Parliament should participate in the official promulgation of the Charter I would simply say 'no '.
DutchAls dit Parlement en de Europese regeringen van oordeel zijn dat de situatie in Darfur " ", moeten zij, om consequent te zijn, tenminste een wapen- en olie-embargo aanbevelen en afkondigen.
If Parliament and European governments think that the situation ‘ amounts to genocide’, then the very least that they can do is recommend an arms embargo and an oil embargo.