NL afnemen
volume_up
[nam af|afgenomen] {verb}

De Derde Wereld moest goedkope grondstoffen leveren en later ook dure industrieproducten uit Europa afnemen.
The Third World had to supply cheap raw materials, and subsequently buy expensive industrial products from Europe.
De supermarkten worden ook bedreigd als zij vlees uit Spanje en Nederland willen afnemen, en de Franse overheid weigert op te treden.
Supermarkets too are being threatened if they want to buy meat from Spain and the Netherlands, and the French Government is refusing to take action.
De bevolking van Oekraïne is zozeer verpauperd dat zij te weinig koopkracht heeft om als verbruiker veel elektriciteit te kunnen afnemen.
The population of the Ukraine is so impoverished that it lacks the purchasing power to be able to buy any substantial amount of electricity as a consumer.
Als de voorraden afnemen, komt dit doordat het aanbod afneemt en de vraag toeneemt.
When stocks decline, it is because there is a drop in supply and an increase in demand.
De bevolkingsgroep onder de 20 jaar zal afnemen terwijl het aantal mensen boven de 65 flink zal stijgen.
The under-20 age group will decline, while the number of people aged over 65 will increase considerably.
En daarna zal deze waarschijnlijk gaan afnemen.
And after that, most likely it's going to begin to decline.
Zowel qua omvang als betekenis zullen deze communautaire activiteiten ook de komende jaren niet afnemen.
Moreover, neither the extent nor the importance of these activities will decrease in the coming years.
Deze invloed mag in de toekomst alleen maar verder toenemen, maar nooit afnemen!
This may get to increase, but it may never ever decrease.
Dat klopt echter niet, daar het aantal projecten dat van de cofinanciering gebruik zou kunnen maken, zou afnemen.
This is a contradiction in terms, as the number of projects subject to funding would decrease.
Laten we de politieke wens prevaleren, dan zal dit onze werkelijke invloed op de inhoud doen afnemen.
We should let the political wish prevail, for then this will diminish our actual influence on the content.
En de meeste steden zullen blijven bestaan, al zal hun omvang waarschijnlijk wel afnemen.
And most of them are still going to be there, although the scale of them is probably going to be diminished.
Wij kunnen bovendien enkel vaststellen dat onze energiebehoeften niet zullen afnemen en dat wij alternatieven moeten vinden voor de bestaande energiebronnen.
At the same time, our energy needs will not diminish and alternatives must be found to existing energy sources.
Als dat wel gebeurt, zal het gebruik van schadelijke stoffen afnemen.
If that were the case, the use of harmful substances would drop.
Als de voorraden afnemen, komt dit doordat het aanbod afneemt en de vraag toeneemt.
When stocks decline, it is because there is a drop in supply and an increase in demand.
In landen als Italië, Oostenrijk, Duitsland en Griekenland kan de bevolking met maar liefst een kwart afnemen.
Some states – such as Italy, Austria, Germany and Greece – would see their populations drop by around a quarter.
Als die nieuwe landen erbij komen, zal uiteraard de tewerkstellingsgraad afnemen en niet toenemen.
When the new countries join, employment levels will naturally fall, not increase.
Overweegt de Commissie de waarnemers regelmatig op pad te sturen indien de klachten niet afnemen?
Does the Commission envisage sending observers regularly if the number of complaints does not fall
Bijgevolg zou de groei afnemen en dan zou het nog moeilijker zijn om arbeidsplaatsen te scheppen.
Consequently, growth would fall and it would become even more difficult to create jobs.
Een goed rechtsmiddel is mijns inziens het afnemen van het passief kiesrecht.
I believe a good legal remedy is to take away rights to stand for election.
Ik zou eerder in hongerstaking gaan dan dat ik me Google Book Search laat afnemen.
I would go on a hunger strike before I let them take away Google Book Search from me.
Dat was en is een Europese visie, een visie die niemand ons kan afnemen.
This has been and continues to be a European vision that nobody can take away from us.
Ik hoop dat de huidige belangstelling voor Wit-Rusland niet zal afnemen, aangezien in bepaalde lidstaten de politieke benoemingen komen en gaan.
I hope that this interest in Belarus will not wane, as political appointments in certain Member States come and go.
In zijn duidelijke toelichting constateert de heer Hoppenstedt dat de minimumreserves in betekenis afnemen.
In his excellent explanatory statement, Mr Hoppenstedt notes that the importance of minimum reserves is waning.
Het belang van de mensenrechten is in de loop der jaren niet afgenomen, maar juist toegenomen.
The importance of human rights has not waned as the years have gone by; on the contrary, it has grown.
Hoe zou deze hele regio eruitzien als we ons zouden richten op andere lijnen op de kaart dan de grenzen, wanneer de onzekerheden zouden afnemen?
Now what might this entire region look like if in fact we focus on other lines on the map besides borders, when the insecurities might abate?
Hoewel de zomer voorbij is en je zou verwachten dat de toestroom zou afnemen, is het algemeen bekend dat we een crisis doormaakten, en dat die crisis nog niet voorbij is.
Although summer is over, and one now expects the flow to abate, it is common knowledge that we had a crisis, and that it is still there.
The pollution has abated.
afnemen (also: afruimen)
Dat geldt zeker voor Portugal, waar het aantal vaartuigen elk jaar weer is afgenomen.
A case in point is Portugal, where the number of vessels has dwindled year on year.
afnemen (also: afruimen)
afnemen
afnemen (also: wegrukken)

Context sentences for "afnemen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe diversiteit in het aanbod van de boekhandels zal zeer waarschijnlijk afnemen.
It is highly likely that diversity in the supply of bookshops will suffer.
DutchDie landen zullen zich uiteindelijk hun rechten op de ontwikkeling niet laten afnemen.
At the end of the day, these countries will not give up their rights to progress.
DutchZo zal de druk van echte asielzoekers aan de Europese grenzen afnemen.
This would reduce the pressure from genuine asylum seekers at European borders.
DutchHier is gezegd dat men met accijnzen het gebruik niet kan doen afnemen.
It is being said here that taxation cannot reduce the consumption of alcohol.
DutchGevallen van astma als gevolg van troposferische ozon zullen in aantal afnemen.
It is going to make sure that we reduce the incidence of asthma caused by ground-level ozone.
DutchDe gedachte is dat het afnemen van vingerafdrukken van 14-jarigen volstrekt onaanvaardbaar is.
The idea is that fingerprinting 14-year-old children is completely unacceptable.
DutchBovendien zou het de sociale integratie bevorderen, doordat de bestaanszorgen afnemen.
In addition, it would promote social inclusion by lowering the level of fear about survival.
DutchDe druk op de begroting zal naar alle waarschijnlijkheid in de loop van de tijd afnemen.
In all probability, the charge on the budget will lessen over time.
DutchHet afnemen van vingerafdrukken is een inbreuk op de persoonlijke integriteit.
Taking fingerprints is an infringement of personal integrity.
DutchAl zouden we het willen, dan zouden we dat initiatiefrecht nog niet kunnen afnemen.
Even if we did want to, we could not take it away from you.
DutchHet gaat om het recht dat niemand in dit Parlement zich zou willen laten afnemen.
It is about the right that, at the end of the day, no one here in this House would wish to be deprived of.
DutchStel dat ik een stap verder ga en ik zeg: "Ik ga jouw telefoon afnemen."
Suppose I go up and I say, "I'm going to take your phone."
DutchGlobaal gezien zou een dergelijke verschuiving de uitgaven niet verhogen, maar ze eerder laten afnemen.
Taken overall, this would not increase expenditure but rather reduce it.
DutchDe haat in de wereld zal moeten afnemen, gegeven hoe gevaarlijk het is geworden.
There's going to have to be a lessening of the amount of hatred in the world, given how dangerous it's becoming.
DutchHet ziet ernaar uit dat deze spanningen na de uitbreiding niet zullen afnemen, zeker niet in de beginfase.
It looks as if this tension is set to stay, certainly initially, following enlargement.
DutchDe migratiestromen zullen over het geheel genomen met de uitbreiding afnemen.
Enlargement will reduce the number of immigrants.
DutchEn de meeste steden zullen blijven bestaan, al zal hun omvang waarschijnlijk wel afnemen.
And most of them are still going to be there, although the scale of them is probably going to be diminished.
DutchWe krijgen steeds meer berichten dat men hun rechten eigenlijk wil afnemen.
There are already numerous indications that the government would really prefer to deprive the mayors of that right.
DutchNiet enkel omdat deze daarnet overging, maar ik ga hem afnemen omdat ik een kleine berekening heb gemaakt.
Not just because it rang earlier, but I'm going to take it because I made a little calculation.
DutchDe nationale regeringen moeten zich dit recht niet laten afnemen.
The national governments must not give up that right.