"afspreken" English translation

NL

"afspreken" in English

NL afspreken
volume_up
[sprak af|afgesproken] {verb}

Waarom gelden de regels die we afspreken wel voor sommige landen en niet voor andere?
Why do the rules we agree on apply to some countries and not to others?
Wij zouden methodes moeten kunnen afspreken om solidariteit tussen de lidstaten tot stand te brengen.
We should be able to agree policies to build solidarity among the Member States.
Positief, omdat we dan kunnen afspreken dat we met de onderhandelingen met Turkije zullen starten.
It will be a positive one because we will then agree to open negotiations with Turkey.
Ik dacht dat we misschien ergens konden afspreken.
I was thinking... maybe we can meet up at some place.
Maar ik stel nog steeds voor dat jij en ik moeten afspreken.
But I'm still suggesting you and I should meet.
Would you like to meet again?
afspreken
Wij kunnen dus ook afspreken elkaar elders te ontmoeten.
So perhaps we should arrange some other type of meeting.
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Can we arrange a meeting?
Wij hebben nu met de rapporteur afgesproken dat wij dat in tweede lezing trachten te regelen.
We have now reached agreement with the rapporteur that we shall try to arrange it again for the second reading.

Context sentences for "afspreken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWel kan men op EU-niveau bespreken en afspreken wat een redelijke prijs is.
However, there can be discussion and agreement at EU level on reasonable prices.
DutchEr is een groot aantal richtlijnen dat met hetgeen wij vandaag afspreken kan worden ingetrokken.
What we are discussing today makes possible the repeal of a huge number of directives.
DutchMen gaat numerus clausi afspreken alsof Duitsland dan één land is.
Numerus clausi will then be agreed upon as if Germany were one country.
DutchWij moeten erop toezien dat hetgeen wij afspreken ook ten uitvoer wordt gelegd.
We need to have an overview so that we can ascertain whether what we have agreed is being implemented.
DutchWij moeten afspreken wat er moet gebeuren als dat niet zo is.
We should also consider what to do if they do not reduce the emissions to that level.
DutchWij zullen dus gemeenschappelijk een aantal prioritaire projecten afspreken.
So we shall jointly adopt a number of priority works.
DutchWij moeten afspreken hoe wij die situatie moeten aanpakken.
We need to consider how we will deal with situations of this kind.
DutchIn een kamp met 90,:,000 mensen, moet je een aantal regels afspreken of er zal worden gevochten.
In a camp with 90,000 people, you have to come up with some rules or there is going to be some fights.
DutchLaten we allereerst duidelijk afspreken wat we niet moeten doen.
First of all let us be clear on what we should not do.
DutchDankzij deze positieve en opbouwende sfeer konden we afspreken dat de zaak snel moest worden afgerond.
The development of this positive and constructive spirit made it possible to decide to go for it now.
DutchWij moeten echter wel afspreken wanneer iets niet in orde is en vooral om welke mankementen het daarbij gaat.
However, we need to clarify what we mean by inaccurate applications, and above all just what the defects are.
DutchWij zullen vandaag of morgen gemeenschappelijke richtsnoeren afspreken voor de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Today or tomorrow, we will have to adopt common directions regarding the future of the CAP.
DutchDat moeten we dan tegelijkertijd afspreken.
We both need to come to an agreement about this.
DutchIk moet dit met hem afspreken.
I have to have an agreement with him on this.
DutchAls wij een groot aantal overgangstermijnen afspreken, kunnen wij de hele interne markt voor vele jaren wel vergeten.
And if a large number of transition periods are agreed, then we can forget the whole idea of the internal market for years to come.
DutchIk ben ervan overtuigd dat wij ergens in 2003 een datum moeten afspreken om het toetredingsproces van Turkije tot de Unie op te starten.
I am firmly of the opinion that we must set a date before the end of 2003 for the start of Turkey's accession process.
DutchWij moeten goed afspreken.
DutchDe Raad en de Commissie moeten een duidelijke streeftijd afspreken voor het bereiken van deze doelstelling, bijvoorbeeld in de loop van het jaar 2000.
The Council and the Commission should set a schedule for achieving the objective, for example by the end of year 2000.
DutchVroeg of laat moeten wij afspreken dat het vraagstuk van de bijdragen niet louter een kwestie is van begroting, maar van de interne markt in zijn geheel.
We must accept that contributions are determined by the single market as a whole and not just by the Community budget.
DutchMet de Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij heb ik kunnen afspreken dat ik hun amendement in gewijzigde vorm zou overnemen.
I was able to reach an agreement with the Liberals to the effect that their amendment would be adopted although in modified form.