NL afstaan
volume_up
{het}

Context sentences for "afstaan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHun paspoorten en al hun verdiensten moesten zij aan de handelaars afstaan.
Their passports and all their earnings were confiscated by the traffickers.
DutchTen tweede kan het afstaan van bloed tegen vergoeding een averechts effect hebben op de kwaliteit.
Secondly, remunerating blood donation could be counter-productive in terms of quality.
DutchOok zou het goed zijn om op het rijbewijs aan te geven of men organen wil afstaan.
It would also be sensible to include information on the driving licence about consent for organ donation.
DutchAls hij fatsoen zou hebben, zou hij zijn zetel nu afstaan en ons een tussentijdse verkiezing laten houden.
And if he had any decency he would resign his seat now and let us hold a by-election.
DutchJe knuffelt je database, want je wilt ze niet afstaan tot je er een mooie website voor gemaakt hebt.
You hug your database, you don't want to let it go until you've made a beautiful website for it.
DutchBurger of bedrijf moeten een deel van hun inkomsten afstaan.
Citizens or businesses have to hand over part of their income.
DutchOver de lastige vraag of het afstaan van bloed moet worden vergoed, heb ik een andere mening dan de heer Lund.
On the thorny issue of benevolent donations, my interpretation differs from that of Mr Lund.
DutchDe uitzendrechten zouden we aan Kosovo, Irak of de slachtoffers van de Europese eenmaking kunnen afstaan.
The broadcasting rights could be paid to Kosovo, Iraq or the victims of the construction of Europe.
DutchDoor het gebrek aan slagvaardigheid van de overheid dreigen wij die echter aan de Amerikanen te moeten afstaan.
But in the absence of mobilization by the authorities, we risk being overtaken by the Americans.
DutchHet zijn bijgevolg de nationale staten die eventueel bevoegdheden aan Brussel afstaan en toezien op de uitoefening ervan.
So it is the nation that might delegate powers to Brussels and monitor their execution.
DutchDe macht over ons grondgebied op die manier afstaan, zou volkomen strijdig zijn met onze vitale belangen.
It would be absolutely contrary to our vital interests to abandon control of our territory in this way.
DutchHet vrijwillig afstaan van het bloed vormt dus niet het discussiepunt, maar de verplichting daarvan.
So it is not the principle of non-remunerated donation that is being questioned, but compulsory non-remuneration.
DutchZoals velen van u weten, zit er aan het afstaan van bloed een uitzonderlijke menselijke kant die ons allemaal aangaat.
Blood donations, as many will know, have an incomparable human dimension, which concerns us all.
DutchEen DNA-test zoals Engeland eist, maakt duidelijk dat het de echte ouders zijn die het kind afstaan.
A DNA test such as the one the UK requires clearly shows whether it is the child's real parents that are giving it up.
DutchDe tweede belemmering heeft te maken met het feit dat de lid-staten vrezen macht te moeten afstaan aan de Europese Commissie.
The second barrier concerns the fear in Member States of ceding power to the European Commission.
DutchIk betreur het dat de vier gekozen sectoren zo ver van de dagelijkse beslommeringen van de Europese burgers afstaan.
Indeed, I am sorry that the four sectors chosen are so far removed from the daily concerns of European citizens.
DutchWe weten allemaal dat bestuursorganen ertoe neigen bureaucratisch te handelen, waardoor ze ver van de burgers afstaan.
We all know that administrations tend to act bureaucratically and that means at a distance from their citizens.
DutchWij kunnen niet goedkeuren dat democratisch verkozen organen hun wetgevende bevoegdheid moeten afstaan aan de EU-Commissie.
We cannot endorse this transfer of legislative power from democratically elected bodies to the EU Commission.
DutchDe EU zou een pover figuur slaan als ze niet een stukje van haar steeds toenemende rijkdom aan deze landen wil afstaan.
It would be a poor show if the EU were unable to share a little of its ever increasing wealth with these countries.
DutchHet afstaan van bloed moet dus gebaseerd blijven op de beginselen van vrijwilligheid, anonimiteit en het ontbreken van een vergoeding.
Blood donations must therefore remain based on the principles of free consent, anonymity and benevolence.