NL afzetten
volume_up
[zette af|afgezet] {verb}

Ze hebben de democratisch gekozen president Kabbah afgezet en gedwongen te vluchten.
They deposed the democratically elected President Kabbah and forced him to flee the country.
Democratisch gekozen presidenten worden afgezet, politieke tegenstanders gevangen genomen of opgehangen.
Democratically elected presidents are deposed and political opponents imprisoned or hanged.
Binnen die dictatuur wordt voortdurend strijd geleverd, waarbij leiders worden afgezet en zelfs gevangengezet.
Within this dictatorship, there is a continuing battle, whereby leaders are deposed and even imprisoned.
Die is daar afgezet door moeder Aarde, zo'n drie miljoen jaar geleden.
And it was deposited by the great mother Earth, some three million years ago.
Deze tindeeltjes werden afgezet op de koppen en deden de koppen crashen.
And these tin particles were deposited on the tape heads and were crashing the tape heads.
Een regering kan men afzetten of men kan er politieke druk op uitoefenen, maar de Commissie is nu eenmaal een merkwaardige combinatie van regering en administratief orgaan.
You can dismiss governments or put pressure on them, but the Commission is a peculiar hybrid of a legislative and administrative body.
afzetten (also: droppen)
afzetten (also: snijden, ruwen)
afzetten (also: oplichten)
Worden de burgers net zo afgezet als bij de overschakeling op het decimale muntstelsel?
Is it going to be like the change to decimal currency - a rip-off?
Je moet echt nu en dan eens de tv afzetten.
You have to turn off the TV from time to time.

Context sentences for "afzetten" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet Parlement zegt nu echter dat het de Commissie wil kunnen kiezen of afzetten.
But now Parliament is saying instead that it should elect or reject the Commission.
DutchWe willen binnenvallen en het gebied afzetten tot de grondtroepen arriveren.
We're asking to go in and set up a perimeter until ground support arrives.
DutchU kunt dit zelf afzetten tegen het bevolkingsaantal van uw eigen land.
You may compare that figure in terms of the population of your own country.
DutchVolgens mij moeten we een vlakke voet hebben, dus we kunnen niet afzetten van de springplank."
You know, we're supposed to have a planar foot, so we can't get off on the springboard."
DutchAlle lidstaten moeten hun goederen binnen de EU vrij kunnen afzetten.
All Member States should be free to sell their goods within the EU.
Dutch(Gelach) Naar het werk rijden en onderweg de kinderen bij school afzetten.
(Laughter) Drive the kids to school on the way to the office.
DutchWe moeten onze ideologische bril afzetten en de feiten onder ogen zien.
We must look beyond ideological preconceptions and face reality.
Dutch(Gelach) In elk geval, de volgende dia die ik jullie ga tonen - (Gelach) Moet ik dit afzetten?
(Laughter) Anyway, the next slide I'm about to show you -- (Laughter) Should I just turn that off?
DutchEn ik wil dat afzetten tegen de overlevingskansen van kinderen.
And I would like to show that against child survival.
DutchJe kan ze tegen elkaar afzetten door na te denken over Universal City Walk versus Disney World, of Disneyland.
You can contrast them by thinking about Universal City Walk versus Disney World, or Disneyland.
DutchWij moeten ervoor zorgen dat wij onze tabak in Europa kunnen afzetten en dat de industrie onze tabak afneemt.
We should see that our tobacco is also being sold here in Europe and that the industry is accepting it.
DutchMijnheer de Voorzitter, mijnheer Fischler, u heeft straks gezegd dat je niet alles op de regionale markten kunt afzetten.
Mr President, Mr Fischler, you said earlier that we could not sell everything on the regional markets.
DutchDeze groeiende vraag zorgt ervoor dat de producenten in de landbouw hun producten op geheel nieuwe markten tegen hogere prijzen kunnen afzetten.
This growth in demand is creating an entirely new market with higher prices for agricultural producers.
DutchFabrikanten van generieke geneesmiddelen zouden echter in de landen buiten Europa hun producten wél moeten kunnen afzetten.
However, it should be possible for manufacturers of generic medicines to sell their products in countries outside of Europe.
DutchZij vragen uitsluitend uw markten te openen waarop zij hun producten kunnen afzetten en kunnen concurreren op basis van prijs en kwaliteit.
All they ask is that you open up your markets on which we can sell our products, competing on quality and price.
DutchVeeleer zal men zich ertegen afzetten.
DutchOnzes inziens zou de stap van de Amerikanen rechtmatig zijn indien ze hun producten niet massaal zouden afzetten in andere landen.
In our opinion, the Americans would be within their rights, provided that they did not flood other countries with their products.
DutchKun je de omgeving afzetten?
DutchVoor de eerste keer zal een bus die tussen Londen en Lissabon rijdt in Frankrijk of Spanje passagiers mogen oppikken en afzetten.
For the first time a coach travelling between London and Lisbon will be permitted to pick up and put down passengers in France or Spain.
DutchLaat me die herrie afzetten!