"allen" English translation

NL

"allen" in English

EN
NL

allen {adjective}

volume_up
allen (also: heel, al, allemaal, alles)
Nieuwe Europese arbeidsmarkten, open voor allen, met toegang voor allen
New European Labour Markets, Open to All, with Access for All
Ik had daarom verzocht uit naam van de Polen en allen die daar omkwamen.
It was something I asked for on behalf of Poles and all those who died there.
Dank aan allen met wie we constructief hebben mogen samenwerken.
I would like to thank all those who cooperated with us in such a constructive way.

Context sentences for "allen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk kom te allen tijde graag naar het Parlement om deze discussie voort te zetten.
I should be pleased to come to Parliament at any time to continue this discussion.
DutchIk feliciteer de heer Rothley en allen die tot dit resultaat hebben bijgedragen.
Congratulations to Mr Rothley and everyone else who has contributed to this outcome.
DutchIk zou drie dingen willen zeggen die moeten leiden tot een open debat met u allen.
I have three things to say in the interests of having a frank debate with you.
DutchDit onrecht, zowel binnen als buiten de Unie, moeten wij met zijn allen bestrijden.
Together we must strive to overcome inequality both inside and outside the Union.
DutchAlleen dit gegeven toont al aan hoe groot de uitdaging is waar wij allen voor staan.
This in itself is an indication of the size of the challenge we have before us.
DutchWe zijn allen geschokt door deze moordaanslag en leven mee met de Spaanse bevolking.
We are fully in sympathy with the Spanish people and very sorry to hear about it.
DutchZe zijn allen onvolledig, omdat je onderdeel bent van een netwerk van verbindingen.
Each one is incomplete, because you’re embedded in a network of relationships.
DutchEen kernpunt dat door allen is genoemd betreft de transparantie en de openheid.
One vital issue - which everyone has mentioned - concerns transparency and openness.
DutchTenslotte denk ik dat we niet te allen prijze een unitair systeem moeten hebben.
Finally, I do not believe we ought to have a unitary system at any price.
DutchDe voordelen zijn er al; zij zijn nu reeds zichtbaar en dat zijn voordelen voor allen.
The advantages are already there; they are visible and everyone stands to gain.
DutchIk zou u allen willen verzoeken hier om 21.00 uur precies weer aanwezig te zijn.
I hope that you will gather your strength sufficiently to be back here at 9 on the dot.
DutchHet zijn allen misdadigers die nu de slachtoffers van hun misdaden de les willen lezen.
They are criminals who are preaching to the victims of their own criminal action.
DutchWij moeten een samenleving scheppen waarin allen een opleiding kunnen krijgen.
We must create a society where everyone is able to enjoy a good education.
DutchIk dank nogmaals de rapporteur voor zijn werk en u allen voor uw aandacht.
I thank the rapporteur once again for his work and I thank you for your attention.
DutchMet allen wat flikkerende bommen en een insectenfluit, weet ze de Ohmu te kalmeren.
With only flare bombs and an insect-whistle, she managed to calm the Ohmu.
DutchDat was nooit de bedoeling; er kunnen te allen tijde nieuwe groepen worden toegevoegd.
It was never intended to be and leaves plenty of scope for the inclusion of others.
DutchIk wil u allen oproepen een eind te maken aan de ingetreden vermoeidheid.
I should like to call on everyone to put an end to the lassitude which has set in.
DutchWij moeten echter allen verheugd zijn over de gunstige ontwikkelingen daar.
But we should be pleased that positive developments are taking place there.
DutchWanneer deze situatie zich voordoet, kan het debat te allen tijde worden gehouden.
The moment the question may arise, at any time, the debate will be held.
DutchEn zo, dames en heren, creëren we met ons allen een normatief monstrum.
Thus it is, ladies and gentlemen, that we arrive at a real regulatory monster.