"allerhande" English translation

NL

"allerhande" in English

NL

allerhande {adjective}

volume_up
allerhande (also: heel, al, allemaal, alles)
We mogen niet werkloos blijven toezien terwijl allerhande wreedheden worden bedreven.
Nor can we stand by while all manner of atrocities are being committed.
De nationale staten steunen allerhande bewegingen van de derde weg, Europa ook.
National states support all kinds of Third Way movements, so does Europe.
Weet je, allerhande soorten -- TED gaat over uitvindingen, laten we eerlijk zijn.
You know, all kinds of different ... TED is about invention, let's be honest. ~~~ Right?
allerhande (also: allerlei)
Het waren de landen die hem omhoog wilden, en we hebben ze die omhoog laten drijven om allerhande redenen.
But it was the countries that wanted it to go up, and we let them push it up for all sorts of reasons.
Deze wordt totaal willekeurig toegepast en maakt de weg vrij voor allerhande machinaties en verklikkerspraktijken.
It is being interpreted in an absolutely arbitrary manner and opens the door to all sorts of manipulation and malicious lawsuits.
Dus bedachten we meerdere hypothesen: het komt door kleine groene mannetjes; allerhande dingen die gebeuren.
So, we came up with multiple hypotheses: there's little green people down there taking it; there's all sorts of things going on.
allerhande (also: allerlei, diverse)
allerhande (also: allerlei)
Het waren de landen die hem omhoog wilden, en we hebben ze die omhoog laten drijven om allerhande redenen.
But it was the countries that wanted it to go up, and we let them push it up for all sorts of reasons.
Deze wordt totaal willekeurig toegepast en maakt de weg vrij voor allerhande machinaties en verklikkerspraktijken.
It is being interpreted in an absolutely arbitrary manner and opens the door to all sorts of manipulation and malicious lawsuits.
Dus bedachten we meerdere hypothesen: het komt door kleine groene mannetjes; allerhande dingen die gebeuren.
So, we came up with multiple hypotheses: there's little green people down there taking it; there's all sorts of things going on.

Context sentences for "allerhande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDaar gaat het namelijk om en daardoor zijn ook allerhande misverstanden gerezen.
Mr President, this is what led to certain misunderstandings.
DutchEen forse vermindering van de emissies vereist gedifferentieerd beleid en allerhande maatregelen.
Significantly reducing emissions will require a whole range of policies and measures.
DutchJe kan immers allerhande dingen intypen in Google en je verwacht ook een antwoord.
Because you can type, you know, any kind of thing into Google, and you expect an answer back, right?
DutchDat wordt nu ook bevestigd door allerhande Waalse politici en vooraanstaande economisten.
This is now also being corroborated by various Wallonian politicians and prominent economists.
DutchWe moeten bovendien oppassen voor allerhande soorten fraudeurs en oplichters.
We must also fight against swindling and confidence tricks.
DutchDat is geen onfatsoenlijk debat over allerhande sancties.
We are not talking about a controversial debate on any particular type of sanction.
DutchBovendien stond mevrouw Hieronymi open voor suggesties allerhande.
I believe that it has been very much improved by Parliament.
DutchIk denk dan bijvoorbeeld aan allerhande vakbonden.
I am thinking of a number of trade unions, for instance.
DutchIk weet dat de Commissie reeds begonnen is om met het oog op deze kwestie allerhande maatregelen te treffen.
I know that this issue is one that the Commission has already begun to address through a variety of measures.
DutchVier: dit voorstel zal ertoe leiden dat de burgers op allerhande al dan niet verhulde manieren onbillijk behandeld zullen worden.
For the euro, however, which of our grand principles would we not allow to be sacrificed?
DutchDat betekent dat de G8-landen medeverantwoordelijk zijn voor schendingen van de mensenrechten en allerhande antidemocratische praktijken.
By so doing, the G8 countries are party to human rights violations and anti-democratic activities.
DutchGedurende drie maanden zijn allerhande beslissingen genomen, maar het was niet aan de Top van Feira om dit proces af te ronden.
Three months after a huge range of decisions were taken, it was not the Feira Summit's task to conclude the process.
DutchUw verslag en ontwerpresolutie bevatten allerhande informatie die voor de Europese Commissie van het grootste belang is.
Your report and motion for a resolution contain a great deal of information that is of crucial importance for the Commission.
DutchMaar zelf raken wij niet aan onze vorstelijke, zelfs naar parlementaire normen, overdreven onkostenvergoedingen allerhande.
But we ourselves are not touching our princely - even by parliamentary standards - expenditure allowances of various kinds.
DutchTen tweede zijn er onder u wellicht personen die de Commissie verdenken van allerhande meer of minder verhulde bijbedoelingen.
Secondly, some of you may be suspicious of other kinds of hidden intentions - second, third, fourth, fifth and sixth intentions.
DutchNatuurlijk zullen zij proberen om op allerhande manieren aan materiaal te komen om hun illegale atoomwapenprogramma's te realiseren.
They will of course attempt to procure material for carrying out their illegal nuclear weapons programmes by any means they can.
DutchDe wet vertoont lacunes, in mijn land althans, en allerhande materiaal kan vrij circuleren op het internet, van persoon tot persoon.
There is a legislative vacuum, in my country at least, and material can circulate freely on the Internet from one person to another.
DutchOok dienen er programma's te worden ontworpen ter preventie en genezing van allerhande ziekten, inclusief seksueel overdraagbare ziekten en aids.
Programmes aimed at preventing and treating various diseases including sexually transmitted diseases and AIDS should be put forward.
DutchIk denk bijvoorbeeld aan het rationaliseren en het verlichten van allerhande administratieve procedures voor het midden- en kleinbedrijf.
For example, I should like to discuss rationalising and streamlining any form of red tape that places a burden on small and medium-sized enterprises.
DutchHet voortbestaan en de solvabiliteit van verzekeringsondernemingen is van cruciaal belang om consumenten op allerhande gebieden gerust te kunnen stellen.
The sustainability and solvency of insurance companies is a crucial issue for the reassurance of consumers on a whole range of matters.