"allerminst" English translation

NL

"allerminst" in English

NL allerminst
volume_up
{adjective}

allerminst
volume_up
least {adj.}
Voorzitter, de huidige koers van het Kremlin stemt allerminst optimistisch.
Mr President, the current line taken by the Kremlin does not give the least cause for optimism.
Dat moet toch op zijn allerminst de basis zijn waarop het Parlement deelneemt aan de IGC.
That at the very least should be the basis on which Parliament participates in this IGC.
Daar is op langere termijn een gemeenschappelijk Europees vervoersbeleid allerminst mee gediend.
In the long term that is the least possible service to a common European transport policy.
allerminst
Daar is op langere termijn een gemeenschappelijk Europees vervoersbeleid allerminst mee gediend.
In the long term that is the least possible service to a common European transport policy.

Context sentences for "allerminst" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMijnheer de commissaris, ik betwijfel allerminst dat u de kwestie-Cyprus goed kent.
Commissioner, that you are fully acquainted with the Cyprus issue I do not doubt.
Dutch-- Commissaris, ik kan u zeggen dat ik allerminst tevreden ben met dit antwoord.
Commissioner, I can tell you that I am altogether dissatisfied with the response given.
DutchUw verzet tegen het sociaal model in Zweden verbaast me dan ook allerminst.
Therefore, the opposition you express to Sweden’ s social model is not news to me.
DutchEen lagere Europese productie leidt allerminst tot een daling van de consumptie.
Reduced tobacco production in Europe does not result in less consumption, by any means.
DutchHet is een object met fascinerende verhalen; verhalen die allerminst afgelopen zijn.
And it's an object with fascinating stories and stories that are by no means over yet.
DutchDe intenties en aanpak zijn goed maar resultaat is natuurlijk allerminst verzekerd.
The intentions and approach are good, but, of course, results are by no means guaranteed.
DutchHet bananendossier is allerminst onbelangrijk; er staat een heleboel op het spel.
The banana issue is a long way from being a mere anecdote and a great deal is at stake here.
DutchMaar in feite voldoet het voorstel van de Commissie allerminst aan de eigen voorwaarden.
What the Commission has proposed does not actually meet its own conditions.
DutchVolgens ons is het allerminst duidelijk dat de omstandigheden van vorige week veranderd zijn.
In our view, it is clear that the circumstances have not changed since last week.
DutchDe publieke opinie was misschien verrast, maar de internationale waarnemers allerminst.
The people were perhaps surprised but not so the international observers.
DutchMijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, uw antwoord bevalt mij allerminst.
Mr President-in-Office of the Council, I truly regret your reply.
DutchDeze aanschaf is allerminst vergeven, maar de fouten liggen niet helemaal aan één kant.
It is by no means absolved, but the faults are not entirely on one side.
DutchZe wegen duizenden kilo, zijn allerminst wendbaar en zijn ook niet autonoom.
They weigh thousands of pounds, are not by any means agile. ~~~ They're not even autonomous.
DutchEen extra inspanning om dit succesverhaal te vertellen, is dan ook allerminst overbodig.
An extra effort to recount this success story is therefore called for.
DutchDat leidde allerminst tot een parlementaire democratie naar Europees model.
This led to anything but European-style parliamentary democracies.
DutchOp milieugebied speelt de Commissie dus allerminst een pioniersrol.
So the Commission falls far short of serving as a role model in environmental matters.
DutchDit betekent allerminst dat wij de dictatoriale aard van de Iraakse regering aanvaarden.
This attitude in no way signifies that we accept the dictatorial nature of the Iraqi Government.
DutchOok zijn de conclusies van de Conventie allerminst eensgezind tot stand gekomen.
Its conclusions were not inspired by a consensus at all.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, ik ben allerminst van plan mij te mengen in deze wanvertoning.
Mr President, I have no intention of taking part in this charade.
DutchDenkt de Commissie terug te komen op dit besluit waarmee deze belangen allerminst zijn gediend?
Does the Commission intend to reverse this damaging decision, as those interests require?