NL

alles {noun}

volume_up
alles (also: heel, al, allemaal, hele)
Dat alles deugt niet of bestaat soms zelfs helemaal niet.
All this is often very incomplete, and sometimes it does not even exist at all.
Daarvoor hebben wij nog geen verklaring, maar alles wijst op ernstige tekorten.
All this is unexplained, all this indicates weaknesses.
Dat alles om een conflict in de Wereldhandelsorganisatie te vermijden.
All this is to try to avoid conflict in the World Trade Organization.
EN

all {adjective}

volume_up
all
Made all these films, made all these documentary films for a very limited audience.
Ik maakte al deze films, al deze documentaires voor een zeer beperkt publiek.
You show all these interconnections, all these interrelations.
Hij toont al die onderlinge verbindingen, al die onderlinge relaties.
I don't know what we're doing, believing in all this nonsense over all these years.
Ik weet niet waar we mee bezig zijn, we geloven al deze onzin al jaren.
The Izquierdo Collado report considers all these questions, or nearly all of them.
In het verslag-Izquierdo Collado komen deze kwesties allemaal, of bijna allemaal, aan de orde.
Madam President, are we, the Members of the European Parliament, all fraudsters?
Mevrouw de Voorzitter, zijn wij, Europese afgevaardigden, soms allemaal oplichters?
All the coordinators in the Committee on Budgets have worked extremely hard.
De coördinatoren in de Begrotingscommissie hebben allemaal heel hard gewerkt.
We were told that it was all going to change, it was all going to be made better.
Ons werd verteld dat alles zou veranderen, dat alles beter zou worden.
Have a foreground, a background, all in beautiful proportion.
Met een voorgrond, een achtergrond, alles in mooie verhouding.
It is not a cure-all, but it is one of the many means that we can use.
Ze lossen niet alles op, maar vormen een van de vele instrumenten die we kunnen toepassen.
And that is a very different optimization scheme, a very different strategy for all of us.
En dat is een heel andere aanpak, een heel andere strategie voor ons allemaal.
All the coordinators in the Committee on Budgets have worked extremely hard.
De coördinatoren in de Begrotingscommissie hebben allemaal heel hard gewerkt.
For all these reasons, I think that the Commission's proposal is quite positive.
Ik geloof daarom dat het Commissievoorstel heel positief is.
All the arguments are built around one idea, the idea of cost-effectiveness.
De hele argumentatie is opgebouwd rondom één idee: de kosteneffectiviteitsverhouding.
And look at the overall pesticide industry in all the crops throughout the world.
Kijk eens naar de globale pesticide-industrie in alle gewassen over de hele wereld.
And indeed, we're going to be dropping these guys into that soup all the time.
We blijven dan doorgaan met deze jongens de hele tijd in die soep te gooien.
They had all sorts of different data formats, all sorts, all kinds of documentation systems.
Met allerlei verschillende dataformaten. ~~~ Allerlei soorten van documentatiesystemen.
This is producing all sorts of tensions, all sorts of dynamics that are deeply disturbing.
Dan veroorzaakt dit allerlei spanningen, allerlei wrijvingen die echt vervelend zijn.
But as you heard, Michael talked about all these other elements as well.
Maar zoals jullie hoorden sprak Michael ook over allerlei andere dingen.
New European Labour Markets, Open to All, with Access for All
Nieuwe Europese arbeidsmarkten, open voor allen, met toegang voor allen
It was something I asked for on behalf of Poles and all those who died there.
Ik had daarom verzocht uit naam van de Polen en allen die daar omkwamen.
I would like to thank all those who cooperated with us in such a constructive way.
Dank aan allen met wie we constructief hebben mogen samenwerken.
It must be fully independent of all the institutions.
Dit comité moet totaal onafhankelijk van alle instellingen werken.
In all the Commission has commissioned eight scientific studies.
De Commissie heeft daarom opdracht gegeven voor in totaal acht wetenschappelijke studies.
Nothing will be achieved by removing all the bridges to dialogue.
Het heeft totaal geen zin om alle overlegplatforms op te doeken.
all (also: all the)
Would it not be useful to consider the results of all the existing laws?
Is het niet nuttig om eens te kijken naar de resultaten van al de bestaande wetten?
In my view, the resolution produced contains all the necessary ingredients.
De tot stand gekomen resolutie bevat mijns inziens al de benodigde componenten.
All the green Latin American countries are moving towards smaller families.
Al de groene Latijns-Amerikaanse landen gaan over op kleinere families.
Nor can we stand by while all manner of atrocities are being committed.
We mogen niet werkloos blijven toezien terwijl allerhande wreedheden worden bedreven.
National states support all kinds of Third Way movements, so does Europe.
De nationale staten steunen allerhande bewegingen van de derde weg, Europa ook.
You know, all kinds of different ... TED is about invention, let's be honest. ~~~ Right?
Weet je, allerhande soorten -- TED gaat over uitvindingen, laten we eerlijk zijn.
Finally, let me give warm thanks to all the rapporteurs for their constructive cooperation.
Tenslotte dank ik alle rapporteurs van ganser harte voor de constructieve samenwerking.
I hope with all my heart that Europe can finally offer us that freedom.
Ik hoop van ganser harte dat Europa ons uiteindelijk deze vrijheid zal bieden.
On behalf of our group, I sincerely wish you all the very best.
Van ganser harte wens ik u namens onze fractie alle goeds toe!
This is a European Union which, the world over, finances humanitarian aid to all and sundry, and draws no political benefit from it.
Bovendien trekt dit Europa dat in de hele wereld humanitaire hulp van elke soort financiert, daaruit geen enkel politiek voordeel.

Synonyms (English) for "all":

all

Context sentences for "alles" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIn de hoop dat dit alles zal worden gegarandeerd, stemmen wij vóór het voorstel.
In the hope that this will be guaranteed, we shall vote in favour of the proposal.
DutchZolang zij bestaat, heeft zij er alles aan gedaan om die te gronde te richten.
Ever since it was founded, the EU has been contriving to destroy those resources.
DutchBurt Shlubb en Douglass Klump 2 gewelddadige werknemers die alles doen wat er is
Burt Shlubb and Douglass Klump 2 any-job-there-is thugs with dellusions of eloquance
DutchDit alles is voor mij voldoende reden om dit verslag in deze vorm niet te steunen.
These, I feel, are adequate reasons for me not to support the report as it stands.
DutchDit alles kan niet het doel zijn van de richtlijn betreffende voedingssupplementen.
Surely none of this can be the objective of this directive on food supplements.
DutchDeze plannen dienen alleen om tijd te winnen en alles in de doofpot te stoppen.
They are only there to gain time, to sweep the whole matter under the carpet.
DutchOver culturele verscheidenheid en het belang ervan valt van alles te zeggen.
There is a great deal one could say about cultural diversity and its importance.
DutchIk wil evenwel boven alles de nieuwe lidstaten complimenteren met hun inspanningen.
More importantly, I want to compliment the new Member States for their efforts.
DutchDat houdt natuurlijk in dat in het verleden alles veel dichter bij elkaar zat.
What that means, of course, is that, in the past, things were closer together.
DutchDit alles voor ogen houdende geven wij steun aan het voorstel van de Commissie.
This is why, on this matter, we agree with the Commission's current proposal.
DutchIk vind dit alles een zeer goede zaak, en ik dank u hartelijk voor uw antwoord.
I think this is very good indeed and I want to thank you very much for your answer.
DutchUit het oogpunt van het mededingingsbeleid is dit alles dus niet meer erg zinvol.
In competition policy terms, therefore, this no longer makes very much sense.
DutchIk verzoek u dus alles te laten zoals het is en de stemming voort te zetten.
I therefore propose to leave things as they are and to continue with the voting.
DutchMen is conservatief als men alles bij het oude laat en geen oplossingen voorstelt.
If it were conservative it would not propose solutions or face up to the problems.
DutchMen heeft mij verteld dat alles veel te langzaam en bureaucratisch gebeurt.
I am told that progress was far too slow and there was far too much bureaucracy.
DutchWe moeten de tijd nemen om te analyseren hoe alles precies in zijn werk gaat.
We must have time and the proper analysis of how the process has been functioning.
DutchOm de consument te overtuigen en gerust te stellen, moet je alles perfect regelen.
Yet in order to convince people, and to reassure them, we will have to get it right.
DutchDat heeft alles te maken met het nog niet in werking treden van het nieuwe Reglement.
This is entirely due to the fact that the new regulation has not come into force.
DutchEn dat alles terwijl het goed voorspel heeft en in z'n behoeften voorziet.
And it does that in the middle of having great foreplay and meeting their needs.
DutchJe voelt je alsof je alles onder controle hebt en je kunt doen wat je maar wilt.
You feel like you're on top of your game and you can do anything you want.