"alles en nog wat" English translation

NL

"alles en nog wat" in English

NL alles en nog wat
volume_up
[example]

alles en nog wat
De verleiding is dan ook groot om deze instrumenten voor alles en nog wat te gaan gebruiken.
There is also the temptation to use those instruments for anything and everything.
Ook de gretigheid waarmee sommigen het woord terrorisme op alles en nog wat kleven, stemt mij een beetje achterdochtig.
Similarly, the keenness with which some label anything and everything as terrorism, makes me a little suspicious.

Similar translations for "alles en nog wat" in English

alles noun
alles adverb
English
alles pronoun
English
en conjunction
English
nog adverb
English
wat adjective
wat adverb
wat pronoun
wat
English

Context sentences for "alles en nog wat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe tweede reden: kan men voor alles en nog wat voorschriften uitvaardigen?
My second reason is that I do not know how we can impose standards in every area.
DutchDe Commissie kan niet in ieder document ingaan op alles en nog wat.
Not every document the Commission produces should deal with each and every issue.
DutchDe Europese Unie kan niet over van alles en nog wat blijven praten zonder werkelijk iets te zeggen.
The European Union cannot carry on talking about everything and saying nothing.
DutchHet lijkt onder de leden usance te zijn geworden over van alles en nog wat te klagen.
There seems to be a culture of complaining among the Members.
DutchIk neem de mijne, maar U kunt mij niet van alles en nog wat, Hiroshima incluis, in de schoenen schuiven!
I assume mine but I am not the scapegoat for everything including Hiroshima!
DutchDaar staat van alles en nog wat in: gedecentraliseerde samenwerking, maatschappelijk middenveld en NGO's.
It contains a little of everything: decentralised cooperation, civil society and NGOs.
DutchWij mogen Turkije niet beschouwen als een homogeen geheel dat wij alles en nog wat kunnen toeschrijven.
We should not say that Turkey has a particular character, and then put all manner of things down to that.
DutchEr valt ook bij de inzet van militair en burgerpersoneel nog van alles en nog wat te coördineren.
There is also great potential for coordination in relation to personnel deployment, by which I mean both military personnel and civilians.
DutchHelaas horen we vandaag echter dat de doelstellingen van Lissabon van alles en nog wat zouden moeten inhouden.
Unfortunately what we hear today is everything but the kitchen sink being thrown into what the Lisbon Strategy should be doing.
DutchMaar hoge bescherming is niet hetzelfde als absolute indekking tegen van alles en nog wat en ten koste van eender wat.
But a degree of protection is not the same as absolute cover against a host of things at the expense of something similar.
DutchOndanks het feit dat in het verslag van alles en nog wat aan bod komt, maakt men geen geheim van zijn voorkeur en selectieve houding.
Despite busying itself with absolutely everything, the report does not conceal its preferences or selectiveness.
DutchDe moeilijkheden die zij tijdens de overgangsperiode zullen ondervinden dreigen hun ongenoegen over alles en nog wat op de euro toe te spitsen.
The difficulties imposed on them by the transition period may well be a focus for all their discontent.
DutchMijnheer de Voorzitter, iedereen praat over van alles en nog wat, maar niemand, of bijna niemand, stelt voor het aantal taken te beperken.
Mr President, everyone talks about everything, and no one - or almost no one - sets a limit upon the number of tasks.
DutchWij gaan niet akkoord met het determinisme op grond waarvan vrouwen van alles en nog wat worden uitgesloten en voor de rest van hun leven worden veroordeeld.
We do not agree with the exclusive determinism for women, which condemns them for the rest of their lives.
DutchWij geloven evenwel niet dat dit een kerstboom is waaraan van alles en nog wat kan worden opgehangen, zoals een van de afgevaardigden terecht heeft opgemerkt.
We do not, however, believe this is a Christmas tree, as one Member says, which any old thing can be hung on.
DutchEr is een veel te korte voorbereiding en er wordt over van alles en nog wat oordelen gegeven zonder de gespecialiseerde commissies in te schakelen.
The groundwork is far too cursory and judgment is passed on all manner of things without the specialist committees being involved.
Dutchvan alles en nog wat
DutchDe andere kant van het Parlement zijn diegenen die altijd bang zijn voor van alles en nog wat en die op alles restricties willen toepassen.
The other side of Parliament is represented by those who are always frightened of God knows what and who want to impose restrictions on everything.
DutchDe waarheid is dat wij jarenlang van alles en nog wat hebben beloofd, zonder evenwel aan te voelen dat de levensverwachting van de mensen zou stijgen.
The truth is that, a few years ago, we laid down a great deal without having the intuition to see that people's life expectancy is increasing.
DutchDat zou inderdaad op alles en nog wat kunnen slaan, inclusief, zoals iemand tegen mij heeft gezegd, een van de oudste, zo niet het oudste beroep ter wereld.
That could indeed relate to almost anything including, it has been pointed out to me, one of the, if not the, oldest profession in the world.