"als" English translation

NL

"als" in English

EN
EN
NL

als {adverb}

volume_up
als (also: even, langs, zo, naar)
Ik heb daar niets op tegen, als het woord definitief maar niet wordt uitgelegd als homogeen.
We are not opposed to this provided that the word definitive is not interpreted as'standardised '.
Betreft: Veranderingen in het EU-beleid ten aanzien van dieren als " wezens met gevoel "
Subject: Changes in EU policy welfare requirements of animals as'sentient beings '
Mijnheer Cohn-Bendit, ik dank u van harte omdat u mijn houding als sibillijns bestempeld heeft.
Mr Cohn-Bendit, I am most grateful to you for describing my attitude as'sibylline '.
Als dat gebeurt, zal dat beschouwd worden als een wezenlijke stap voorwaarts.
If it does so, that will be regarded as essential progress along the way.
Als je echt het idee hebt " alleen deze manier helpt ", dan is de middenweg slap.
If you really think that 'this is the only way ', a middle way seems weak.
Europa boekt geen vooruitgang als de solidariteitsgedachte terzijde wordt geschoven.
The way forward for Europe is not to avoid the very idea of solidarity.
Moet Turkije met andere woorden de situatie in de Egeïsche Zee als grensconflict oplossen?
What is the Council's opinion; is this what it is calling on Turkey to do?
Erkenning moet er komen, zo snel als mogelijk, anders zijn er serieuze consequenties.
That is what we in this House believe and that is what we should stick to.
Wat is onze rol als politiek daarin, wat is de rol van de Commissie daarin?
What is our role as politicians in the process, and what is the role of the Commission?
De politieke uitleg moeten wij leveren, dat is onze taak als afgevaardigden.
There is no more simple way, though, for us to put this together.
Hoewel daar geen reclame voor tabak bestaat, roken daar evenveel jongeren als hier.
There are just as many young smokers there, even though there is no advertising.
Dat is hun gelukt, ook al was hun verleden net zo moeilijk als dat van Oekraïne.
They were able to do so, even though their past was as difficult as that of Ukraine.

Context sentences for "als" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk denk dat het onjuist is om op zoiets belangrijks als de school te bezuinigen.
I do not think it is right to make savings in such an important area as schools.
DutchDie wacht aan het einde van de weg als nu de bakens niet worden verzet, denk ik.
I believe it is heading for the end of the road if it does not change course now.
DutchHet gaat zowel om de bedragen zelf als om de begrotingsopmerkingen en dergelijke.
It applies to the actual amounts involved, as well as to budgetary remarks, etc.
DutchAls volkrijkste land ter wereld vormt China een militaire en economische macht.
As the world's most populous country, China forms a military and economic power.
DutchHet is niet voldoende steekproefcontroles te doen als het geld al uitgegeven is.
It is not enough simply to carry out spot checks once the money has been spent.
DutchMevrouw de Voorzitter, helaas heb ik het Frans niet zo goed in de vingers als u.
Madam President, unfortunately I do not have your mastery of the French language.
DutchAls wij die zekerheid hebben, kunnen wij dat aan de burgers in Europa doorgeven.
If we have that confidence we can pass that message on to the public in Europe.
DutchIk denk dat wij als Europees Parlement daar grote aandacht aan moeten besteden.
This development merits particular attention from us in the European Parliament.
DutchAls het eerlijk vermeld wordt dan zou deze industrie een langzame dood sterven.
If the substance were labelled explicitly, this industry would die a slow death.
DutchIk denk dat het een goede zaak zou zijn, als we die er toch nog uit konden halen.
I think it would be good if these could be deleted from the directive after all.
DutchAls je geld stort voor een goed doel, zul je er emotioneel betrokken bij worden.
You donate money to a cause, and you become emotionally involved in that cause.
DutchWant als we willen slagen in deze grootse missie, moeten we dat allemaal kunnen.
Because in order to achieve on this great mission, we have to be able to do it.
DutchAls het attractiepark roestig is en uit elkaar valt, ga je niet in de attracties.
If that amusement park were rusty and falling apart, you'd never go on the ride.
DutchDat betekent dat als we een signaal bespeuren, het lang geleden zijn reis begon.
That means any signal we detect would have started its journey a long time ago.
DutchIk draag hem bij me als een symbool, in feite, van de uitdaging en ook de hoop.
And I carry this around as a symbol, really, of the challenge and also the hope.
DutchIk hoop dat de Commissie deze uitdaging aandurft en net zo ambitieus is als wij.
I hope the Commission will rise to our challenge and be as ambitious as we are.
DutchAls we onze Europese waarden willen behouden, moeten we ons beleid moderniseren.
If we want to retain our European values, then we have to modernise our policies.
DutchAls we het debat in die termen gaan voeren, zal dat helemaal nergens toe leiden.
If we end up having the debate in those terms, it will lead absolutely nowhere.
DutchAls dat gebeurt moeten we echter opnieuw nadenken over de parlementaire controle.
If that is the case we must certainly review the issue of parliamentary control.
DutchIk vind dat wij artsen in opleiding niet mogen toestaan als artsen te handelen.
I do not believe we should allow junior doctors to be able to practice medicine.