"ander" English translation

NL

"ander" in English

EN
EN

"and" in Dutch

NL
NL

ander {de}

volume_up
Deze keer was het dus " de een zijn dood is de ander zijn brood ".
On this occasion, it was therefore a case of one man's loss being another man's gain.
Het wordt tijd dat we de realiteit onder ogen zien: baanbescherming voor de een betekent werkloosheid voor de ander.
It is time to face reality: one man’ s job protection is another man’ s unemployment.
EN

and {conjunction}

volume_up
and
Of that, 15 % are in gold, while the remaining 85 % consist of US dollars and yen.
Hiervan is 15% in goud en de resterende 85% in de vorm van dollars en yens.
draftsman of the opinion of the Committee on Agriculture and Rural Development.
, rapporteur voor advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.
It's also available here or in any part, I guess, in Europe and most cities in the world.
Ze is hier ook beschikbaar, en in Europa en de meeste steden van de wereld.

Context sentences for "ander" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchOm een en ander geloofwaardig te maken, moeten er concrete daden worden gesteld.
If we are actually to make a difference in this area, we need practical measures.
DutchAan de toepassing en de naleving van die regels schort er echter het een en ander!
The real problem, however, is the application and observance of these standards!
DutchHet doet mij deugt te zien dat een en ander verder tot ontwikkeling is gekomen.
I am happy to see that has carried on and followed the evolution of these issues.
DutchEen ander Europa is niet alleen mogelijk, maar wordt ook steeds noodzakelijker.
A different Europe is not just possible but is becoming increasingly necessary.
DutchWie dat niet doet, moet vaak plaatsmaken voor een ander die daartoe wel bereid is.
People who are not prepared to do this often have to make way for people who are.
DutchDaarom is taal voor mij nog iets meer dan alleen de ander te kennen en respecteren.
I therefore see language as being about more than knowing and respecting others.
DutchEr loopt dus al het één en ander, ook met de hulp van het particulier initiatief.
So quite a lot is already happening, with the help also of the private sector.
DutchEr zijn dan ook goede regels nodig om een en ander goed te laten functioneren.
This makes it necessary to have proper rules governing transport of this kind.
DutchMevrouw de Voorzitter, Zweden heeft een ander alcoholbeleid dan de rest van Europa.
Madam President, Sweden has a different alcohol policy from the rest of Europe.
DutchHet zag er hetzelfde uit maar het had een andere herkomst, het was een ander werk.
It looked the same, but it had a different origin, it was a different artwork.
DutchEen ander thema dat meermaals aan bod is gekomen, betreft landbouw en begroting.
The second topic that has been raised by various Members is agriculture and budgets.
DutchIn de Begrotingscommissie werd echter een geheel ander amendement ingediend.
However, in the Committee on Budgets a completely different amendment was tabled.
DutchConflictpreventie en crisisbeheersing zijn in een ander daglicht komen te staan.
Conflict prevention and crisis management have taken on a different aspect.
Dutch. ~~~ zou Mexico een heel ander land zijn.
With a thousand Juliáns working together, Mexico would be a very different country.
DutchHet Europees Parlement zwijgt niet en in Wit-Rusland gebeurt ook een en ander.
The European Parliament is not silent and something is being done in Belarus.
DutchEr moet nog het een en ander worden ondernomen op economisch en bestuurlijk vlak.
There is still room for catching up in both the economic and administrative spheres.
DutchInderdaad, wie naar een ander wijst, moet ook de hand in eigen boezem steken.
Indeed, we should take a good look at ourselves before we point a finger at others.
DutchDit roept de vraag op of wij een en ander wel in de goede volgorde afhandelen?
I must pose the question: are we ordering our business in a correct fashion?
DutchDat mag wat arrogant klinken, voor de één te agressief, voor de ander te optimistisch.
That may sound presumptuous, too aggressive for some, too optimistic for others.
DutchDe rapporteur was van mening dat een en ander beter georganiseerd kan worden.
The rapporteur took the view that such solidarity could be better organised.