"apart" English translation

NL

"apart" in English

EN

"apart" in Dutch

NL apart
volume_up
{adjective}

Apart inzamelen is vanuit milieuoogpunt niet effectief.
The separate collection of these is not environmentally effective.
Het systeem van financiële controle vormt een hoofdstuk apart in de onderhandelingen.
The financial control system forms a separate chapter in the negotiations.
Mijns inziens is het noodzakelijk om apart te stemmen over de drie voorstellen.
It seems to me that a separate vote is necessary on each of these three proposals.
Wij zouden dus eerst over de oorspronkelijke tekst moeten stemmen, waarin " vrije en eerlijke wereldhandel " stond, en vervolgens apart over de woorden " sociaal evenwichtige ".
We should therefore vote on the original text saying " free and fair world trade " and then vote separately on " socially-balanced ".
apart (also: stroef, ver, verwijderd, afgelegen)
volume_up
remote {adj.}
apart

Synonyms (English) for "apart":

apart

Context sentences for "apart" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchElk nummer heeft een apart thema; dit hier gaat over de toekomst van intelligentie.
Each one has a particular theme, like this one is on the future of intelligence.
DutchIn dat opzicht was dit verslag en het voorbereiden ervan een klasse apart.
In that respect, this report and its preparation are in a class of their own.
DutchApart van het bilaterale proces stellen wij een multilateraal overleg voor.
In addition to the bilateral process, we propose multilateral negotiations.
DutchDat is uiteraard een kwestie waar wij apart binnen de Europese Unie naar moeten kijken.
This is a problem which calls for specific attention in the European Union.
DutchZe zijn een beetje een verhaal apart; wellicht is dit in het Parlement ter sprake gekomen.
I know they are slightly off-track and perhaps Parliament has discussed this.
DutchJammer genoeg is het zelfs dan helaas niet mogelijk om elke TEDTalk apart samen te vatten.
Even then, unfortunately, it's not possible to summarize each TEDTalk individually.
DutchZijn duizelingwekkende, opwindende vaardigheden maakten van hem een klasse apart.
His dazzling and electrifying skills put him in a league of his own.
DutchMaar de problemen op zich dienen natuurlijk in ieder land apart te worden opgelost.
But the problems themselves will obviously have to be solved in each country individually.
DutchDe Europese begroting kent voor de leningen van de Investeringsbank een apart Garantiefonds.
There is a special Guarantee Fund in the Union budget for loans from the EIB.
DutchDaarom moet PVC apart worden ingezameld en speciaal geëtiketteerd!
That is why we need differentiated collection and distinctive labelling of PVC.
DutchIk stel voor om dit praktisch te doen, dat wij straks apart stemmen over amendement 43.
I suggest we address this in a practical manner and vote on Amendment No 43 in a moment.
DutchMet andere woorden: de samenwerking moet meer opleveren dan onderzoek door ieder apart.
In other words, if we work together, the total should be greater than the sum of the parts.
DutchDe harmonisatie van de belasting en de steunregelingen is een vraag apart.
The harmonisation of taxation and aid schemes is a different matter.
DutchWij krijgen hierover nog een apart verslag van de Begrotingscommissie.
We shall later be receiving a special report on the subject from the Committee on Budgets.
DutchVoor dit jaar zijn de groeicijfers van het Amerikaanse BBP een klasse apart: 3,9 procent.
America’ s figure for growth in GNP for this year is very much in a class of is own: 3.9 %.
DutchWe moeten praktische stappen zetten om tot een apart Turkijebeleid van de Europese Unie te komen.
We need pragmatic steps on the way to an autonomous European Union Policy on Turkey.
DutchIk wil vier punten apart noemen omdat deze van groot belang zijn.
I would like to isolate four points which are of particular significance.
DutchHet is echt een wereld apart, en die gaan we aan jullie laten zien.
This is really a world within a world, and we're going to show you two.
DutchMaar bovenal moeten wij zorg dragen voor de veiligheid van elke persoon apart.
More than anything, however, we need to tackle the issue of security at the level of the individual.
DutchHij vormt een apart ecosysteem en is een gebied met een rijk milieu en een rijke cultuur.
It forms an ecosystem, an entity in its own right, rich in its environment and in its culture.