NL behalen
volume_up
[behaalde|behaald] {verb}

1. general

Ik wil graag uiteenzetten welke resultaten de Top op deze terreinen naar wij hopen zal behalen.
I would like to outline what I hope the Summit will achieve in these two areas.
Uw steun voor het voorstel is evenwel van belang als wij dit zeer gewenste resultaat willen behalen.
But your support of the proposal is important to achieve that much desired result.
We zijn er niet in geslaagd een gekwalificeerde meerderheid te behalen.
We have failed to achieve a qualified majority.
Daar valt mijns inziens veel milieuwinst te behalen.
In my opinion, we stand to gain a great deal on an environmental plane.
Er valt voor ons geen winst aan deze wreedheden te behalen.
We have nothing to gain from this barbaric action.
Bovendien zijn hier de grootste milieuwinsten te behalen.
In addition, the environmental gain is potentially at its highest in those countries.
behalen (also: bereiken, doen, maken, verkrijgen)
Dat is de enige manier om positieve resultaten te behalen, positief in objectieve zin.
That is the only way to get objectively positive results.
Ik hoop van ganser harte dat dit verslag straks bij de stemming een grote meerderheid zal behalen.
I hope very much that the report will get a large majority when it is voted on later.
Vrouwen behalen aan de universiteit sneller hun diploma dan mannen.
Women are getting college degrees at a faster rate than men.
Wij zullen dus geen resultaten behalen als wij het milieu weer op nationaal niveau laten aanpakken.
We will not, therefore, obtain results by renationalising the environment.
Ik heb tegen dit verslag gestemd, omdat de amendementen 2 en 3 geen meerderheid hebben behaald.
I rejected this report because Amendments Nos 2 and 3 did not obtain a majority.
Vooreerst op het streefcijfer van 12%, te behalen tegen 2010.
First of all, upon the target figure of 12 %, to be obtained by 2010.
Het had acht jaar aan bloed, zweet en tranen geduurd om 350 medewerkers te behalen, iets waar ik in dit werk erg trots op was.
It took eight years of blood, sweat and tears to reach 350 employees, something which I was very proud of in the business.
Met het doel op al die punten een goed resultaat te behalen hebben we de afgelopen maanden ons oor goed te luisteren gelegd.
With these objectives in mind and wanting to reach a good outcome, I have spent a lot of time listening attentively in the last few months.
Dus ongeveer zeven, acht jaar tot je je piek behaalt, en dan langzamerhand naar beneden, tot je bij het beginpunt aanlandt.
So about seven years, eight years to reach your peak, and then gradually you fall off your peak, until you go back to the starting point.
behalen (also: verdienen, overwinnen, winnen)
Als dit gebeurt, zullen wij ongetwijfeld een " win-win-succes " behalen.
When this happens, we will no doubt score a " win-win success ".
Ik denk echter dat we dit keer wel de overwinning zullen behalen.
In any case, however, here we are, and I believe that this time we will win.
Dit is een gamer op het punt zo'n 'epic win' te behalen.
This is a gamer on the verge of an epic win.
behalen (also: verdienen, winnen)
Ik steun dit verslag ter bevordering van de erkenning van de diploma's die mensen in de gehele EU met veel inspanningen hebben behaald.
I am backing this report aimed at improving the recognition of people's hard-earned qualifications across the EU.

2. "stemmen"

behalen (also: uitbrengen, doen stemmen)
volume_up
to poll [polled|polled] {vb} (voting)

Context sentences for "behalen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMaar alleen met een integrale aanpak kunnen wij op dit gebied resultaat behalen.
But success in this area will only come about if we have an inclusive approach.
DutchIk geloof dat wij dan de meeste kans hebben het succes te behalen dat wij willen.
In this way, I believe the success we are after will be achieved as soon as possible.
DutchZijn ze bang dat er met de resultaten politiek gezien weinig eer te behalen valt?
Is it possible that there is a fear that the results may not be that great politically?
DutchEen doelgerichte inzet van middelen is doorslaggevend voor het behalen van succes.
The concentration of resources is an essential prerequisite for success.
DutchZij behalen enorme winsten ten koste van individuele consumenten en producenten.
These enterprises make enormous profits at the expense of individual consumers and producers.
DutchOok 65 % van de studenten aan de universiteiten behalen geen diploma.
To these must be added about 65 % of university students who fail to graduate.
DutchWe hebben de afgelopen jaren 20 robots gemaakt, tijdens het behalen van mijn doctoraat.
So, we've made 20 robots in the last eight years, during the course of getting my Ph.D.
DutchHoevelen hebben kansen zoals ik die had, om in de V.S. een masters te behalen.
How many have got opportunity like me to go to U.S., do a master's?
DutchHoe kan Europa die doelstelling behalen als we niet sterk investeren in de biotechnologie?
How will this aim be achieved without a strong European commitment to biotechnologies?
DutchHier is met name winst te behalen met betrekking tot het CO2-probleem, het broeikasprobleem.
This could particularly benefit the CO2-problem, also known as the greenhouse problem.
DutchHierdoor wordt het behalen van de doelstellingen van Lissabon nog verder belemmerd, en waarvoor?
A further impediment to the achievement of the Lisbon objectives, and all for what?
DutchNaar het voorbeeld van Danone behalen de grote Europese bedrijven op dit moment enorme winsten.
Like Danone, major European companies are currently making colossal profits.
DutchHoe komt het dat de Raad aanbeveelt om nog betere resultaten te behalen?
Why is it that it recommends these results should be improved on?
DutchIk vraag hun gewoon wat hen geholpen heeft succes te behalen en ik vertel dat door aan de jeugd.
So why don't I ask them what helped them succeed, and pass it on to kids?
DutchVan harte gefeliciteerd met het behalen van jouw masterdiploma en veel succes in het werkzame leven!
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
DutchEen hobbypiloot kan een brevet behalen in 20 uur vliegtijd.
A sport pilot can be certificated in as little as 20 hours of flight time.
DutchOndanks het behalen van mijn graad, realiseerde ik me dat een juridische carrière niet voor mij was.
And even though I finished my degree, I realized I could not settle into a career in law.
DutchNaast het legitieme doel zoveel mogelijk winst te behalen, hebben de bedrijven ook andere verplichtingen.
Companies have obligations above and beyond the legitimate aim of maximising profits.
DutchVooreerst op het streefcijfer van 12%, te behalen tegen 2010.
First of all, upon the target figure of 12 %, to be obtained by 2010.
DutchHet moet proberen op dit punt zo snel mogelijk resultaat te behalen.
It must focus on getting a result on this as soon as possible.