"beheerder" English translation

NL

"beheerder" in English

NL beheerder
volume_up
{de}

. ~~~ Hier is ze met de beheerder van de Sociale Zekerheid.
A retired school teacher, there she is with a Social Security administrator.
Laat duidelijk zijn dat het Europees Parlement geen onroerendgoedspeculant is, maar tracht een goed beheerder te zijn van de middelen die hem zijn toevertrouwd.
The European Parliament is obviously not a property speculator, but endeavours to be a good administrator of the funds entrusted to it.
Bij zo'n gevallen moeten de beheerders het gewoon verwijderen.
Cases like that, the administrators just delete it.
Er ontstaat een belangenconflict als de regering zowel beheerder van het programma als aanvrager is.
There was a conflict of interest where the government was the programme manager and the applicant.
De zwaardere verantwoordingsplicht van de beheerder is een van de sleutels van het succes van de hervorming.
Increasing top managers ' accountability in this way is one of the keys to the reform's success.
Wat denkt de Commissie te doen om in de toekomst dat soort problemen te voorkomen en de dienstverlening van de beheerder van de fondsen te verbeteren?
What does the Commission intend to do to avoid this type of problem and improve the services of the Fund Manager in the future?
beheerder (also: curator)
beheerder (also: admin)
volume_up
admin {noun}

Context sentences for "beheerder" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDie regeling dient onafhankelijk te zijn van de rechtsvorm van de beheerder van de infrastructuur.
This should apply irrespective of the legal form of the infrastructure operator.
DutchDe zwaardere verantwoordingsplicht van de beheerder is een van de sleutels van het succes van de hervorming.
Increasing top managers ' accountability in this way is one of the keys to the reform's success.
DutchNou, volg mij maar op als de beheerder.
Well, put yourself in my shoes as the Steward.
DutchDe beheerder moet onafhankelijk zijn van de spoorwegonderneming en het geheel moet door een controlemechanisme overkoepeld worden.
Those in charge must be independent of the railway company, and there must be a supervisory body to control all elements.
DutchDat is de beheerder.
DutchZijn vergelijking met de poortwachter van een kerkhof deed mij denken aan een rector van een universiteit die zijn functie vergeleek met die van een beheerder van een begraafplaats.
His story about the cemetery keeper reminds me of a university rector who compared his job to being a cemetery keeper.
DutchDaarnaast moet de beheerder - in dit geval de luchtvaartmaatschappij - een legitieme reden hebben voor het doorgeven van de gegevens, zoals een verplichting daartoe bij de wet.
In addition, the controller – in this case the airline – needs a legitimate reason for transferring the data, such as being required to do so by law.
DutchEr zij overigens aan herinnerd dat de hervorming van de Commissie vertrekt van het beginsel van aansprakelijkheid van de beheerder, financiële verantwoording en evaluatie van de resultaten.
Lastly, it should not be forgotten that the Commission's reform is based on the principle of responsible management, the rendering of accounts and the evaluation of results.