"behelzen" English translation

NL

"behelzen" in English

NL behelzen
volume_up
[behelsde|behelsd] {verb}

De thematische samenwerking moet onder meer onderwijs en armoedebestrijding behelzen, zoals Richard Howitt al zei.
As Mr Howitt mentioned, thematic cooperation must include education and the fight against poverty.
We zijn echter van mening dat deze besluitmethode geen kwesties mag behelzen die onder de tweede pijler vallen.
However, we consider that this method of decision making must not include issues that fall under the second pillar.
In de eerste plaats hebben wij een korte, heldere verklaring opgenomen over wat voorrechten en immuniteiten in de moderne tijd precies behelzen.
Firstly, we include a short clear statement of what privileges and immunities are in the modern context.

Context sentences for "behelzen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEen echt statuut moet alle noodzakelijke bepalingen voor parlementsleden behelzen.
A proper statute should cover the different requirements which apply to Members.
DutchDe amendementen 8 en 9 behelzen technische maatregelen die wij kunnen accepteren.
Amendment Nos 8 and 9 concern technical measures, which we can accept.
DutchDan is die economische band niet groot genoeg en moet deze wel wat meer behelzen.
That is not enough of an economic link, it must be greater than that.
DutchDe onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie moeten de hele samenleving behelzen.
The negotiating process leading to EU accession needs to embrace the whole of society.
DutchDie behelzen namelijk niets minder dan de modernisering van onze economieën.
After all, structural reform is about modernising our economies.
DutchIk hoef niet in detail uit te leggen wat deze begrippen precies behelzen.
And, thirdly, it deals with links between Europe and Asia.
DutchDe vrede en de ontwikkeling behelzen op dit ogenblik meer dan alleen maar de follow-up van Johannesburg.
Peace and development currently involve more than simply the follow-up to Johannesburg.
DutchVrijwel alle voorstellen behelzen controle en repressie.
The proposals are more often than not about control and repression.
DutchIn veel gevallen behelzen zij hetzij een verbetering hetzij een verduidelijking van het gemeenschappelijk standpunt.
Many of these improve the text of the common position or clarify its content.
DutchDe voorstellen van de Commissie behelzen niets anders dan een uitbreiding van de hervorming van het GLB van 1992.
The Commission's proposals do nothing more than take the 1992 CAP reform one step further.
DutchWij onderstrepen ook dat deze richtlijn zowel oud mijnafval als de huidige mijnafvalproductie moet behelzen.
We also stress that this directive must deal with both old mining waste and existing production.
DutchDe nieuwe financiële vooruitzichten behelzen de planning voor meerdere jaren, mogelijk voor ruim tien jaar.
The new Financial Perspective contains plans for several years, and maybe for as long as a decade or more.
DutchDit is wat de amendementen 7, 9 en 13 behelzen.
This is the intended direction of Amendment Nos 7, 9 and 13.
DutchMaar ze behelzen natuurlijk ook nieuwe risico's voor misbruik die we alleen kunnen bestrijden als we onze krachten bundelen.
But they are also open to risks of abuse, which we can only fight if we fight it together.
DutchVerscheidene van de voorgestelde amendementen behelzen beginselen waar de Commissie positief tegenover staat.
Several of the proposed amendments enshrine principles that the Commission is ready to consider favourably.
DutchDrie van mijn amendementen behelzen deze doelstellingen.
Three of my amendments serve those goals.
DutchIk herinner eraan dat onze voorstellen precieze beginselen behelzen voor de vaststelling van de juiste gevarencategorie.
Will you accept our amendments which give completely clear indications about how risk is to be assessed?
DutchIk denk dat de hervormingen die niet meteen een wijziging van de verdragen meebrengen, een redelijke vooruitgang behelzen.
Reforms which do not involve a modification of the Treaties do, however, represent reasonable progress.
DutchHet Europees Jaar zou veel méér moeten behelzen dan enkel voorlichting verstrekken over het recht op gelijkheid en non-discriminatie.
The European Year must be about much more than raising awareness simply about discrimination.
DutchOns institutioneel bestel moet efficiënt zijn, democratisch werken en beleidsvormen behelzen die effect sorteren voor de burger.
Our institutional system needs efficient, democratic functions and policies which reach our citizens.