"behept met" English translation

NL

"behept met" in English

NL behept met
volume_up
{adverb}

behept met (also: lijdend aan)
behept met (also: lijdend aan, behoudens)

Similar translations for "behept met" in English

met adverb
met preposition
met conjunction
English

Context sentences for "behept met" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDit Parlement is absoluut niet behept met vooroordelen jegens het Italiaanse voorzitterschap.
There is no prejudice towards the Italian Presidency whatsoever in Parliament.
DutchZoals elk compromis is echter ook dit verslag helaas behept met enkele tekortkomingen.
As with any compromise, however, I did unfortunately find some shortcomings in this report.
DutchNu horen wij plotseling dat het verslag behept is met ernstige juridische gebreken.
Now we are told, no less, that there are serious legal gaps.
DutchMevrouw de Voorzitter, de Europese burgerluchtvaart was, en is, behept met ernstige structurele zwakheden.
Madam President, European air transport policy had and still has serious structural weaknesses.
DutchZoals de heer Lehne al zei, is het laatste ontwerp behept met technische, maar ook inhoudelijke problemen.
But it should be pointed out that the situation has definitely changed since the first reading.
DutchMijn grootvader was blind, maar behept met uitstekende voelhoorns en hij wist heel goed wat er speelde.
My grandfather was blind, and yet he was very sensitive, having a feel for, and noticing, many things.
DutchEn soms ben je behept met vaardigheden, maar wellicht niet van het soort dat creativiteit mogelijk maakt.
And sometimes you're equipped with skills, but they may not be the kind of skills that enable creativity.
DutchDegenen die dit soort wrijvingen niet hadden verwacht, zijn volgens mij behept met een gebrek aan realiteitszin.
Anybody who imagined that this type of friction would not arise in my opinion was guilty of a lack of realism.
DutchOm te beginnen is de definitieve versie van artikel 6 van de verordening inzake vertragingen behept met ernstige tekortkomingen.
First, in the final draft of Article 6, referring to delays, the regulation is seriously flawed.
DutchDeze tekst is echter ook behept met serieuze tekortkomingen, waarvan er reeds enkele door de vorige sprekers zijn genoemd.
However, it also has serious shortcomings, some of which have already been pointed out by previous speakers.
DutchHelaas komt deze bij uitstek politieke wilsuiting als mosterd na de maaltijd en is ze zelfs behept met allerlei tegenstrijdigheden.
Unfortunately, however, there is a discrepancy in the timing, if not a paradox, in the announcement of this lofty policy.
DutchHet zou bovendien ook interessant zijn de samenwerking met Rusland voort te zetten, ook al is de betrouwbaarheid van hun systeem met risico's behept.
It would likewise be worthwhile to continue cooperating with Russia, despite the risk that their system may be unreliable.
DutchDeze gezinnen zijn sowieso al behept met een zwakheid: 85 % van deze eenoudergezinnen hebben immers een vrouw als gezinshoofd.
They experience psychological, economic and social difficulties, which call for a well-focused mix of policies as different as the situations concerned.
DutchDe campagne heeft veel aan het daglicht gebracht, met name de sterke en zwakke punten van de kandidaten, en ik ben behept met een portie van beide.
The campaign reveals many perspectives, not least about the strengths and weaknesses of the candidates - and I have my share of both.
DutchMijnheer de Voorzitter, de evaluatie van de gevolgen voor het milieu van bepaalde projecten is, zoals de heer Gahrton mijns inziens terecht opmerkt, behept met een aantal nadelen.
Mr President, assessments of the environmental impact of various specific projects have one way or another not been very satisfactory, as Mr Gahrton points out, and I think rightly so.
DutchZonder die hulp zouden hun onderwijsstelsels behept zijn met enorme tekortkomingen waar ook wij, in de West-Europese landen en de meer welvarende landen, de dupe van zouden worden.
Without it there would be serious deficiencies in their education system and we, the people of Western Europe and the more prosperous nations, would undoubtedly suffer the knock-on effect.