"behoeden" English translation

NL

"behoeden" in English

NL behoeden
volume_up
[behoedde|behoed] {verb}

Terecht stelt de Commissie maatregelen voor die deze vissoort voor uitroeiing moeten behoeden.
The Commission is rightly introducing measures which should protect this species of fish from extinction.
En hem behoeden voor de woede van de keizer.
And protect him against the emperor's anger.
Ik vind het zo bizar dat zij lijdt aan precies datgene waarvoor ze anderen wilde behoeden.
And I just find it so bizarre that she's suffering from the same thing that she tried so hard to protect people from.
Ik kwam je eigenlijk behoeden...... voor 'n grote vergissing met die ouwe.
Actually, I came in here to save you from making a big mistake with that older guy.
Wij blijven overtuigd dat alleen meerderheidsbeslissingen in de Raad de Raad voor verlamming kunnen behoeden.
We remain convinced that only majority decisions of the Council can save the Council from paralysis.
Daarom moeten wij deze periode na Nice gebruiken om de Unie te behoeden voor de gevolgen van Nice.
Which is why I believe that we need to use the post-Nice process to save the Union from Nice.
We willen alleen maar elkaar behoeden voor verrassingen.
We only want to guard each other from surprises.
Dit is de grote onderscheidende kracht van Europa en het is in ons aller belang die zorgvuldig te behoeden en te bewaren.
That is the great distinguishing power of Europe, and it is in the interest of all of us to guard and preserve this carefully.
Dit is de grote onderscheidende kracht van Europa en het is in ons aller belang die zorgvuldig te behoeden en te bewaren.
That is the great distinguishing power of Europe, and it is in the interest of all of us to guard and preserve this carefully.
Dat kan moeilijk anders, maar juist die verschillen maken de samenwerking interessant en behoeden ons voor verveling.
It would not be understandable if it were otherwise, but it is precisely that which makes collaboration interesting and preserves us from boredom.
De democratie heeft India voor uiteenvallen behoed, ondanks de etnische, taalkundige en religieuze verschillen die in India nog groter zijn dan bij ons in de Europese Unie.
Democracy has enabled India to preserve its unity, despite an ethnic, linguistic and religious diversity that is even more varied than in our European Union.

Context sentences for "behoeden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet Reglement valt niet onder artikel 112 omdat wij het daarvoor willen behoeden.
That is a safeguard of the Rules of Procedure, that it does not fall under Rule 112.
DutchHet programma kan niet meer doen dan het Irakese volk net voor de hongersdood behoeden.
It will not do anything to take the Iraqi people off the breadline.
DutchWe moeten lering trekken uit het verleden en andere kleine landen behoeden voor soortgelijke droevige ervaringen.
Let us learn from the past and let other smaller states benefit from our sad experience.
DutchEn als, god moge het behoeden, iemand... achter de waarheid komt van het verhaal van de haaien-slachter.
And if, God forbid, someone should, I don't know, find out the truth about the Sharkslayer on my way back...
DutchGeen enkel land in de Europese Unie haalt het reproductieniveau dat nodig is om ons voor uitsterven te behoeden.
There is today no country in the Union that reaches the reproductive levels necessary to avoid extinction.
DutchHet voorstel omvat regels voor de etikettering van wijn, met als doel de consument te behoeden voor misleiding.
The proposal sets out rules for labelling wines, the aim of which is to prevent consumers from being misled.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, ik zal mij beperken tot een woord van dank, ook om de aanwezige leden voor de hongerdood te behoeden.
. – Mr President, just a word of thanks, partly to prevent the Members from dying of starvation.
DutchBovendien hebben wij nu nog de dringende taak om delen van de bevolking voor ondervoeding en hongersnood te behoeden.
Moreover, we also have the urgent task now of saving sections of the population from undernourishment and famine.
DutchDat is gewoon snijden in je eigen vlees en artikel 6 is niet toereikend om ons voor dat probleem te behoeden.
This will be tantamount to shooting ourselves in the foot and Article 6 does not go far enough in addressing this problem.
DutchOnze hoofddoelstelling blijft dat we er zoveel mogelijk jonge mensen voor moeten behoeden dat ze ten prooi vallen aan drugsverslaving.
Our main objective has to be to keep as many young people as possible from becoming slaves to drugs.
DutchMoge de herinnering aan deze verschrikkelijke gebeurtenissen ons altijd blijven herinneren aan onze taak om deze wereld te behoeden.
Let the memory of these terrible events always call to mind our duty to take better care of this world.
DutchDe kinderen die alleen gelaten worden om ze tegen oorlog en onderdrukking te behoeden, moeten alle steun krijgen die we kunnen geven.
Children who are left alone to flee from war and oppression must receive all the support we can give them.
DutchDaar is vervolgens de noodzaak bij gekomen om de dieren voor stress te behoeden, en dit is een vereiste waar met steeds meer klem op gewezen wordt.
Added to this is the increasingly important question of animal protection and stress factors.
DutchMaar ik kan jullie verzekeren...... dat noch de nieuwe technologie noch jullie status van officier...... jullie voor het gevaar zal behoeden.
But I can assure you... that neither the new technology nor your status as officers... will keep you above the danger.
DutchDat kan moeilijk anders, maar juist die verschillen maken de samenwerking interessant en behoeden ons voor verveling.
It would not be understandable if it were otherwise, but it is precisely that which makes collaboration interesting and preserves us from boredom.
DutchWij hebben twee weken de tijd om de Europese Unie - de Raad, de lidstaten, dit Parlement en de Commissie - voor een afgang te behoeden.
We have fifteen days to stop the European Union - the Council, the Member States, this Parliament and the Commission - making itself look very silly.
DutchEr zijn natuurlijk nog steeds andersdenkenden in Turkije die separatistische ambities hebben of Turkije willen behoeden voor westernisering.
Of course, there are still dissident elements within Turkey that pursue separatist ambitions or wish to reorient Turkey away from westernisation.
DutchIn relatieve zin is dat wel het geval, maar wij zijn er in ieder geval in geslaagd om Afrika te behoeden voor een directe inkrimping van onze inspanningen.
In relative terms this is the case, but we have been able to shield Africa from direct reductions in the volume of what we are doing.
DutchOns aller doel is het vinden van een evenwichtige oplossing om de consumenten te beschermen en het MKB te behoeden voor uiteenlopende bevoegdheden in de lidstaten.
The shared aim of all of us is to try to find a balanced way of protecting consumers and shielding SMEs from differing Member State jurisdictions.
DutchDe waardevolste steun is die voor de productie van programma's die plaatselijke en regionale cultuur onder de aandacht brengen, behoeden en bevorderen.
The most precious aid is that reserved for the production of programmes designed to report, safeguard and make proposals, in the sense of safeguarding regional and local cultures.