"behoedzaam" English translation

NL

"behoedzaam" in English

NL

behoedzaam {adjective}

volume_up
We moeten dus behoedzaam te werk gaan en niet het kind met het badwater weggooien.
We should therefore be careful not to throw the baby out with the bathwater.
Wij moeten dus uiterst behoedzaam zijn op het moment dat wij deze boodschap overbrengen aan de samenleving.
We must therefore be extremely careful when passing on this message to society.
Aan de investeringskant moet er behoedzaam worden gereageerd op de naweeën van Dubai Ports.
On the investment side, the Dubai Ports fallout requires careful handling.
behoedzaam (also: omzichtig, voorzichtig)
Deze kwestie moet dus uiterst behoedzaam en voorzichtig aangepakt worden.
We must therefore be extremely cautious and extremely sensitive when dealing with this question.
Mijns inziens moeten wij de nieuwe regering behoedzaam tegemoet treden.
It is my opinion that any response to the new government has to be a cautious one.
Het is een heel behoedzaam, eigenlijk vrij technocratisch document - intelligent, en soms zelfs geslepen.
It is a very cautious, perhaps technocratic and certainly intelligent, and sometimes even clever paper.
behoedzaam (also: angstig, nerveus)
behoedzaam (also: omzichtig, voorzichtig)

Context sentences for "behoedzaam" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk vraag het Parlement en ik vraag de Commissie en de Raad behoedzaam te zijn.
I ask the House and I ask the Commission and the Council to proceed with caution.
DutchDaarom moeten wij ons, zij het dan zeer behoedzaam, bezig houden met dit land.
We must therefore give the country our support, but we must proceed very sensitively.
DutchAls landen hun rechtsstelsels aan elkaar aanpassen, moet dat altijd behoedzaam gebeuren.
Legal approximation between countries must always be handled very carefully.
DutchIk ben van mening dat wij uiterst behoedzaam moeten zijn in onze besluitvorming op dit gebied.
I feel we must exercise extreme caution in any decisions relating to this area.
DutchHet stemt mij wat triest dat de toon van het debat voor een deel negatief en erg behoedzaam is.
I am a bit sad that the tone of the debate has been in part negative and guarded.
DutchDaarom moeten we vanuit zowel juridisch als politiek oogpunt zeer behoedzaam te werk gaan.
In this field, therefore, we must act very prudently, from legal and political points of view.
DutchMaar nogmaals: met dit soort kwesties moet met grote omzichtigheid en zeer behoedzaam worden omgegaan.
However, I repeat: this sort of thing has to be done very carefully and cautiously.
DutchGeen enkele andere fractie gaat op dit uiterst kritieke moment zo behoedzaam te werk als de onze.
No group is forcing itself to act with greater prudence than we are at this critical moment.
DutchVorig jaar is men als een olifant door een porseleinkast gestampt; nu moet er behoedzaam worden opgetreden.
I think we banged our fists on enough tables last year and should proceed with caution.
DutchWij zouden hun willen aanraden uiterst behoedzaam te werk te gaan.
We would advise them to be as vigilant as possible.
DutchWij zijn uiterst behoedzaam met instandhoudingmaatregelen.
We have scrupulous respect for the conservation measures.
Dutchbehoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
prudent and rational utilisation of natural resources;
DutchDe rapporteur gaat dit vraagstuk echter behoedzaam uit de weg.
Yet, the rapporteur carefully avoids this question.
DutchSoms is het zaak heel behoedzaam te onderhandelen.
Sometimes matters have to be discussed with extreme caution.
DutchDe conferentie moet evalueren wat tot nu toe is gebeurd en de verdere ontwikkeling behoedzaam voorbereiden.
The task of the conference is to review achievements to date and plan a prudent course of future action.
DutchIk verzoek u dringend hier uiterst behoedzaam tewerk te gaan.
Here I would ask that we proceed with caution.
DutchHet is daarom van wezenlijk belang dat een eventuele financiële bijstelling volgens een geleidelijk en behoedzaam plan plaatsvindt.
It is vital therefore that any financial adjustment must be gradual and carefully planned.
DutchWe moeten behoedzaam en flexibel te werk gaan.
We have to proceed with caution and with flexibility.
DutchHij is behoedzaam, beleefd en grondig geweest.
He was considerate, courteous and thorough.
DutchIk pleit dan ook voor een behoedzaam optreden.
I therefore recommend a measured approach.