"behoeven" English translation

NL

"behoeven" in English

NL

behoeven [behoefde|behoefd] {verb}

volume_up
Verder nog twee wat minder dringende zaken die verbetering behoeven.
I should like to mention just two minor areas that need improvement.
Ook een aantal andere zaken behoeven morgen nog enige correctie.
There are also certain other aspects which may need correcting tomorrow.
Anderzijds behoeven bepaalde situaties relativering.
On the other hand, we need to put certain situations in context.
Daarnaast zijn er een aantal amendementen die enig specifiek commentaar behoeven.
Moreover, there are a number of amendments that require specific comments.
Dit zijn essentiële vragen die een antwoord behoeven.
These are all fundamental questions which require answers.
Alleen algemene diensten met een duidelijke internationale dimensie behoeven minimumnormen op Europees niveau.
Only general services with an obvious international dimension require minimum standards at European level.

Context sentences for "behoeven" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchPreciezer gezegd: de regels van de IOE behoeven in twee opzichten aanpassing.
To be more precise, this change to the OIE rules must take two forms.
DutchAlle mensen die internationale bescherming behoeven, hebben min of meer dezelfde behoeften.
The needs of all those requiring international protection are, by and large, the same.
DutchToch zijn er nog een tweetal punten die nadere opheldering behoeven.
However, two points have been raised which to a certain extent are still to be clarified.
DutchZe waren allemaal relevant maar er zijn er enkele die een antwoord behoeven.
All were relevant but some in particular should be answered.
DutchOp dit vlak zijn er echter vragen die een antwoord behoeven.
The simple truth is that in this field there are questions that cannot go unanswered.
DutchHet gaat hier immers om sterk uiteenlopende situaties die elk een zelfstandige aanpak behoeven.
These are all different situations which must be treated differently.
DutchIn het Internet hebben de voordelen veruit de overhand, maar behoeven de risico's een antwoord.
The advantages of the Internet largely outweigh its disadvantages.
DutchDergelijke methodes zouden wij niet behoeven te gebruiken.
It ought not to have been necessary for us to take steps of that kind.
DutchDergelijke beweringen behoeven geen commentaar, want ze spreken voor zich.
This kind of behaviour speaks for itself, and perfectly illustrates the nature of the people indulging in it.
DutchNaast deze beschuldigingen van misbruik zijn er echter ook andere zaken die aandacht behoeven.
However, the issues which deserve close attention are not confined to alleged misuse of international funds.
DutchSpeciale aandacht behoeven ook de inkomsten van Europa.
Special attention should also be paid to the European revenue.
DutchWe behoeven onszelf niets wijs te maken, dit is een goede begroting.
Let us not kid ourselves, this is a good budget.
DutchNiet dat wij als parlementariërs ontevreden behoeven te zijn.
Not that we as MEPs should be dissatisfied.
DutchZij zouden geen enkele verplichting tot productievermindering op zich behoeven te nemen en hun recht op groei behouden.
They would not have to commit themselves to limiting output and would retain their right to expand.
DutchIk zou graag nader willen ingaan op een aantal reeds vermelde punten die volgens mij verdere uitleg behoeven.
I would like to repeat a few points which have been mentioned which I think would benefit from clarification.
DutchAls Rusland geen projecten voorstelt die aan de criteria van de bank voldoen, behoeven de leningen niet te worden toegekend.
If Russia fails to propose projects that fulfil the bank's criteria the loans will not have to be granted.
DutchUiteraard moeten beide soorten doping worden bestreden, zij het dat zij wel ieder een geheel eigen benadering behoeven.
Obviously, we have to fight both types of doping, although each one should be approached in a very different manner.
DutchDe meeste vliegtuigongevallen behoeven uit technisch oogpunt niet dodelijk te zijn en een doeltreffende evacuatie is van levensbelang.
The large majority of air crashes are survivable technically, and effective evacuation is so important.
DutchZoals de verschillende rapporteurs hebben laten zien, zijn er nog fundamentele zaken die nader onderzoek behoeven.
And, as the various rapporteurs have demonstrated, there are still some fundamental questions that must be taken into account.
DutchIk wijs verder op de procedurele vragen die de rapporteur aan de orde stelt en die volgens mij meer aandacht behoeven.
I should also like to mention the procedural issues raised by the rapporteur, which I feel are worthy of further attention.