"beperken" English translation

NL

"beperken" in English

NL beperken
volume_up
[beperkte|beperkt] {verb}

Daarom is het onrealistisch om dit Protocol van Amsterdam tot drie thema's te beperken.
It is not therefore realistic to limit this Amsterdam Protocol to three subjects.
Staarten beperken meestal de wendbaarheid. ~~~ Net als deze mens in een dinopak.
Now mostly tails limit maneuverability, like this human inside this dinosaur suit.
De Commissie wilde dit strikt beperken tot plaatsen waar gezwommen wordt.
The Commission wanted to limit it strictly to places where people go bathing.
Door de innovatie lam te leggen of te beperken hinderen we ook het scheppen van banen.
When we paralyze innovation or restrict it, we also restrict job creation.
Er is geen enkele reden meer om de wetgevende rol van het Parlement te beperken.
There is no longer any reason to restrict Parliament's role in legislative matters.
De taak van de Europese Autoriteit zou zich moeten beperken tot bewaking.
The European Agency will have to restrict itself to a monitoring role.
Ik zal mij met het oog op de notulen vanavond beperken tot kort commentaar.
I shall confine myself to commenting on that for the record this evening.
Daarom zal de Commissie zich beperken tot drie algemene opmerkingen.
Therefore the Commission will confine itself to three main remarks.
Mevrouw de Voorzitter, ik zou mij willen beperken tot de ziekte van Alzheimer.
Madam President, I would like to confine my remarks to Alzheimer's disease.
We moeten de inkomsten beperken, de bonuscultuur voor topinkomens.
We've got to constrain income, the bonus culture incomes at the top.
We need to constrain them, not develop them.
Voor Armstrong was Southland niet beperkt door de materiële omstandigheden.
"For Armstrong, Southland wasn't constrained by its material conditions.
Censuur op het Internet beperkt de vrijheid van meningsuiting zonder de burgers reële bescherming te bieden tegen illegale inhoud.
Censorship of the Internet constricts freedom of expression without giving people real protection against illegal content.
Makes me feel constricted.
We moeten zorgen dat onze wetgeving niet te beperkend wordt voor de ontwikkeling van deze technologie en de groei van de concurrentie die deze nieuwe vormen van technologie met zich meebrengen.
We have to make sure that our legislation does not constrict the growth of technology and does not constrain the growth of competition that is going to come through these new forms of technology.
beperken (also: matigen)

Context sentences for "beperken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk zal mij in mijn korte spreektijd beperken tot één kwestie, namelijk de opt-out.
In the short time I have, I shall concentrate on one aspect, namely the opt-out.
DutchIk zal mij hier beperken tot een heel specifiek aspect van de ontwerpresolutie.
I shall here simply discuss a quite special issue concerning the draft resolution.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik zal mijn opmerkingen ook beperken tot het Groenboek.
Mr President, I shall also focus my remarks on the Green Paper communication.
DutchDe Commissie heeft geenszins de bedoeling de huidige mogelijkheden te beperken.
The Commission does not intend to take away any possibilities that exist at present.
DutchWij moeten de lijst daarom zo snel mogelijk beperken in plaats van uit te breiden.
Let us, therefore, have the list shortened as soon as possible rather than extended.
DutchIk vind het jammer dat we ons beperken tot zaken als kale arbeidsomstandigheden.
I regret that we are confining ourselves to the bare minimum, i. e. working conditions.
DutchBedoeling is het aanbod van vlees te beperken in het licht van de daling van de vraag.
The supply of beef would thus be limited in order to adapt to the drop in demand.
DutchDe liberalen zeggen ons dat men de rol van de staat zoveel mogelijk moet beperken.
Liberals tell us that as little State involvement as possible is required.
DutchWe mogen ons niet beperken tot de rol van reclamemedium voor de nanotechnologie.
We cannot allow ourselves to be no more than carriers of advertising for nanotechnology.
DutchVoor het overige wil ik me tot enkele meer zakelijke opmerkingen beperken.
Having said that, I will now concentrate on making a few rather sobering comments.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik zal mij beperken tot het verslag over satellietcommunicatie.
Mr President, I should like to comment on the report on satellite communications.
DutchTen vierde willen we de snelheid beperken en meer 30 km/uur-zones instellen.
Fourthly, we want to curb speed and introduce more 20-miles-per-hour limits.
DutchIk wil mij in dit debat beperken tot het onderwerp kapitaalmarkten voor KMO's.
I should like to talk today about the subject of capital markets for SMEs.
DutchMet name amendement 4 lijkt mij het controleterrein al te zeer te beperken.
Amendment No 4 in particular seems to me to reduce the scope of supervision too far.
DutchDe juiste richting betekent dat wij de gevolgen voor het milieu moeten beperken.
The 'right direction ' means reducing the effect upon the environment.
DutchTen eerste is het heel belangrijk dat we ons in deze fase beperken tot de feiten.
Firstly, it is very important that at this stage we stick to the facts.
DutchDat betekent dat wij ons niet moeten beperken tot een dialoog met de Verenigde Staten.
This should encourage us to bring an end to the confrontation with the United States.
DutchHet is dus erg gevaarlijk ons tot het vraagstuk van de interne markt te beperken.
Our markets are adversely affected by counterfeiting and piracy, as are all world markets.
DutchMet het verslag van de commissie beperken we dit nog verder tot de eigen scheepsbemanning.
The committee's report introduces a further restriction - to a ship's own crew.
DutchHet is aan ons om haar in goede banen te leiden en om de negatieve gevolgen te beperken.
It is up to us to manage it in such a way that its negative aspects can be avoided.