"bereiding" English translation

NL

"bereiding" in English

EN

NL bereiding
volume_up
{de}

bereiding (also: voorbereiding, toebereiding)
Dit is ayahuasca, de meest krachtige psychoactive bereiding uit het repertoire van de shaman.
This is ayahuasca, which many of you have heard about, the most powerful psychoactive preparation of the shaman's repertoire.
Maar deze methode mag niet worden gebruikt om de gebrekkige bereiding van een levensmiddel te verdoezelen, of als dit niet nodig is.
However, this method must not serve to cover up defective preparation of a food product, nor be employed when it is not necessary.
Niet alleen deden zij het maar binnen de twee jaar schaalden ze de bereiding van penicilline op van literflessen naar vaten van veertig kubieke meter.
And not only did they do it, but within two years, they scaled up penicillin from preparation in one-liter flasks to 10,000-gallon vats.

Context sentences for "bereiding" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe Commissie bepaalt de minimumregels voor de bereiding van crémant.
The Commission has laid down the minimum requirements for the production of crémant.
DutchVoor de bereiding van voeder moeten strenge voorschriften gelden en er moet ook streng worden gecontroleerd.
Feedingstuffs must be prepared to strict standards which can and must be controlled.
DutchJammer genoeg strekt dat amendement ertoe het gebruik van " retourwijn " bij de bereiding van mousserende wijn toe te staan.
Unfortunately that amendment calls for the possibility of using 'return ' wine in the production of sparkling wine.
DutchEr staat namelijk dat onder " bereider " wordt verstaan degene die zorgt voor de complete bereiding van het product.
My reason here is the statement that the term 'producer ' defines the operator who undertakes the complete production of the product.
DutchDe Commissie neemt akte van het voorstel inzake de vereenvoudiging van de rechtsvoorschriften betreffende de omschrijving en bereiding van wijn.
The Commission takes note of the call to simplify the legislation on the description and presentation of wine.
DutchGrote ondernemingen daarentegen hebben één zetel, maar kunnen verschillende vestigingen hebben voor de bereiding van wijn.
On the other hand, in the case of large undertakings, a single head office may cover a number of different production establishments.
DutchEr zullen andere vetstoffen gebruikt mogen worden bij de bereiding van chocolade en, erger nog, niets waarborgt dat geen kunstmatige vetstoffen gebruikt zullen worden.
Fats will be accepted in the manufacture of chocolate, and worse, there is no guarantee that there will be no recourse to artificial fats.
DutchAnderzijds mag men niet denken dat stoffen uit de natuur bij verkeerd gebruik of onzorgvuldige bereiding geen groot gevaar voor de gezondheid zouden kunnen zijn.
On the other hand, it must not be imagined that natural substances cannot be a great danger to health when they are abused or prepared without care.
DutchOm deze kwaliteit te beschermen bepaalde de richtlijn uit 1973 dat het verboden was andere plantaardige vetstoffen dan cacao te gebruiken bij de bereiding van chocolade.
Hence to defend quality the 1973 directive laid down a prohibition on the use of vegetable fat other than cocoa butter for the manufacture of chocolate.
DutchZoals ik reeds in mijn inleidende verklaring aangaf, is het gebruik van eikenhouten spaanders bij de bereiding van wijn reeds vorig jaar op politiek niveau door de Raad aangenomen.
As I already mentioned in my introductory statement, the use of oak shavings in wine production was already approved at a political level by the Council last year.
DutchBij de voorschriften voor wijn willen wij evenmin met het begrip " bereiding " werken, en daarom kunnen wij de amendementen 12 en 22 niet overnemen.
We are not happy with the wording of Amendments Nos 12 and 22, which implies in some languages that wine is the product of a manufacturing process, and so we do not wish to accept those amendments.
Dutch-- De vier verslagen van de heer Schnellhardt die vandaag zijn aangenomen, gaan over de verschillende aspecten van de hygiënische bereiding van levensmiddelen en over de strenge controle daarop.
The four reports by Mr Schnellhardt adopted today deal with the various aspects of ensuring proper hygiene in the production of foodstuffs as well as rigorous checks and controls.