"berekend op" English translation

NL

"berekend op" in English

NL berekend op
volume_up
{adjective}

berekend op
De visserij-inpanning wordt berekend op basis van de lijst in artikel 9.
The fishing effort is calculated on the basis of the list in Article 9.
De kosten van de ontmanteling zijn berekend op basis van gegevens uit 2000, volgens welke de werkelijke kosten naar verwachting 750 miljoen euro zouden gaan bedragen.
Decommissioning costs were calculated on the basis of data from 2000, according to which the actual costs were expected to reach EUR 750 million.
Om met dat laatste, de nettokosten, te beginnen: de Gemeenschapswetgeving stelt dat de nettokosten moeten worden berekend op objectieve, transparante en niet-discriminerende basis.
To begin with the latter, the net costs: Community legislation states that the net costs must be calculated on an objective, transparent and non-discriminatory basis.
berekend op
De FIOV-regeling in verband met tijdelijke stilleggingen is niet berekend op dit soort crises, want overheden hebben hun kredieten al vastgelegd en herprogrammeringen zijn problematisch.
The temporary halts of the FIFG have not been designed to deal with this kind of crisis, because the governments, furthermore, have already allocated their funds and reprogramming is problematic.
berekend op
berekend op (also: weggelegd)

Similar translations for "berekend op" in English

berekend adjective
berekend verb
English
berekenen verb
op adjective
op adverb
op preposition
op conjunction
English

Context sentences for "berekend op" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe directe kosten hiervoor worden berekend op 200 miljoen euro per jaar.
The direct costs of this are estimated at EUR 200 million per year.
DutchDe totale kosten in verband met de uitbreiding worden voor 2003 berekend op ruim 32 miljoen euro.
It is estimated that the enlargement-related costs for 2003 will amount to just over EUR 32 million in total.
DutchBovendien is een verordening die berekend wordt op basis van het aantal leerlingen per school veel gemakkelijker te beheren.
Furthermore, a scheme with subsidies per pupil would be much easier to administer.
DutchWij weten al geruime tijd dat de instellingen van het kleine Europa niet zijn berekend op het grote Europa.
We have long known that the great Europe could not be introduced through the institutions of the little Europe.
DutchDaar moet de EU-begroting steeds op berekend zijn.
The EU budget must reflect this at any given time.
DutchOnze gebouwen zijn daar evenmin op berekend.
Our buildings are not prepared for that.
DutchDe verwerking van die transacties is niet berekend op een tijdelijke massale toename in het gebruik.
The way in which those transactions are to be processed is not equal to the temporary massive increase in the use of that method of payment.
DutchHet zou kunnen leiden tot het opzetten van een milieubelastingstelsel dat berekend is op de uitdagingen waar we voor staan.
This could lead to the construction of an environmental taxation system on a sufficient scale to meet the challenges we face.
DutchWij vinden echter niet dat een dergelijk salaris berekend moet worden op basis van het gemiddelde van de huidige salarissen.
Nevertheless, we do not think that the right way of devising such an allowance is by taking the average of current emoluments.
DutchDeze noodhulp is berekend op 1 miljoen euro en zal volgende week gepresenteerd worden zodat ze snel verleend kan worden.
This emergency contribution has been set at EUR 1 million and will be presented next week so that it can be operational immediately.
DutchUw herstelplan, of dat nu het beleid of de instellingen betreft, is niet berekend op de uitdagingen waarvoor wij ons gesteld zien.
Your revival plan, be it in the field of policy or of the institutions, is not up to the challenges with which we are faced.
DutchIk ben het echter eens met de heer Poettering: we moeten benadrukken dat het absorptievermogen van de EU berekend moet zijn op Turkije.
However, I agree with Mr Poettering that it is important for us to accentuate the Union's capacity to absorb that country.
DutchDeze maand is gebleken dat sommige commissarissen niet per definitie berekend zijn op hun ambitieuze taken die u zelf gedefinieerd hebt.
In September, some of the Commissioners did not necessarily seem to us to be up to the ambitious plans which you defined yourself.
DutchIn iedere lidstaat moeten dezelfde heffingsgrondslagen worden toegepast en moeten de tarieven worden berekend op basis van de zogenoemde sociale marginale kosten.
Charges are to be levied on the same basis in every Member State, namely on the basis of so-called marginal social cost.
DutchIn zijn huidige vorm bepaalt het Protocol dat de financiële bijdragen van de afzonderlijke partijen worden berekend op basis van ieders aandeel in de CO2-uitstoot.
As the protocol stands, financial contributions from individual parties will be based on each party's share of CO2 emissions.
DutchDe Europese Unie heeft behoefte aan een goed functionerend ambtelijk apparaat dat berekend is op het toegenomen aantal uitdagingen en verwachtingen.
The European Union needs a properly functioning civil service, which is able to cope with the increased number of challenges and expectations.
DutchMijn eerste conclusie is dat we te maken te hebben met een degelijk team en dat de meeste commissarissen berekend zijn op hun specifieke taken.
The first conclusion I draw from this is that we are faced with a reliable team of Commissioners who, by and large, are competent in their own areas.
DutchTen tweede, de versterking van de sector gezondheidszorg en de sociale sectoren zodat deze berekend zijn op de toenemende belasting in verband met de uitbreiding van de epidemie.
Second, at reinforcing health and social services so that they can cope with the growing demands of the spreading epidemic.
DutchIk heb op basis van de gepubliceerde gegevens berekend dat zij op onverklaarbare wijze voor een bedrag van 600-800 miljoen dollar van de overeenkomst profiteert.
On the basis of published data, I have worked out that it unaccountably benefits from the agreement to the tune of USD 600– 800 million a year.
Dutch- Mevrouw de Voorzitter, men verwacht dat de 70 grootste aardolieondernemingen in het eerste semester van 2005, op jaarbasis berekend, 230 miljard dollar winst zullen hebben geboekt.
   – Madam President, for the first half of 2005, the 70 biggest oil companies expect to make profits this year of USD 230 billion.