"berekenen" English translation

NL

"berekenen" in English

NL

berekenen [berekende|berekend] {verb}

volume_up
En als de de toegestane trilpatronen konden berekenen, dan konden we deze 20 getallen berekenen.
And if we could calculate the allowed vibrational patterns, we should be able to calculate those 20 numbers.
In principe kun je dat met deze vergelijking berekenen.
In principle, you should be able to calculate it from that equation.
Dus berekenen ze het jaarlijkse groeipercentage van de economie.
So they calculate the percent annual growth rate of [the] economy.
You should make a charge.
Deze benadering maakt het mogelijk milieukosten door te berekenen in producten en daar moeten we naartoe.
By adopting this approach, environmental costs can be charged on as part of the product, and that is the direction in which we need to be heading.
Tot gisteren konden de instanties die de betaalpassen uitgeven verschillende kosten berekenen voor grensoverschrijdende eurotransacties.
Until yesterday payment card issuers could impose a different set of charges on cross-border euro transactions.
Uw hersenen berekenen effectief die lijst, die komt precies daar.
Your brain is actually computing that boundary, the boundary that goes right there.
Loterijen zijn uiteraard een perfect voorbeeld, een perfecte testcase, van het vermogen van mensen om kansen te berekenen.
The lottery is an excellent example, of course -- an excellent test-case of people's ability to compute probabilities.
Dus soms zal Wolfram Alpha in staat zijn om alles in een keer te doen en gewoon het hele programma op te leveren waarmee je dan kunt berekenen.
So, sometimes, Wolfram Alpha will be able to do the whole thing immediately and just give back a whole big program that you can then compute with.
Het onvermogen om de juiste omvang te berekenen zegt overigens veel over de methodes van de Commissie.
Our inability to determine a figure is, moreover, a revealing indicator of the European Commission's methods.
Kunt u mij vertellen hoe u de buitensporig hoge boete van 16,7 miljoen euro hebt berekend?
Can you tell me on what basis you set the fine at EUR 16.7 million, a figure that I believe is astronomical?
Als we die hoeveelheid voor een heel jaar berekenen, komt het erop neer dat we per jaar evenveel CO2 uitstoten als in de afgelopen miljoen jaren is geproduceerd.
If we extrapolate this figure to a whole year, we find that this corresponds to a period of 1 million years for every year.
De hoeveelheid evenementen kan men inderdaad ook in kortere tijd berekenen.
The number of opportunities can surely be counted in a shorter space of time than this.
Zullen zij wetgeving maken zonder de kosten te berekenen?
Will they legislate without counting the cost?
Er was dus een probleem met het tellen van de kuddes in andere lid-staten om de uitbetalingen van de premies te berekenen.
Therefore there was a problem in counting the size of flocks in other Member States to work out the payments.
Er was dus een probleem met het tellen van de kuddes in andere lid-staten om de uitbetalingen van de premies te berekenen.
Therefore there was a problem in counting the size of flocks in other Member States to work out the payments.
Maar het is wel goed dat berekend wordt hoe wij financieel de toetreding kunnen bevorderen en hoeveel dat kost.
But calculating how we can foster accession financially and work out the cost implications is advisable.
Als je de eigenlijke toegangstijd berekent zou het neerkomen op minuten per dag. ~~~ Dat is dus niet hoe het gebeurt.
If you calculated the actual time of access, it would work out to minutes per day, so that's not how it's happening.

Context sentences for "berekenen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe Raad heeft wel ingestemd met het harmoniseren van het meten en berekenen van lawaai.
The Council did agree to harmonising the measurement and calculation of noise.
DutchMaak er een vierdegraadsvergelijk van, maak het moeilijker te berekenen.
You can make it a quartic equation. ~~~ Make it kind of harder, calculating-wise.
DutchNog steeds wordt vrouwen bij het berekenen van de pensioenen tekort gedaan.
As ever, women get less than their fair share when it comes to calculating pensions.
DutchDe hoeveelheid evenementen kan men inderdaad ook in kortere tijd berekenen.
The number of opportunities can surely be counted in a shorter space of time than this.
DutchUw hersenen berekenen effectief die lijst, die komt precies daar.
Your brain is actually computing that boundary, the boundary that goes right there.
DutchDaarnaast is er behoefte aan duidelijke regels voor het berekenen van overbelasting.
There is also a need for clear rules for calculating excess loads.
DutchWij moeten eigen middelen hebben om de financiering van onze initiatieven te berekenen.
We will need to have our own means of calculating the financing for own-initiative reports.
DutchHet pakket Monti gaat niet in op onze verzoeken om criteria voor het berekenen van de kosten.
Our requests for criteria for the calculation of costs are being ignored.
DutchDe methode die gebruikt wordt om de premie te berekenen is ingewikkeld en statistisch gezien dubieus.
The method of calculation of the premium is complicated and statistically suspect.
DutchDit berekenen op nationaal niveau is 1 ding, en dat is nu begonnen.
Calculating this at the national level is one thing, and it has begun.
DutchDit was fascinerend want ik kon de tijd berekenen voor alle verschillende fases.
This was really fascinating because this gave that quantitation about all the different phases of sleep.
DutchBlijkbaar is de huidige procedure voor het berekenen van de spreektijd niet helemaal realistisch.
The present method of calculation is clearly not altogether realistic.
DutchMaar dit berekenen op het volgende niveau, het niveau van de zakelijke sector, is belangrijk.
But calculating this at the next level, that means at the business sector level, is important.
DutchBovendien wordt ook voorzien in de mogelijkheid om de arbeidstijd op jaarbasis te berekenen.
There is also the possibility of working hours being annualised.
DutchOm de energiebesparing te berekenen moet de Commissie nog geharmoniseerde referentiewaarden voorleggen.
The Commission will provide harmonised reference values for calculating the energy savings.
DutchMet behulp van moderne elektronica kunnen wij voortaan precies de kosten van elk voertuig berekenen.
Modern on-board electronic equipment means that we can measure exactly how much a vehicle costs.
DutchTen eerste moeten we het aantal ritten correct berekenen.
First, the number of journeys needs to be calculated correctly.
DutchDat schept problemen bij het optellen en berekenen.
There were problems here in terms of accumulation and accounting.
DutchWant niet alleen helpt het jou met berekenen hoeveel je slaapt, maar het vertelt anderen ook dat je wakker bent.
Because it not only helps you with quantifying your sleep, but also tells others you're awake.
DutchIk bedoel, je weet niet waar je uitkomt wanneer je begint, zelfs al kun je de krachten berekenen.
I mean, you don't know necessarily where you're headed when you begin, even though the forces can be calculated.