"bestanddeel" English translation

NL

"bestanddeel" in English

NL bestanddeel
volume_up
{het}

bestanddeel (also: rol, gedeelte, onderdeel, stuk)
volume_up
part {noun}
De taal is een vast bestanddeel van de taalkundige en culturele verscheidenheid van Europa.
Languages are an integral part of Europe's linguistic and cultural diversity.
Conflictpreventie is een wezenlijk bestanddeel van het buitenlands beleid van de EU.
Conflict prevention is an integral part of the EU's external policy objectives.
Waarom is een Europees levensmiddelenbureau een vast bestanddeel van die hervorming?
Why should a European food authority be an essential part of that structure of change?
Werkgelegenheidsbeleid is inmiddels een vast bestanddeel van het Europees economisch beleid geworden.
Employment policy has now become a fixed component of European economic policy.
Daarom wordt preventie ook geleidelijk aan een fundamenteel bestanddeel van de externe betrekkingen van de Unie.
Prevention is therefore becoming a key component in the Union's external relations.
Daartoe dient de etiketteringsplicht, die daarom een essentieel bestanddeel vormt van deze richtlijn.
The labelling requirement takes account of this and is therefore an essential component of this directive.
bestanddeel (also: fractie, component, ingrediënt, punt)
Dat lijkt me een elementair bestanddeel van het te volgen beleid.
This seems to me to be a fundamental element in the approach we should take.
Het risico is groot dat de Raad dit gefixeerde bestanddeel zal gebruiken om er meteen de begroting mee te reduceren.
There is a considerable risk that the Council will use this fixed element as an excuse for immediate cuts in the budget.
Het lijdt geen twijfel dat de relatie tussen de Unie en de NAVO een vast bestanddeel is van de Europese veiligheid.
Without doubt, the component element of European security is the relationship between the European Union and NATO.
bestanddeel (also: component, ingrediënt)
Deze pillen bevatten maar kleine dosissen van het actieve bestanddeel.
And these pills contain only low doses of the active ingredient.
De Overeenkomsten inzake Wederzijdse Erkenning vormen een vast bestanddeel van de nieuwe overeenkomst.
The Mutual Recognition Agreements constitute an ingredient of the new agreement.
De mythe is een wezenlijk bestanddeel van het menselijk leven, maar wij moeten de valse mythen wel vervangen door echte.
Myths are a basic ingredient of human life, but what we have to do is to replace false myths with true ones.
bestanddeel (also: lastgever, kiezer)
Fabrikanten en invoerders worden in de toekomst verplicht deze bestanddelen bekend te maken.
Manufacturers and importers will in future be obliged to declare these constituents.
Werkloosheid wordt bijvoorbeeld geïnterpreteerd als een gebrek aan ondernemerschap van de kant van de werklozen en niet als een bestanddeel van het kapitalisme.
Unemployment, for example, is being interpreted as a lack of entrepreneurship on the part of the unemployed rather than as a constituent element of capitalism.
De pizza die u vanavond eet kan wel salamiworst bevatten, maar niet ieder bestanddeel van die worst zal op het etiket van de pizzadoos worden vermeld.
One of the ingredients in the pizza that you might eat tonight might be a salami sausage but not every constituent ingredient of that sausage will appear on the pizza-box label.

Context sentences for "bestanddeel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchOpenbare diensten vormen een onmisbaar bestanddeel van het sociale model?
Public services are essential factors in the social model?
DutchMijnheer de Voorzitter, dames en heren, octrooien zijn een belangrijk bestanddeel van de technologische vooruitgang.
Mr President, ladies and gentlemen, patents are an important factor in technological progress.
DutchHet vrij verkeer van personen is daar, met toepassing van artikel 7A van het Unie-Verdrag, een cruciaal bestanddeel van.
The free movement of persons is a constitutional basis for that citizenship, pursuant to Article 7a of the Treaty.
DutchDat moet mijns inziens een elementair bestanddeel worden van de nieuwe benadering van ons stelsel van eigen middelen.
In my view, this must be a key feature of the new approach, that is, of the new way of tackling the system of resources.
DutchVanaf deze datum komt er een grondige verandering in een verschijnsel dat vijftig jaar lang een vast bestanddeel is geweest van talrijke reizen.
This date will change an important feature that has been with European travellers for 50 years.
DutchEen belangrijk bestanddeel van de overeenkomst wordt gevormd door de afspraken met het oog op de toekomstige liberalisering van het handelsverkeer.
An important section of the agreement is the accommodations reached on the future liberalization of trade.
DutchZij blijft trouwens wel toegestaan als bestanddeel van zaaddodend middel in de condoomindustrie, aangezien hier geen alternatief voorhanden is.
Incidentally, we still allow them to be used in spermicides in condom production where there is no alternative.
DutchDat betekent dat het verminderen en voorkomen van omgevingslawaai een wezenlijk bestanddeel van het Europese milieubeleid voor de toekomst moet vormen.
That is why the reduction and prevention of ambient noise will feature prominently in future European environment policies.
DutchDe politieke criteria van Kopenhagen hebben een morele grondslag en vormen eigenlijk een vast bestanddeel van de identiteit van dit Parlement en de Europese Unie.
The Copenhagen political criteria are ethical criteria which represent the real identity of Parliament and the European Union.
DutchHet democratisch bewustzijn volgens West-Europees model is nog steeds geen vast bestanddeel van het openbaar leven en heeft in feite nog nooit echt wortel kunnen schieten.
Democratic awareness according to the Western European model is not yet the main factor in public life, and never has been, to this day.
DutchDeze gedachte is in onze ogen een vanzelfsprekend bestanddeel van de strekking en inhoud van de grondwet, naast het waardevolle aspect van de vereenvoudiging van de Verdragen.
We, of course, take the view that this is the purpose of the constitution, over and above the already positive purpose of clarifying the Treaties.
DutchOns voorstel bevat geharmoniseerde voorschriften voor nicotine, het bestanddeel dat de verslaving veroorzaakt, en koolmonoxide, dat in verband wordt gebracht met hart- en vaatziekten.
It introduces harmonising rules for nicotine, the addictive agent in cigarettes, and for carbon monoxide, the agent associated with cardiovascular disease.
DutchDioxine, en in dit geval het chemische bestanddeel PCB, is een van de niet biologisch afbreekbare chemicaliën waarvan bekend is dat ze zich wereldwijd in de voedselketen ophopen.
Dioxin, and in this case its source chemical PCB, is one of the number of non-biodegradable bio-accumulative chemicals that we know are contaminating the food chain around the world.
DutchIk wens bijvoorbeeld onder geen beding een product te kopen dat gemaakt is van een bestanddeel dat door toevoeging van een gen resistent is geworden voor, laat ons zeggen, Round Up.
For example, I would not wish to buy, under any circumstances, a foodstuff manufactured from a product to which a gene has been added making it resistant to 'Round Up ', let us say.