"betreffen" English translation

NL

"betreffen" in English

NL betreffen
volume_up
{verb}

betreffen (also: verkeren, gelden, raken, aangaan)
De concrete voorstellen betreffen uitsluitend de herschikking van vastleggingskredieten.
The specific proposals only concern the redistribution of commitment appropriations.
Deze bepalingen betreffen de particuliere en publieke sector, waaronder de krijgsmacht.
These provisions concern the private and public sectors and include the armed forces.
Deze amendementen betreffen het merken van categorie 1-materiaal.
These amendments concern the marking of category 1 material.
Enkele amendementen betreffen openheid, en uiteraard steunen wij deze.
A number of amendments relate to openness, and those we naturally support.
De enige amendementen waarover ik bedenkingen heb, betreffen, uiteraard, het budget.
In fact the only amendments I have reservations about relate, of course, to the budget.
De meeste daarvan betreffen het voorstel voor de uitvoeringsverordening.
Most relate to the draft implementing regulation.
Enkele amendementen betreffen openheid, en uiteraard steunen wij deze.
A number of amendments relate to openness, and those we naturally support.
De meeste daarvan betreffen het voorstel voor de uitvoeringsverordening.
Most relate to the draft implementing regulation.
De enige amendementen waarover ik bedenkingen heb, betreffen, uiteraard, het budget.
In fact the only amendments I have reservations about relate, of course, to the budget.
Onze voorstellen betreffen met name de leeftijd van olietankers.
Our proposals are particularly concerned with the age of oil tankers.
Andere amendementen betreffen de uitvoeringstermijnen die voor deze richtlijn zouden moeten gelden.
Some amendments concerned the implementation periods which are appropriate for this directive.
Mijn amendementen op het verslag van de heer Barzanti betreffen specifiek het probleem van de bibliotheken.
The amendments that I have tabled to the Barzanti report are concerned specifically with library issues.

Context sentences for "betreffen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe rechten uit het handvest zullen minstens twee categorieën personen betreffen.
The rights conferred by this Charter will have at least two types of beneficiary.
DutchIn dit akkoord zijn er verschillende onderdelen die het aspect visserij betreffen.
There are already a few sections in this agreement relating to fishing matters.
DutchZe betreffen alleen de redenen en niet de overwegingen of de bepalingen zelf.
They affect the preamble and not the main body of the motion and its sub-paragraphs.
DutchDe andere verslagen die wij vanavond behandelen, betreffen het heden en de toekomst.
The other reports we are debating this evening deal with the present and the future.
DutchWelnu, onze buitenlandse zaken betreffen niet alleen Turkije en Noord-Afrika.
I am well aware that citizens of the old Union holiday in those countries.
DutchDe onderhandelingen over Agenda 2000 betreffen namelijk tevens de visserijsector.
Of course the Agenda 2000 negotiations also affect the fisheries sector.
DutchDe bedragen die we vragen zijn niet exorbitant hoog en betreffen geen onnodige uitgaven.
The amount that we are asking for is no great mountain of useless expenditure.
DutchDe amendementen 11, 12, 14 en 15 betreffen de verplichte afkoop van de Gemeenschap.
Amendments Nos 11, 12, 14 and 15 deal with the mandatory disengagement of the Community.
DutchDe vraagstukken die worden besproken betreffen de middellange en lange termijn.
The issues that are being discussed are for the medium and long-term.
DutchAndere amendementen van het Parlement betreffen de milieukundige dimensie van het probleem.
Some other Parliament amendments intend to stress the environmental dimension.
DutchDe amendementen 5 en 9 betreffen de afschaffing van de bijzondere braaklegging.
Amendments Nos 5 and 9 refer to the suspension of special set-aside.
DutchEr zijn maatregelen goedgekeurd en deze betreffen alle voormalige voorzitters.
There are measures and arrangements which have been adopted and affect all past Presidents.
DutchTen derde kunnen een aantal van deze onderzoeken natuurlijk ambtenaren betreffen.
Thirdly, among these investigations, there are some which may obviously implicate officials.
DutchDe twee belangrijkste amendementen betreffen echter onze afwijzing van quota.
However, the two most important amendments are about rejecting the establishment of quotas.
DutchMeer dan 80 procent van alle klachten betreffen ons, de Europese Commissie.
More than 80 percent of all complaints involve the European Commission.
DutchDe amendementen 19 en 20 betreffen de identificatievereisten voor de bezoekers van casino's.
Amendments Nos 19 and 20 deal with identification requirements for casino customers.
DutchArtikel 2 en artikel 3 betreffen het behoud van de productie van het BST-hormoon in de EU.
Articles 2 and 3 deal with continued licence to produce the BST hormone here in the EU.
DutchVele aspecten van de gentechnologie betreffen fundamentele ethische principes.
Ethical considerations underlie many of the questions surrounding genetic engineering technology.
DutchIk wilde graag twee aspecten aanstippen die ook de situatie in mijn eigen land betreffen.
I would like to mention two points concerning the situation in Greece.
DutchVeel van uw eisen betreffen kwesties die sinds de BSE-crisis onopgelost zijn gebleven.
Many demands which they have made are still under discussion by the BSE investigation committee.