"betreffende" English translation

NL

"betreffende" in English

NL betreffende
volume_up
{adverb}

betreffende (also: van, met, over, aan)
volume_up
about {adv.}
We spreken altijd weer over de regelgevende instanties van de betreffende lidstaten.
We keep talking about the regulatory authorities of the Member States concerned.
Ik wil iets zeggen over het Karamanou-verslag betreffende Europol.
I want to speak about the Karamanou report on Europol.
Wat vindt de Raad van het Groenboek betreffende de terugkeer van migranten?
What does the Council think about the Green Paper on repatriation?
Er wordt voortdurend naar de richtlijn betreffende de toerekening van infrastructuurkosten gewezen.
Reference is always being made to the infrastructure charging directive.
De referentiewaarden worden nader omschreven in het protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten.
The reference values are specified in the Protocol on the excessive deficit procedure.
Zij heeft besloten het fundamentele amendement betreffende de schrapping van de vermelding van de categorie dieren te handhaven.
It approved this basic amendment abolishing the reference to the category of animal.

Context sentences for "betreffende" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchOctrooiaanvragen van Myriad betreffende het BRCA2-gen zijn nog in behandeling.
Applications from Myriad for patents on the BRCA2 gene are still being processed.
DutchHet werkelijke probleem is het gewetenloze gedrag van de betreffende vervoerder.
The real problem is the unscrupulous behaviour of the transport operator concerned.
DutchDit alles kan niet het doel zijn van de richtlijn betreffende voedingssupplementen.
Surely none of this can be the objective of this directive on food supplements.
DutchAan de orde zijn de verklaringen van de Raad en de Commissie betreffende Euromed.
The next item is the statements by the Council and the Commission on Euromed.
DutchDaarom moeten we het voorstel betreffende Eurodac in zijn huidige vorm verwerpen.
Today's proposal on Eurodac should therefore be rejected in its present form.
DutchOok kan de Commissie amendement 39 betreffende taalvereisten niet aanvaarden.
The Commission is also unable to accept Amendment No 39 on language requirements.
DutchIk hoop dat de betreffende begrotingslijnen in september zullen zijn verhoogd.
I hope that in September new appropriations will be provided for these lines.
DutchBetreffende de mededeling van de Voorzitter over de samenstelling van de commissies
Relating to the President's communication on the membership of the committees.
DutchBepalingen betreffende de uitwisseling van kennis op nucleair gebied met Ierland
Provisions on the exchange of information with Ireland in the field of nuclear energy
DutchDe betreffende bepalingen zijn in de Europese Unie al wettelijk bindend gemaakt.
It has already made these provisions legally binding in the European Union.
DutchDe betreffende veiligheidsmensen waren volgens mij de heer Zylka en de heer Dekhudt.
The security staff who I believe were involved include Mr Zylka and Mr Dekhudt.
DutchIk denk dat we dit ook zullen meemaken met het voorstel betreffende telefoonbewaking.
I feel that the same issues will come up again in relation to telephone tapping.
DutchBetreffende Albanië, is de resolutie niet werkelijk gericht aan de Commissie.
With regard to Albania, the resolution is not actually directed to the Commission.
DutchOm die reden hebben wij ook een richtlijn betreffende de bescherming van de burgers.
That is why we have a directive on the protection of the privacy of our citizens.
DutchBetreft: Afdwingbaarheid gedragscode van de Europese Unie betreffende wapenuitvoer
Subject: Binding nature of the European Union Code of Conduct on arms exports
DutchIk denk daarbij - bijvoorbeeld - aan de bepalingen betreffende de evaluatie ex ante.
I am thinking, for example, of the provisions governing the ex-ante appraisal.
DutchEr is een verordening, nr. 45/2001, betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
There is a Regulation No 45/ 2001 relating to the protection of personal data.
DutchDe Commissie is dan ook niet van plan om het betreffende voorstel in te trekken.
The Commission therefore does not intend to withdraw the current proposal.
DutchTot slot wil ik kort ingaan op het voorstel betreffende de Achtste BTW-richtlijn.
Finally, I should like to comment briefly on the eighth directive proposal.
DutchEn het is in mijn ogen gebaseerd op een gebrek aan kennis op het betreffende gebied.
Such an approach is born, in my view, of insufficient knowledge of the sector.