"bevallen" English translation

NL

"bevallen" in English

NL bevallen
volume_up
[beviel|bevallen] {verb}

In de Verenigde Staten - een groot land - bevallen elk jaar 7.000 moeders met hiv.
The United States -- a large country -- each year, 7,000 mothers with HIV who give birth to a child.
Ik had geen kinderen want hoofden kunnen niet bevallen.
I never had babies because heads cannot give birth.
400,:,000 Zwangere vrouwen kregen een deskundig consult en zullen voor de eerste keer bevallen binnen een georganiseerd gezondheidszorgstelsel.
400,000 pregnant women were brought into counseling and will give birth for the first time within an organized healthcare system.
Ik zou de Commissie, hoezeer deze overeenkomst mij ook bevalt, toch nog enkele vragen willen stellen.
I also have a few more questions for the Commission, much as I am pleased with this treaty.
Mij is het namelijk zeer goed bevallen hoe hij heeft beklemtoond dat het bij de oplossing van dit ecologische probleem om de hele Alpenregio moet gaan.
I was very pleased to hear him emphasizing that the solution to this environmental problem must involve the entire Alpine region.
Wat mij erg bevalt is, dat ik eerst dacht dat we rond de aarde moesten vliegen zonder brandstof zodat men de boodschap zou begrijpen.
What pleases me very much is that in the beginning I thought that we would have to fly around the world with no fuel in order to have our message been understood.
Wat mij ook niet bevalt, is dat dit verslag zo duidelijk de sporen draagt van specifieke lobby-activiteiten.
What also bothers me is that this report so clearly bears the vestiges of specific lobby activists.
In de Verenigde Staten - een groot land - bevallen elk jaar 7.000 moeders met hiv.
The United States -- a large country -- each year, 7,000 mothers with HIV who give birth to a child.
Ik had geen kinderen want hoofden kunnen niet bevallen.
I never had babies because heads cannot give birth.
400,:,000 Zwangere vrouwen kregen een deskundig consult en zullen voor de eerste keer bevallen binnen een georganiseerd gezondheidszorgstelsel.
400,000 pregnant women were brought into counseling and will give birth for the first time within an organized healthcare system.
bevallen (also: ter wereld brengen)

Context sentences for "bevallen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMijn tweede opmerking is, dat de woorden van mevrouw Bonino mij erg zijn bevallen.
Secondly, I wanted to say how impressed I was with Mrs Bonino's comments.
DutchEr zijn echter nog twee punten die mij in dit voorstel niet bevallen.
There remain, however, two points in this proposal with which I am not satisfied.
DutchSommige antwoorden bevallen ons beter dan andere, maar we danken u hartelijk voor uw inspanning.
We like some of your answers more than others, but we are grateful for your dedication.
DutchMijnheer de Voorzitter, de uiteenzetting van de commissaris is mij ten zeerste bevallen.
Mr President, I was delighted by the Commissioner's explanations.
DutchDe samenwerking met de Commissie en met alle mensen die mij hebben bijgestaan is mij zeer goed bevallen.
I really enjoyed working with the Commission and all the people that have helped me.
DutchU kunt er dus zeker van zijn dat ook de omgeving u zal bevallen.
So you can be sure to find yourself in the right environment too.
DutchDaarom wil ik op enige punten wijzen die mij niet bevallen.
So I would like to draw attention to a few points I am not happy with.
DutchIk ben het zelden met de heer Metten eens, maar vanavond is zijn betoog mij werkelijk bevallen.
It is not often that I agree with Mr Metten, but I was really impressed by his speech this evening.
DutchMijnheer de Voorzitter, als democraat moet ik uiteraard nota nemen van besluiten, ook als ze me niet bevallen.
Mr President, as a democrat, I have to take on board decisions even if I do not like them.
DutchIn dit soort barre omstandigheden zijn drie vrouwen bevallen.
Three women gave birth to children in these conditions.
DutchIk ben al lang genoeg online om te weten dat als de eerste resultaten mij niet bevallen, ik blijf doorzoeken.
I've been online long enough to know if I don't like the first results I get, I go look for more.
DutchIk kan niet zomaar zeggen dat die regels ons niet bevallen en dat wij het dus maar op onze eigen manier zullen doen.
I cannot decide that these are regulations that we do not like, so we will do it our own way.
DutchVelen zullen deze voorstellen niet bevallen.
Of course there are interests which do not like these proposals.
DutchVorige week is ze bevallen van haar eerste kind een meisje
She had her first child last week, a... a girl.
DutchIk zal u daar steeds weer op wijzen, want het beginsel van duurzaamheid is mij eigenlijk zeer goed bevallen.
I shall keep on reminding you of this, since basically I was very taken by the principle of sustainability.
DutchAls wij dat zouden toestaan, zou dat ook opgaan voor andere sectoren en andere gebieden die u en mij misschien minder bevallen.
If that were the case, then there would also be areas and matters which you and I would not like.
DutchEr zijn een aantal passages die me niet bevallen, zoals bijvoorbeeld punt 13, waarin belastingcoördinatie wordt voorgestaan.
There are some parts I do not like, such as for instance paragraph 13 which promotes tax coordination.
DutchBovendien zijn er nog geen regelingen getroffen die haar de zekerheid bieden dat zij veilig van haar ongeboren kind kan bevallen.
As well as that, there are still no arrangements to ensure the safe delivery of her unborn child.
DutchIk denk dat het gebouw je zal bevallen -- het was voorheen enkel gefotografeerd, nooit gefilmd.
And I think you'll enjoy this building, it's never been seen -- it's been still photographed, but never photographed by a film crew.
DutchAls iemand de voorgestelde definities afwijst omdat ze hem niet bevallen, heeft hij een kans om andere definitievoorstellen te doen.
Those who neither want nor like the proposed definitions have the opportunity to suggest others.