NL bewijs
volume_up
{het}

bewijs (also: evidentie)
Dit is een tragisch bewijs dat de veiligheidssituatie snel verslecht.
This is tragic evidence of a security situation which is rapidly deteriorating.
Dit is een visualisering van al het bewijs voor voedingssupplementen.
This is a visualization of all the evidence for nutritional supplements.
Antropologisten hebben bewijs gevonden van romantische liefde in 170 samenlevingen.
Anthropologists have found evidence of romantic love in 170 societies.
Een bewijs van politieke armoede en boerenbedrog!
What a demonstration of political impoverishment and eyewash!
Het is een duidelijk bewijs dat het politieke proces en het vredesproces in volle gang zijn.
It is a clear demonstration that the political process and the peace process are well under way.
Hier hebben wij een overduidelijk bewijs dat het absurd is, de oude naties van Europa te willen doen samengaan.
We have here a striking demonstration that it is absurd to seek to merge the old European nations.
Wie zal het bewijs leveren van het bestaan van die massavernietigingswapens?
Who will provide proof of the existence of these weapons of mass destruction?
Een tweede bewijs dat de Vietnamese burgers geen vrijheid van godsdienst kennen.
A second proof that Vietnamese citizens have no freedom of religion.
De commissaris heeft ook geen mogelijk wetenschappelijk bewijs genoemd.
Nor did I hear the Commissioner substantiate any possible scientific proof.
bewijs (also: voorteken, kenteken, signaal, teken)
volume_up
sign {noun}
Ik zie daarin een verheugend bewijs van de inmiddels ingetreden ontspanning.
I take it as a welcome sign of the fact that tensions have eased since then.
Dit is een bewijs van politieke onmacht van het Europees Parlement.
This is a sign of political inadequacy in the European Parliament.
- Wanneer Europese burgers zich een programma van de EU eigen maken, is dat een bewijs van zijn succes.
When Europe's citizens take to an EU project, it is a sign of the project’ s success.
bewijs (also: inslag, rol, speler, kenteken)
bewijs (also: signaal, vlek, merk, teken)
volume_up
mark {noun}
Deze mensen zijn derhalve niet tevergeefs gestorven, mijnheer de president, en het feit dat u hier bent is een bewijs van hun bijdrage aan Europa.
And so those people did not die in vain, Mr President, and your being here today is a mark of their contribution to Europe.
Dit succes is een mijlpaal voor het partnerschap en een bewijs van zijn politieke mogelijkheden en capaciteiten.
This success marks a milestone for the partnership and demonstrates its political capabilities and potential.
Onze indruk was dat de verkiezingen in Taiwan het bewijs hebben geleverd van de democratische rijpheid van de bevolking.
We had the impression that the elections in Taiwan were marked by a mature awareness of democracy amongst the population.
bewijs (also: signaal, teken, merkteken, sein)
volume_up
signal {noun}
De resultaten van de werkzaamheden in Amsterdam zijn ook een duidelijk bewijs van onze wil om vooruitgang te boeken.
The results from Amsterdam also give a clear signal of our determination to move forward.
bewijs (also: signaal, teken, blijk, wenk)
volume_up
token {noun}
Ik beschouw dit als een krachtig bewijs van de brede steun in het Parlement voor het voorstel van de Commissie inzake de geïndustrialiseerde landen.
I take this is as a strong token of Parliament's broad endorsement of the Commission's proposal regarding the industrialised countries.

Context sentences for "bewijs" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk ben bang, mijnheer de Voorzitter, dat dit eerder een axioma dan een bewijs is.
I fear, Mr President, that this idea is more of a slogan than a proven fact.
DutchDat lijkt me niet bepaald een bewijs van goed functioneren en van democratische wil.
That seems to me a poor testimony to correct procedure and democratic intent.
DutchDat is een bewijs van deze catastrofe die we niet zomaar kunnen accepteren.
That is a measure of this tragedy, which we cannot simply stand aside from.
DutchHet eerste bewijs is dat we fosielen van algen hebben van 3,5 miljard jaar oud.
The first is that we have fossils of algae from 3.5 billion years ago.
DutchEen bewijs voor hoe krachtig ik muziek vind, was in de tijd dat ik nog soldaat was.
One testimony about how I find music is powerful is when I was still a soldier back then.
DutchDat zou voor ons een bewijs van de goede wil van al onze partners zijn.
We would see that as a pledge of the good faith of all the partners involved.
DutchDit vormt het bewijs dat we aan hun verwachtingen tegemoet zijn gekomen.
This positive response bears witness to the fact that we have met their expectations.
DutchJe hebt totaal geen bewijs...... maar je geeft de schuld weer aan een zwarte.
You have nothing to go on...... and already you blaming the black man.
DutchDe Russische Federatie is tot bewijs van het tegendeel immers geen lid van de Europese Unie.
As far as I am aware, the Russian Federation is not a member of the European Union.
DutchInterval Research is een levend bewijs van hoe dat in zijn werk gaat.
And Interval Research is kind of the living example of how that can be true.
DutchOns Parlement levert vandaag het bewijs dat het heel goed geluisterd heeft naar deze mensen.
Our Parliament is proving today that it has well and truly listened to them.
DutchU hebt de kwestie van de identificatie van vlees, dus het bewijs van oorsprong aangesneden.
You have referred to the identification of meat, in other words to the label of origin.
DutchDe hele economische geschiedenis van deze eeuw vormt een bewijs van het tegendeel.
The whole of this century's economic history shows the contrary.
DutchDe nieuwe president is het bewijs van de democratische rijpheid van Taiwan.
The newly elected President reflects Taiwan's democratic maturity.
DutchDe uitgaven worden een doel op zichzelf en moeten het bewijs vormen dat een programma geslaagd is.
Spending is becoming an end in itself and the measure of the programme's success.
DutchDaarvan levert de lijst van de samenwerkingsgebieden het heldere bewijs.
This is clearly evidenced in the list featuring areas of cooperation.
DutchDit gecombineerde debat is daarvan naar mijn mening een sprekend bewijs.
In my opinion, Mr President, this joint debate fully bears this out.
DutchDit is het zoveelste bewijs van de grenzeloze schijnheiligheid van de EU.
This is yet another example of the excessive hypocrisy of the Ε U.
DutchDit is een duidelijk bewijs dat het om een evenwichtig partnerschap gaat.
This is a clear example of how a balanced partnership should work.
DutchTimor, de Molukken, Atjeh, Papoea en nu Borneo-Kalimantan zijn daar allemaal het bewijs van.
Timor, Moluccas, Aceh, Papua and now Borneo-Kalimantan all show this.