"binnen" English translation

NL

"binnen" in English

EN
EN

NL binnen
volume_up
{adjective}

binnen (also: binnenshuis, overdekt, inpandig)
volume_up
indoor {adj.}
suitable for indoor and outdoor
Moderne ventilatietechnieken maken het mogelijk om de kwaliteit van de lucht binnen naar een hoger niveau te tillen dan zelfs de buitenlucht.
Thanks to modern ventilation technology, the quality of indoor air can be raised to a level that is even higher than that of the air outdoors.
We konden onmogelijk binnen blijven, met al die zandzakken voor de ramen.
We could not possibly stay indoors, with all these sandbags at the windows.

Context sentences for "binnen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk beloof je, Parusharam zal binnen een paar jaar op de TED-conferentie spreken.
I promise you, Parusharam will speak in the TED conference a few years from now.
DutchIn 2004 liepen Noord- en Zuid-Korea onder één vlag het stadion van Athene binnen.
In 2004, in Athens, North and South Korea paraded in the stadium under one flag.
DutchWillen wij werkelijk bescherming tegen rassendiscriminatie overal binnen de Unie?
Do we really want race discrimination protection throughout the European Union?
DutchMaak u klaar voor de strijd... wat deel is van de nacht de dieven komen binnen.
Gird up your loins here now... which part of the night the robbers are coming in.
DutchOverdreven resultaten begonnen binnen te komen en de menigte begon te ontsporen.
Inflated results started coming in and the mob was starting to get out of control.
DutchBinnen de context van de uitbreiding dient ook de efficiëntie verhoogd te worden.
Furthermore, there is a need to increase efficiency with a view to enlargement.
DutchDe nadruk ligt op de hervorming van de interne controle binnen elke instelling.
The main focus is the reform of internal auditing in each of the institutions.
DutchMaar het belangrijkste is dat het eigenlijk binnen het gehele internet gebeurt.
Software has done this in a way that's been very visible, because it's measurable.
DutchMaar het woord "gedrag" wordt, denk ik, soms ook misverstaan binnen deze context.
But the word "behavior" is also, I think, sometimes misunderstood in this context.
DutchZo'n systeem heeft het voordeel dat het toegelaten is binnen de GATT-WHO akkoorden.
This system has the advantage of being authorised under the GATT-WTO agreements.
DutchIk weet dat hierover binnen het Parlement levendige discussies worden gevoerd.
I am aware that this has been the subject of lively debate here in Parliament.
DutchOnze steun aan het werelddeel als geheel moet binnen een samenhangend kader passen.
Our assistance to the continent as a whole should be set in a coherent framework.
DutchBinnen een decennium bereikt de babyboomgeneratie de pensioengerechtigde leeftijd.
In ten years ' time, the babyboom generation will have reached retirement age.
DutchDe escalatie van het geweld heeft binnen zes jaar 2500 mensenlevens geëist.
The escalation in violence has claimed over 2 500 lives in less than six months.
DutchHet uitbreidingsproces van de Unie vraagt ook om integratie binnen de Unie.
Whilst the EU is being enlarged, that process also demands internal integration.
DutchIk kwam daar een zaal binnen met duizend mensen, waaronder heel weinig vrouwen.
I entered a room where there were thousands of people, but only a few women.
DutchBinnen het actieprogramma zijn voor het eerst gezamenlijke projecten toegestaan.
It is the first time that we allow joint projects in this action programme.
DutchBinnen Europa hebben we op dit belangrijke punt niet bepaald een uniform beleid.
We do not really have a common culture in Europe on these important points.
DutchTijdens het betoog komen drie demonstranten met spandoeken de vergaderzaal binnen.
During the sitting, three demonstrators carrying banners entered the Chamber.
DutchBinnen de ontwikkelingscommissie heb ik geprobeerd een compromis te verdedigen.
I have tried to defend a compromise in the Committee on Development and Cooperation.