"blijken" English translation

NL

"blijken" in English

NL blijken
volume_up
[bleek|gebleken] {verb}

Ik wil speciaal een paar voorbeelden noemen, die in mijn land, Zweden, goed blijken te functioneren.
I would particularly like to point out some examples which have worked quite well in my country, Sweden.
Als Commissie is het onze taak en plicht die aspecten onder de aandacht te brengen.
It is the Commission's duty and responsibility to point out such areas.
Het is onnodig u te wijzen op de politieke betekenis van vandaag.
There is no need to point out the political significance of this day.
Dit zou in de toekomst zelfs een nuttige referentie voor de Commissie kunnen blijken.
This might even prove to be a useful reference for the Commission in the future.
Coördinatie die verder gaat dan noodzakelijk is, zal zelfs contraproductief blijken.
Coordination which goes beyond what is required will even prove counterproductive.
Deze ramingen zouden mettertijd zelfs te groot kunnen blijken te zijn.
In the course of time these figures may even prove to be overestimates.
Als het systeem van kosteloos inleveren gehanteerd wordt, zal ook blijken dat de kosten voor verwerking aanzienlijk zullen dalen.
If the system of delivering cars to treatment facilities without any cost is applied, it will also transpire that the cost of processing will come down considerably.
In het geval van Renault is ook gebleken dat dat tot een goed resultaat kan leiden.
In the case of Renault, it has transpired that this can have a positive outcome.
Later bleek dat hij onschuldig was en een alibi had voor deze misdrijven.
It later transpired that he was innocent and had an alibi for this crime.
blijken
Het kan blijken dat de biologische processen in de kolenmijnen gelijkaardig zijn.
It may turn out that biological processes in coalmines have the same process.
In de praktijk zal blijken dat het onvoldoende is en dat we de herziening hard nodig hebben.
In practice, it will turn out to be inadequate and badly in need of revision.
Dat wordt er niet beter op als de parlementsverkiezingen een farce blijken te zijn.
It will not make things any better if the parliamentary elections turn out to be a farce.
Bovendien blijken de alternatieven voor nikkelcadmiumbatterijen veel beter te zijn.
Moreover, the alternatives to nickel cadmium batteries appear to be far superior.
But the Member States do not appear to be prepared to do that.
De daden van het Iraanse regime blijken op dit moment toch een andere kant op te gaan.
The actions of the Iranian regime appear to be heading in a different direction at the moment.

Context sentences for "blijken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchOf de Raad onze rechten en prerogatieven zal respecteren zal nog moeten blijken.
Whether the Council respects our rights and our prerogatives remains to be seen.
DutchMocht dit niet het geval blijken, dan zal de Commissie gepaste maatregelen nemen.
Should this not be the case, the Commission will take the appropriate measures.
DutchDaarover blijken de deelnemers aan dit debat het in belangrijke mate eens te zijn.
In this respect I have observed a significant consensus in all the interventions.
DutchDe Commissie laat blijken dat zij belang stelt in het debat met dit Parlement.
The Commission is showing that it is interested in the debate in this Parliament.
DutchMaar eerst moet nog blijken wat deze veranderingen in de praktijk waard zijn.
These changes need to demonstrate that they are effective in practice, however.
DutchDat zal blijken uit het definitieve verslag dat op 3 december wordt aangenomen.
This will be shown in the final report which is to be adopted on 3 December.
DutchRegeringen hebben hun betrokkenheid laten blijken en grote sommen geld toegezegd.
Governments have expressed their commitment and pledged large sums of money.
DutchTe zijner tijd kan dit worden bijgeschaafd, mocht dat in de toekomst nodig blijken.
Whatever refinement may be necessary in the future can be dealt with at that time.
DutchEr zijn vele technische verbeteringen uitgeprobeerd die ook blijken te werken.
There is a whole range of technical improvements that have been tried and that work.
DutchHet werd, zoals later nog zal blijken, door zeer bekwame P.R.-consultants geschreven.
And it's written, as we'll see in due course, by very skilled P.R. consultants.
DutchZou u mij ook kunnen zeggen wat er zou gebeuren als dat niet het geval mocht blijken?
Could you also inform me of what would happen if that appeared not to be the case?
DutchNu moet blijken hoe serieus u de subsidiariteitsbeginselen werkelijk neemt.
This is the real test of how serious you are about the principles of subsidiarity.
DutchDe Raad heeft slechts één voorstel goedgekeurd dat vandaag de dag nuttig kan blijken.
There is just one proposal approved by the Council which may be of use today.
DutchEen fase waarvoor kosten worden gemaakt terwijl de baten nog moeten blijken.
A step which is costing money while the benefits are yet to become apparent.
DutchDan zal blijken of wij ook tot een gemeenschappelijke conclusie kunnen komen.
It will then become apparent whether we can also reach a common conclusion.
DutchZonder een politieke dialoog zal blijken dat substantiële vooruitgang onmogelijk is.
Without political dialogue it will be clear that substantial progress is impossible.
DutchDe bureaus blijken een uitstekend werkinstrument binnen de Commissie te zijn.
The agencies are proving to be an excellent working instrument within the Commission.
DutchDat moet niet alleen blijken uit de wetgeving, maar ook uit de realiteit.
This should not only be evident from its legislation but also be based on reality.
DutchDe waarheid zal pas op de langere termijn kunnen blijken, misschien over 30 of 50 jaar.
The truth will only emerge in the long term, perhaps in 30 or 50 years ' time.
DutchDe Thaise autoriteiten blijken internationale regelgeving aan hun laars te lappen.
The Thai authorities have been found wanting in international compliance.