"blijven" English translation

NL

"blijven" in English

NL blijven
volume_up
[bleef|gebleven] {verb}

Tot dan zal ik grappen blijven vertellen, en ik hoop dat jullie blijven lachen.
Til then, I'll keep telling jokes. ~~~ I hope you keep laughing.
En hoewel er wel enige verbetering is, blijven de klachten toch binnenstromen.
And although there is some improvement, the complaints keep flooding in.
Wij moeten blijven duimen en, in voorkomend geval, misschien blijven bidden.
We must all keep our fingers crossed and, where appropriate, perhaps pray.
Dat betekent in duidelijke taal: de armen blijven arm, de rijken blijven rijk.
In other words, the poor will remain poor and the rich will remain rich.
Vervallenverklaringen moeten een zaak blijven voor intergouvernementele samenwerking.
Disqualifications should remain a matter for intergovernmental cooperation.
Economische vernieuwing en hervorming blijven de uitgangspunten van deze Commissie.
Economic renewal and reform remain the cornerstone of this Commission.
Ze moet daar minstens vijf jaar blijven en ervoor zorgen dat banen behouden blijven.
It must stay there for at least five years and ensure that jobs are preserved.
In de eerste plaats moeten de troepen blijven - IFOR moet daar blijven.
Firstly, the troops must stay - I-For must stay there.
Dat betekent niet dat we van plan zijn om ondertussen passief te blijven.
This does not mean that we are intending to stay passive in the meanwhile.
Tenslotte, een jaar tegen het racisme is goed, maar daar moet het niet bij blijven.
Finally, an anti-racism year is a good thing but it cannot stop there.
Hoewel de situatie acuut is, mag het echter niet blijven bij acute humanitaire investeringen.
Even if this is an emergency situation we must not stop at emergency help.
Stop alstublieft met rond de toppen te blijven zweven voordat het te laat is.
Before it is too late, please stop hovering over the summits.

Context sentences for "blijven" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDat hebben we gedaan met onze mededeling uit 1998 en dat zullen we blijven doen.
This we have done with the Communication in 1998 and we will continue to do so.
DutchHet antwoord luidt dus dat wij naar die specifieke kwestie moeten blijven kijken.
So the answer is that we will have to continue to look at that particular issue.
DutchZij zijn aan deze kringen gekoppeld, en dat moet ook in de toekomst zo blijven.
Consequently, they are, and must continue to be, bound to these constituencies.
DutchHet weerschalde over de hele wereld, en de echo zal nog lang hoorbaar blijven.
It reverberated around the world, and will continue to reverberate through time.
DutchIk voelde dat dit het soort project was dat ik mijn hele leven kon blijven doen.
I felt, oh this is the kind of project that I could spend my whole life doing.
DutchIk geloof dat het onder deze omstandigheden het beste is niet te blijven wachten.
In these circumstances, I think it would be reasonable not to carry on waiting.
DutchIk kan u verzekeren dat Korea zijn samenwerking met de EU zal blijven opvoeren.
Let me assure you that Korea will continue to step up its cooperation with the EU.
DutchDe twee partijen zijn onafhankelijk van elkaar, en ik vind dat dat zo moet blijven.
The two parties are independent of each other and I think we should retain that.
DutchDeze dreiging is blijven bestaan ondanks de aan opdrachten gebonden bedrijfssteun.
The Korean threat has persisted in spite of the contract-related operating aid.
DutchWij hebben steeds gezegd: voor alles blijven streven naar een politieke oplossing.
We have always said: above all else, continue to strive for a political solution.
DutchHet Europese project kan niet beperkt blijven tot de vrije markt, tot vrijhandel.
Europe ’ s ambitions cannot be bounded by the great market or by free trade alone.
DutchDe territoriale integriteit van de buurlanden moet volledig gehandhaafd blijven.
The territorial integrity of neighbouring countries must be fully respected.
DutchDe eerste doelstelling is ervoor te zorgen dat de staatsschulden blijven dalen.
The first is to continue the process of putting the public accounts in order.
DutchZij zijn en blijven het hoofdonderdeel van de gemeenschappelijke marktordening.
They are and will continue to be the key element in the common market organisation.
DutchIk ben vastbesloten de controle- en handhavingsactiviteiten te blijven verbeteren.
I am committed to continuing to strengthen control and enforcement activities.
DutchHelaas blijven confrontaties zich met tussenpozen tussen de volkeren herhalen.
Unfortunately, there are still occasional confrontations between the people there.
DutchHet is ook belangrijk de wetgeving in de verschillende landen te blijven volgen.
It is also important that we should comply with the laws of the different countries.
DutchOf moet onze veiligheid nog altijd in handen blijven van de heer William Clinton?
Or should we always continue to leave our security in the hands of Mr Bill Clinton?
DutchIk kan wel zeggen dat wij de ontwikkelingen en onderzoeken zullen blijven volgen.
What I say is that we will continue to monitor the developments and investigations.
DutchDe Commissie wijst er bovendien op dat de territoriale cohesie behouden moet blijven.
The Commission therefore also highlights the need to maintain regional cohesion.