"boel" English translation

NL

"boel" in English

NL boel
volume_up
{de}

boel (also: hoop, massa, tas, accumulatie)
boel
volume_up
business {noun} (things)
boel (also: hoop, massa, tas, menigte)
volume_up
crowd {noun}
boel (also: hoop, massa, tas, menigte)
volume_up
heap {noun}
boel (also: hoop, massa, menigte, schare)
volume_up
mass {noun}
Ze kregen wel te maken met een boel bureaucratie, in een vreemde taal, waar ze zich doorheen moesten worstelen.
They were given a mass of bureaucracy – in a foreign language – through which they had to wade.
boel
boel (also: hoop, massa, tas, menigte)
boel (also: hoop, massa, tas, menigte)
volume_up
pile {noun}
Zegt m'n vriend: ' Wat gaan ze doen dan, de hele boel afgraven, op een vrachtwagen laden en bovenop Dartmoor dumpen zodat we d'r naar kunnen kijken??.
My mate says 'what be 'm going to do about it then, dig it up and put it in trucks and pile it up on Dartymoor so we can go and have a looky at 'n?
boel (also: dingen, spullen)
Wij zeiden, oke, laten we Holly eens wat problemen voorschotelen, en kijken of ze de boel ook verknoeit.
We said, all right, let's, you know, throw so problems at Holly, see if she messes these things up.
Ik moet toegeven dat de korting op de reserve geen steun is voor ons standpunt voor een maximaal groeipercentage, indien de boel fout gaat met betrekking tot het interinstitutioneel akkoord.
I have to say that the cut in the reserve does not help our position for the maximum rate of increase if things go wrong with the interinstitutional agreement.
Want het meer dan verdriedubbelen van het bedrag dat de Commissie voorstelt, moet vooral een signaal zijn dat de VS de boel wel onder controle hebben, dat het eigenlijk wel toppie gaat in Irak.
Because the more than tripling of the amount that the Commission is proposing must above all be a signal that the US has the situation under control, that things are really going fine in Iraq.

Context sentences for "boel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk dank commissaris Boel voor haar brief en ik hoop dat er een oplossing gevonden is.
I thank Commissioner Boel for her letter, and I hope a solution has been found.
DutchAls hier een boel levende mensen zouden lopen, zou dit niet het Wild heten, of wel?
I mean, if we had a lot of live people here, it wouldn't be called the wild, would it?
DutchOp dit punt wil ik hulde betuigen aan het werk dat mevrouw Fischer Boel heeft verzet.
On this I should like to acknowledge and pay tribute to the work of Mrs Fischer Boel.
DutchWij erkennen graag dat dit de verdienste is van commissaris Fischer Boel.
I am pleased to tell Commissioner Fischer Boel that I acknowledge its merits.
DutchHet voorzitterschap heeft al een boel werk verricht voor de beleidsinhoud van het DCECI.
The Presidency has already done considerable work on the policy content of the DCECI.
DutchNiemand wist dat het een acteur was en hij bedroog de boel overduidelijk.
Nobody knew it was an actor. ~~~ And they clearly cheated in a very, very serious way.
DutchIndien uit de studies blijkt dat dit niet het geval is, dan zetten wij de boel stop.
If the studies conclude that is not the case, then we will stop them.
DutchTen eerste, als je een instelling vormt, moet je de boel managen.
First of all, when you form an institution, you take on a management problem, right?
DutchZeggen we: ' Jammer voor de kabeljauw, maar laat de boel maar op zijn beloop.
Do we actually want to say:'sod the cod and allow fishing to continue and just hope for the best.
DutchDaarom geloof ik niet dat we kunnen spreken van " landen die de boel ophouden ".
Consequently, I do not think that anyone is lagging behind.
DutchWeer dreigen echter dezelfde belangen de boel te verzieken.
However, the self-same interests are threatening to undermine the whole show again.
DutchDe vraag is alleen wie de boel vervolgens opruimt - degene die het heeft veroorzaakt of iemand anders?
The issue is who tidies up afterwards - the person who causes it or somebody else?
DutchPas wanneer alles al lang afgelopen is, begint men de boel op slot te doen.
They clamp down only long after the matter has been resolved.
DutchAangezien hij de boel moet opruimen, willen wij evenwel van hem vernemen hoe hij dat denkt te doen.
But now, as he has to clear up this mess, we ought to hear from him how he will do so.
DutchConnor zende mij om hem te onderscheppen en zij hebben daarna de hele boel opgeblazen.
Connor sent me to intercept and they blew the whole place.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst mijn collega-commissaris, mevrouw Fischer Boel, excuseren.
Mr President, at the outset let me apologise for my fellow Commissioner, Mrs Fischer Boel.
DutchHoe voorzichtig moet mevrouw Fischer Boel zijn om te voorkomen dat ze een beslissing neemt die verkeerd uitpakt?
How careful must Mrs Fischer Boel be if she is not to take the wrong decisions?
DutchWant we moeten onze aantallen beheersen omdat we anders als soort de boel echt niet meer bij elkaar houden.
But we have to control our numbers, because we can't really hold it together as a species.
DutchIk zal mijn collega, commissaris Fischer Boel, informeren over de vraagstukken die naar voren hebt gebracht.
I will inform my colleague, Commissioner Fischer Boel, about the concerns you have raised.
DutchAls de VS niet willen ratificeren, valt de hele boel in duigen.
If the US does not ratify the whole thing will fall apart.