"concept" English translation

NL

"concept" in English

EN

"concept" in Dutch

NL concept
volume_up
{het}

concept (also: klad, kladschets, kladje, dienstplicht)
volume_up
draft {noun}
Er is een concept voor de noodzakelijke besluitvormingsmechanismen.
A draft of the necessary decision-making mechanisms is in place.
Met het oog hierop werkt de Commissie momenteel aan het concept voor de onderhandelingsrichtsnoeren.
The Commission is currently preparing draft negotiating directives to that effect.
Ten vijfde is er, ons nog een ontwerp-mededeling, een concept-nota voorgelegd.
Fifthly and finally, a draft communication, the notice, is also submitted for our consideration.
concept (also: blauwdruk, schema, doel, ontwerp)
volume_up
plan {noun}
Ten tweede omvat dit concept ook landen die geen toetredingsperspectief hebben.
Secondly, this plan includes those countries that do not have any prospect of membership.
En daarom dienen politieke hervormingen een belangrijk onderdeel van het concept te zijn.
That is why political reforms must be an essential part of the plan.
Het HACCP-concept is uitstekend voor grote bedrijven.
The HACCP plan is a very good plan for large businesses.
concept (also: werkstuk, blauwdruk, ontwerp, plan)
(Gelach) Decoratie van een onafgerond project is een soort concept groei dat ontwikkeling stimuleert.
(Laughter) Decoration of the unfinished project is a kind of conceptual incubation.
Niettemin behelsde het toenmalige concept op zich geen prioriteitenlijst, wat een groot manco was.
However, the original project did not set out a list of priorities, a major shortcoming.
Het in concept vergevorderde project voor de tweede route van de Yamal-gasleiding dient direct te worden voortgezet.
The well advanced in concept project of the second route of the Jamal Gas pipeline should be continued immediately.
concept (also: blauwdruk, schema, programma, ontwerp)
volume_up
scheme {noun}
Zijn de programma's voor de plattelandsontwikkeling niet het aangewezen kader voor een dergelijk concept?
Would the rural development programmes not be a better framework for such a scheme?
Rationeel weten we dat een economie gebouwd op hyper-consumptie een Ponzi concept is, een kaartenhuis.
Now we rationally know that an economy built on hyper-consumption is a Ponzi scheme.
De Raad is geen voet geweken en het ziet er momenteel eerder naar uit dat het hele concept op een mislukking zal uitlopen.
The Council has scarcely budged, and at the moment the whole scheme is tending to look like a dead letter.
concept (also: klad)

Synonyms (English) for "concept":

concept

Context sentences for "concept" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMeent u dat het concept van de reële stabilisering na 2006 kan worden voortgezet?
Do you believe that the concept of real stabilisation can be continued after 2006?
DutchHet is een concept dat vervat is in vergelijkbare wetten in de meeste lidstaten.
It is a concept that is contained within similar laws in most of the Member States.
DutchEn ik geloof ook niet dat we het concept van normen vóór status moeten loslaten.
Nor do I believe that we should abandon the idea of standards before status.
DutchWij vinden dat zo'n argument een concept van Europa weergeeft dat niet het onze is.
This argument seems to us to reflect a vision of Europe which we cannot share.
DutchDit laat zien dat het concept van ontwikkelingslanden eigenlijk erg twijfelachtig is.
And this shows that the concept of developing countries is extremely doubtful.
DutchDe Europese Unie heeft überhaupt geen concept van internationale democratie.
In the EU there is no generally pervading concept of international democracy.
DutchIn andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, is het meer een pragmatisch concept.
In other countries such as the United Kingdom it is a more pragmatic concept.
DutchEuropa loopt voorop bij het ontwikkelen van het concept van de universele mensenrechten.
Europe has been at the fore in developing the concept of universal human rights.
DutchIk zal u laten zien waar wij op dit moment zijn in ons werk richting dit concept.
I'll show you where we are at the moment in working towards that concept.
DutchIk noemde het concept van meer voor minder voor velen, 'Gandhi-bouwkunde'.
And I titled this more from less for more and more people as Gandhian engineering.
DutchEr bestaat dan ook veel instemming met en belangstelling voor dit concept.
There is, therefore, widespread acceptance of the concept and interest in it.
DutchHet concept van een vredeslaboratorium zal hier ten uitvoer gelegd worden.
This will constitute effective implementation of the concept of a peace laboratory.
DutchDat is het concept hier over hoe we denken dat verlenging van de levensduur mogelijk is.
So that's the concept here for how we think this life extension ability exists.
DutchEen modern concurrentiekader vereist een nieuwe kijk op het concept flexibiliteit.
A modern competitive framework requires a re-examination of the concept of flexibility.
DutchEr bestaat geen concept op grond waarvan ieder land terugkrijgt wat het betaalt.
There is no concept whereby every country should get back what it pays.
DutchHet concept van het Europees nabuurschapsbeleid is precies wat we nodig hebben.
The notion of the European neighbourhood policy is exactly what we need.
DutchDat is een consequente omzetting van het concept van gender mainstreaming.
That would be the logical way to implement the gender mainstreaming concept.
DutchIn dit voorstel wordt volgens mij geen rekening gehouden met het bottom-up-concept.
As I see it, the proposal before us does not adopt a bottom-up approach.
DutchKan het concept van broederschap het sleutelbegrip van de 21ste eeuw worden?
Could the idea of fraternity become the key concept for the 21st century?
DutchDat is een belangrijk nieuw concept, en we kunnen daar niet vaak genoeg op hameren.
This is essentially a new approach, one that requires constant emphasis.