"controleren" English translation

NL

"controleren" in English

NL controleren
volume_up
[controleerde|gecontroleerd] {verb}

Zij kunnen controleren dat de aangekondigde uitslag van de verkiezing de juiste is.
They can check that the announced result of the election is the correct one.
- We zullen alle taalversies controleren, mijnheer Varela Suanzes-Carpegna.
   – We will check all the language versions, Mr Varela Suanzes-Carpegna.
Wij worden geacht om dit soort dingen te controleren, dus dat is wat we gaan doen.
We are supposed to check these things, so that is what we are going to be doing.
controleren (also: checken, nakijken, toezien, aflezen)
Dat is gemakkelijk te controleren, omdat er toen elektronisch gestemd werd.
It is easy to check up on, because electronic voting took place that day.
Zij kunnen zelf niet controleren wat in het voeder zit.
Farmers themselves cannot check up on what feedingstuffs contain.
Hoe kan u dat controleren, want het kan dus over honderden tonnen gaan van dingen waarvan u niet weet dat ze binnenkomen.
How can you check up on this because it may involve hundreds of tonnes of goods which you are unaware are being imported.
controleren (also: checken, nakijken, toezien, aflezen)
Voedselveiligheid moeten wij Europees controleren.
We must supervise food safety at a European level.
Wij moeten de dieren en planten beschermen door de handel te controleren.
And the way to protect us, as the European Parliament, is to supervise trade.
Ze controleren en begeleiden 150 scholen met 7000 kinderen.
And they actually monitor and supervise 150 schools for 7,000 children.
Een derde kan dit echter niet aan de hand van wetenschappelijke criteria controleren.
But a third party cannot verify this in accordance with scientific principles.
Laat ze controleren of daar massavernietigingswapens aanwezig waren of niet.
Let them verify whether or not weapons of mass destruction were there.
Neen, degenen die zoiets beweren, waren niet ter plaatse om de cijfers te controleren.
No, those who put forward these views were not out there to verify them.
Wij zullen de bevoegde diensten verzoeken alle vertalingen te controleren.
We will ask the services responsible to examine all the translations.
Ik zou u willen verzoeken de diensten opdracht te geven dit in alle talen te controleren.
I would ask you to request the services to examine all the language versions with this in view.
De Commissie heeft 100 begrotingslijnen voor een bedrag van 920 miljoen euro geblokkeerd om hun rechtsgrondslag te controleren.
The Commission blocked 100 budget lines, in the region of 920 million euros, in order to examine their legal bases.
Ze testen en controleren die aan de hand van bewijzen.
They go out and test it against the evidence.
Wij kunnen dat dan ook controleren, net zoals wij een crash-test uitvoeren of de uitstoot controleren.
There we can carry out checks, as we do with the crash test, as we do for exhaust gas emissions.
Het is duidelijk dat er een soort kwaliteitscontrole nodig is van de laboratoria die de proeven controleren.
It is clear that we need some kind of quality control of the laboratories which check the tests.
controleren (also: checken)
controleren

Context sentences for "controleren" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchGeef de accountants van de EU de mogelijkheid om alle uitgaven te controleren.
Give the EU’ s auditors access to all expenditure so that they can monitor this.
DutchBovendien, hoe kunnen de lidstaten controleren of de 48-uursregel wordt nageleefd?
The supervisory authorities in the Member States would also find this difficult.
DutchZe controleren de zaak, houden de scheepsroutes open en houden olietoevoer gaande.
They're there to control, keep the shipping lanes open and make oil available.
DutchDat heeft plaats 'in real time', en je kan niet controleren wat je gaat zeggen."
It takes place in real time and you can't control what you're going to say."
DutchHet Parlement heeft getoond dat het zijn taak om de Commissie te controleren aankan.
Parliament has shown that it is equal to the task of controlling the Commission.
DutchNederlandse producentenorganisaties controleren elkaar op quota-overschrijdingen.
Dutch producer organisations inspect each other to see if quotas have been exceeded.
DutchEn dan nog iets: de IAEA kan maar 1 installatie per jaar in Frankrijk controleren.
And another thing: the IAEA can only inspect one facility per year in France.
DutchDe geldende voorschriften zijn complex en technisch gezien moeilijk te controleren.
The regulations in force are complicated and technically difficult to monitor.
DutchDe Commissie moet controleren en wij controleren op onze beurt de Commissie.
The Commission should monitor the agency and we should monitor the Commission.
DutchDe wetgevende macht moet de uitvoerende macht in alle vrijheid kunnen controleren.
The legislative arm must have complete freedom to monitor the executive arm.
DutchDe commissie denkt dat de nieuwe regeling gemakkelijker te controleren valt.
The new regulation will, the committee believes, be easier to monitor and control.
DutchBepaalde ondernemingen trachten die opkomende cybereconomie nu al te controleren.
Certain societies are in fact already trying to control this burgeoning cybereconomy.
DutchWij moeten evenwel ook aantonen dat wij de migratie kunnen sturen en controleren.
We must continue to make our citizens understand that we need immigrants.
DutchIn de derde plaats moet iedereen tenminste 25% van de schepen controleren.
Thirdly, all Member States must carry out checks on at least 25 % of shipping.
DutchZe controleren de olie van Rusland via hun cliëntelistische relatie met Poetin.
It is controlling Russia's oil through its customer relations with Putin.
DutchJaar in jaar uit hebben wij erop aangedrongen om ook de bank te mogen controleren.
Year after year, we have pointed out that we have a right to come and inspect the Bank.
DutchWij hebben nood aan indicatoren, doelstellingen en mechanismen om ze te controleren.
We need indicators, we need aims, and we also need the mechanisms for reviewing them.
DutchU zegt dat u dat lange afstandsvervoer in de lidstaten moet controleren.
You stated that you need to monitor this long-haul transport in the Member States.
DutchZelfs de Rekenkamer heeft niet het recht de Commissie van a tot z te controleren.
Even the Court of Auditors does not have the opportunity fully to inspect the Commission.
DutchHet Parlement heeft de belangrijke taak het werk van de Commissie te controleren.
Parliament has an important investigative role with regard to the work of the Commission.