"cruciale" English translation

NL

"cruciale" in English

EN

"crucial" in Dutch

NL cruciale
volume_up
{adjective}

cruciale
Alleen al uit dat cruciale feit blijkt dat deze voorstellen politieke humbug zijn.
That crucial point alone demonstrates that these proposals are a political fudge.
De integratie van Turkije in Europa zou een cruciale en symbolische stap zijn.
Turkey’ s integration in Europe will be a crucial step, and a symbolic one.
Er is in de digitale wereld een cruciale rol weggelegd voor de publieke zenders.
Public service broadcasters have a crucial role to play in the digital world.
Om deze cruciale reden zal ik dit gemeenschappelijk standpunt derhalve steunen.
For that essential reason I shall be supporting this Common Position.
De gezamenlijke resolutie hinkt bij deze cruciale kwestie op twee gedachten.
The joint resolution is still quite ambiguous on this essential issue.
Wij erkennen dat deze diensten een essentiële en cruciale rol in onze samenleving spelen.
We recognise the essential and crucial role that these services play in our society.

Synonyms (English) for "crucial":

crucial

Context sentences for "cruciale" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe cruciale zin van de Groene propagandamachine was: " geen patent op het leven ".
The key phrase of the Green propaganda machine has been: ' no patents on life '.
DutchIk wil in het bijzonder de heer Nicholson dankzeggen voor zijn cruciale werk.
I would like in particular to thank Mr Nicholson for the vital work he has done.
DutchIn dat opzicht vormen de financiële vooruitzichten inderdaad een cruciale kwestie.
It is in this respect that the financial perspectives are indeed a major issue.
DutchNiettemin dunkt mij dat de actie van de EU een cruciale onverenigbaarheid inhoudt.
However, there seems to me to be a major inconsistency in the action of the EU.
DutchOnze regering en de instellingen van de EU stellen deze cruciale vraag echter nooit.
That vital question is never asked by our government or by the EU institutions.
DutchDe vraag is dus: wat gebeurt er gedurende deze cruciale periode van twee maanden?
So the question is: what's happening during this critical two-month period?
DutchNaar mijn mening heeft de Europese Unie hier een cruciale rol te vervullen.
I think that, on this point, the European Union’ s role is extremely important.
DutchWat we hier zien, wijzigt onze modellen van waar de cruciale periode om draait.
So what we're seeing here is changing our models of what the critical period is about.
DutchHierbij is een cruciale rol weggelegd voor het Europees Parlement als medewetgever.
As a co-legislator, the European Parliament has a critical role to play in all this.
DutchDe regionale samenwerking is een van de cruciale punten in het stabiliteitspact.
Indeed, regional development is one of the Stability Pact's key points.
DutchUw voorzitterschap valt nog om twee andere redenen in een cruciale fase.
There are yet two more reasons why your presidency comes at a decisive moment.
DutchIk denk dat economisch gezien de cruciale kwestie is om nu door te denken.
So I think economically, the critical issue really is to now think through.
DutchCruciale vraag: hoe kunnen we het beschermen als we het vinden, zonder het te besmetten?
Very critically, how do we protect it, if we find it, and not contaminate it?
DutchDenk maar aan twee cruciale kwesties: de uitbreiding en de Monetaire Unie.
We need only think of two fundamental issues, such as enlargement and monetary union.
DutchDe cruciale kwestie van de hervorming van de begrotingsfinanciering is nog niet opgelost.
The thorny issue of reforming the financing of the budget remains unresolved.
DutchIk geloof dus dat we een cruciale hervorming moeten doen naar computergebaseerde wiskunde.
So I believe [there is] critical reform we have to do in computer-based math.
DutchVoordat ik afsluit wil ik nog een aantal cruciale aandachtspunten voor het voetlicht brengen.
There are a number of key points that I would like to address before concluding.
DutchDe Commissie heeft altijd het cruciale belang van openbare dienstverlening onderkend.
The Commission has always recognised the primordial role of services of general interest.
DutchIk ben er zeker van dat het Europees Parlement hierbij een cruciale rol zal spelen.
I am sure the European Parliament will play a vital role in all this.
DutchDe heer Diamandouros heeft al deze cruciale uitdagingen goed opgepakt.
Professor Diamandouros has responded positively to all these key challenges.