"daling" English translation

NL

"daling" in English

NL daling
volume_up
{de}

daling (also: ondergang, val, neerslag, zondeval)
volume_up
fall {noun}
Er moet dus dringend een einde komen aan de daling van de landbouwprijzen.
It is therefore crucial that we halt the fall in agricultural prices.
Het is interessant om eens te kijken waardoor die daling heeft plaatsgevonden.
The interesting issue is to look at why that fall has happened.
Zij onderstrepen dat de inflatie laag is en vestigen de aandacht op de daling van de vraag.
It also underlined that inflation is low and drew attention to the fall in demand.
daling (also: steiger, landing, aanlegplaats)

Context sentences for "daling" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchBedoeling is het aanbod van vlees te beperken in het licht van de daling van de vraag.
The supply of beef would thus be limited in order to adapt to the drop in demand.
DutchOlijfolie gaf een lichte daling van PhIP-vorming, maar het was bijna te verwaarlozen.
Olive oil slightly decreased the PhIP formation, but it was nearly negligible.
DutchEen lagere Europese productie leidt allerminst tot een daling van de consumptie.
Reduced tobacco production in Europe does not result in less consumption, by any means.
DutchEen verdere daling van de kiesgerechtigde leeftijd is wat ons betreft ook mogelijk.
A further reduction in the voting age would also be possible, in our view.
DutchHet aantal werknemers in de landbouw laat sinds 1990 een daling zien van 3, 7 % per jaar.
Since 1990, the number of agricultural employees has decreased by 3.7 % per year.
DutchHoe kunnen zij echter overleven als wij een algemene daling van de activiteit aanbevelen?
But how can they be sustained if we recommend a general reduction in activity?
DutchDe daling van de structuurfondsen voor de huidige lidstaten, juich ik toe.
The drop in the structural funds for the current Member States I applaud.
DutchBetreft: Dramatische daling van het inkomen van de katoenproducenten in Griekenland
Subject: Dramatic decline in the income of cotton producers in Greece
DutchDe dramatische daling van de kabeljauwreserves in de Ierse Zee is overduidelijk.
The dramatic decline in cod in the Irish Sea is all too apparent.
DutchBevriezing van het budget van het GLB betekent onherroepelijk een daling van de inkomenssteun.
If the CAP budget is frozen, this means an irrevocable drop in direct payments.
DutchOp langere termijn is de sociale impact een daling van de bevolkingsgroei.
But the longer-term social impact is a reduction in population growth.
DutchWat de export betreft, moet Europa zich evenwel op een daling van de vraag voorbereiden.
Nevertheless, Europe must be prepared for lower demand for its exports.
DutchWereldwijd is er een scherpe daling van doden door oorlogen tussen staten.
Worldwide, there's been a steep decline in deaths in interstate wars.
DutchWaarom is een daling van de interventieprijs van slechts vijf procent dan voldoende?
How can we then come up with a 5 % drop in the intervention price?
DutchWaar wijst die daling in sociale gezondheid op voor je toekomstig leven?
And what does that decline in social health mean, as a kind of a vital sign of the future?
DutchDat blijkt ook uit de daling van de oplage van de kranten in de EU.
Evidence of this is the decline in circulation of daily papers in the European Union.
DutchDeze nieuwe maatregelen verklaren grotendeels de daling van het aantal asielverzoeken.
Such new provisions largely explain the decrease in asylum seekers.
DutchEen daling van dit marktaandeel is daarom hoogst onwaarschijnlijk.
To talk of a decline in this market share is therefore totally unrealistic.
DutchWij berekenen dus de jaarlijkse procentuele daling. ~~~ Maar dat is hetzelfde soort percentage.
So we calculate the percent reduction per year, but it's sort of the same percentage.
DutchDe glasaalbestanden nemen zowel toe als af, ook al is er over het algemeen sprake van een daling.
Stocks of elvers wax and wane even if there is a downward overall decline.