"de" English translation

NL

"de" in English

volume_up
de {art.}
EN

NL de
volume_up
{article}

de (also: het, 't, den)
volume_up
the {art.}
Aan de orde is de verklaring van de Commissie over de situatie van de groep Alstom.
The next item is the Commission statement on the situation of the Alstom Group.
De heer De Miguel noemde de financiële steun van de Europese Unie aan de UNHCR.
Mr de Miguel spoke of the EU's support for the UNHCR, and that is important.
De overgang naar de euro toont de levensvatbaarheid van de communautaire methode.
The changeover to the euro demonstrates the viability of the Community approach.

Context sentences for "de" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchOok op andere gebieden was de marktsituatie beter dan van tevoren was ingeschat.
Other market areas were in a better position than prior estimates had suggested.
DutchEen verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.
A ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.
DutchZe bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.
They provide a framework to deal with differences which exist from time to time.
DutchMaar dat is eigenlijk, om te bevatten wat er vandaag de dag gebeurt, niet juist.
But in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.
DutchMomenteel vechten 300.000 kinderen uit 33 landen de oorlogen uit van hun ouders.
At present 300 000 children from 33 countries are fighting their parents ' wars.
DutchIk denk dat het onjuist is om op zoiets belangrijks als de school te bezuinigen.
I do not think it is right to make savings in such an important area as schools.
DutchWaar de wetgeving wordt gewijzigd, wordt die gewijzigde wetgeving ook toegepast.
Where modifications to legislation are taking place, they are being implemented.
DutchMijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, ik wil alle sprekers dankzeggen.
Mr President, ladies and gentlemen, I am grateful to all those who have spoken.
DutchDe heer Catania heeft echter zijn eigen, meestal vage, rechtsregels geformuleerd.
However, Mr Catania has formulated his own legal rules, most of which are vague.
DutchGeweld staat gelijkheid in de weg en houdt de bestaande ongelijkheden in stand.
This violence is an obstacle to achieving equality and perpetuates inequalities.
DutchWij hebben mooie woorden op papier gezet, maar hoe ziet de werkelijkheid eruit?
There are a lot of pretty words on paper, but what does it look like in reality?
DutchZij is gemiddeld 30 meter diep en de omstandigheden zijn er uitermate moeilijk.
It is approximately 30 metres deep on average and conditions are very difficult.
DutchWij hebben in onze gezamenlijke resolutie middelen voor de strijd gesuggereerd.
In our joint motion for a resolution we mentioned ways of fighting this problem.
DutchMaar laat ons vooral niet denken dat we nu de grote sprong voorwaarts gaan maken.
But we should not delude ourselves that this is some kind of great leap forward.
DutchOok moeten wij de beoordeling van grensoverschrijdende milieueffecten verbeteren.
We likewise have to develop our assessment of cross-border environmental impact.
DutchHet blijft dan ook een bron van bezorgdheid in de lidstaten en bij de Commissie.
Therefore there is continuing concern in Member States and at Commission level.
DutchIn Burkina Faso is de landbouwproductie daardoor bijna twintig procent gedaald.
In Burkina Faso, agricultural production has therefore fallen by almost a fifth.
DutchIn de Turkse gevangenissen en bij de Turkse politie wordt nog steeds gefolterd.
Torture takes place routinely in Turkish prisons and at Turkish police stations.
DutchDaardoor liggen ze ook erg gevoelig bij de kiezers en de burgers in de lidstaten.
Because it is more sovereignty-sensitive it is more voter-and citizen-sensitive.
DutchDenkt u dat het mogelijk zal zijn de alcoholaccijnzen in Europa te harmoniseren?
Can you envisage applying an alcohol - equivalent basis for taxation in Europe?