"deelnemen in" English translation

NL

"deelnemen in" in English

NL deelnemen in
volume_up
{verb}

Similar translations for "deelnemen in" in English

deelnemen verb
in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb

Context sentences for "deelnemen in" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHij kan als kandidaat aan de verkiezingen deelnemen en hij kan in een andere lidstaat stemmen.
Citizens can mainly stand as candidates in elections and vote in another EU country.
DutchEn verder dat de Commissie actief wil deelnemen aan de debatten in de lidstaten en die wil ondersteunen.
It goes on to say that it intends to play an active part in national debates, and to support these debates.
DutchEindelijk UIAPME laten deelnemen in de sociale dialoog.
Making UIAPME a part of the social dialogue at last.
DutchWat verandert er als er in de toekomst geen Amerikaanse troepen meer aan de operaties in Macedonië deelnemen?
For a start, what difference will it make that American troops are no longer to be deployed in Macedonia?
DutchWij achten het van belang dat de leden van het Europees Parlement aan de ministerconferentie in Seattle deelnemen.
We think it is important that Members of Parliament participate in the meeting of Ministers at Seattle.
DutchLuchtvaartmaatschappijen die niet deelnemen in een CRS zijn sterk beperkt in hun mogelijkheden tickets te verkopen.
Airlines which do not participate in a CRS are strongly limited in their opportunities to sell tickets.
DutchOok de basisfinanciering van de voornaamste Europese netwerken die aan deze acties deelnemen, moet in aanmerking worden genomen.
Core funding for key European networks involved in these actions should also be considered.
DutchWij, de jongeren van toen, zouden daar van harte in deelnemen en zo mede gestalte geven aan onze eigen toekomst.
We, the young people in those days, were delighted to take part in this and thus help shape our own future.
DutchMensen dus uitnodigen op alle soorten publieke forums, hen laten deelnemen in de besluitvorming, is fantastisch.
So inviting people to all sorts of public forums, having them participate in decision making, it's actually great.
DutchZij kunnen zelfs niet deelnemen in een consortium.
They cannot even take part in a consortium.
DutchUit derde landen afkomstige ingezetenen kunnen reeds op een groot aantal manieren deelnemen aan het leven in de steden van de Europese Unie.
Third country nationals can already participate in many ways in local life within the European Union.
DutchIk wil laten notuleren dat ik aan een aantal stemmingen niet heb kunnen deelnemen wegens problemen in het luchtverkeer.
I simply wish it to be recorded that I was not here to vote on some of the earlier motions because of air traffic control.
DutchVerder betreur ik zeer dat landen als Polen - zonder behoorlijk Europees overleg - deelnemen aan de oorlog in Irak.
I also very much regret that countries such as Poland - without proper European consultation - are taking part in the war in Iraq.
DutchVolgens dit akkoord kunnen Hongarije, Tsjechië en Roemenië deelnemen aan alle acties in het kader van de drie programma's.
Under this agreement, Hungary, the Czech Republic and Romania may participate in all the activities listed under the three programmes.
DutchWij moeten het arbeidsleven zodanig veranderen dat mensen actief aan de arbeidsmarkt kunnen blijven deelnemen in plaats van aan de kant te worden geschoven.
We must change working life in such a way that people can remain actively in work and not be excluded from it.
DutchAls iemand wil deelnemen aan de besluitvorming in een land moet hij namelijk het lot van dit land - dat wil zeggen de nationaliteit ervan - delen.
They must share the destiny of a country - that is, hold its nationality - if they want to be involved in its decisions.
DutchHet SIS-systeem en DIS-systeem kunnen worden doorzocht door de politiefunctionarissen van alle landen die deelnemen in de tenuitvoerlegging van het Schengen-.
The SIS-CIS can be searched by police officers of all the countries taking part in the implementation of the Schengen.
DutchZij die niet aan de versterkte samenwerking willen deelnemen, hebben in werkelijkheid evenveel vrijheid als de passagiers op de achterbank van een auto.
Those who stand apart from reinforced cooperation are really being given the same freedom as the back seat passengers in a car.
DutchMen moet er toch van uitgaan dat leden die deelnemen in een eenstemmig advies niet hebben zitten slapen, maar erachter staan.
One must surely be able to assume that Members who participated in a unanimous report did not sleep through the entire proceedings but actually support it.
DutchIk durf namelijk niet te hopen dat ons amendement, om ook het Parlement te laten deelnemen in deze stuurgroep, zal kunnen worden verwezenlijkt.
I hardly dare express the hope that our amendment, which proposes the participation of Parliament in this committee, will become a reality.