"delven" English translation

NL

"delven" in English

Context sentences for "delven" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchAnders zullen ze het onderspit delven tegen de plotselinge concurrentie van buitenaf.
Otherwise they will not be able to cope with sudden competition from the outside.
DutchIn de strijd tegen terrorisme, mag het internationale recht niet het onderspit delven.
International law should not lose out in the fight against terrorism.
DutchEvenmin kunnen wij het ons permitteren het onderspit te delven bij de sociale normen.
In the matter of social standards we cannot afford any shipwreck.
DutchVoorzitter, we kunnen het ons niet veroorloven het onderspit te delven.
Mr President, we cannot allow ourselves to fail this challenge.
DutchDergelijke oorlogen worden dan in de regel geïnternationaliseerd door de partij die het onderspit dreigt te delven.
For as a rule these wars are internationalised by the side that is in danger of losing.
DutchDe Commissie mag niet toestaan dat principes het onderspit delven omdat zij handelspartners wenst te ontzien.
The Commission cannot allow principle to be subsumed in a desire to placate trading partners.
DutchDaarom zijn ze ook zo blij met de resultaten in Oekraïne, ofschoon hun favoriet het onderspit moest delven.
That is why they welcome the results in Ukraine, even if their chosen representative went under.
DutchOp deze manier delven we ons eigen graf.
We are shooting ourselves in the foot by what we are doing now.
DutchEuropa dient met moed naar de toekomst te kijken en kan het zich niet veroorloven om bij de globalisering het onderspit te delven.
Europe must look to the future with courage and cannot afford to fail the test of globalisation.
DutchWe moeten met hoop en energie verder gaan, omdat we met elke andere houding het graf van de spoorwegen delven.
It is necessary to travel in hope and with energy because if we adopt any other attitude then we guarantee the demise of rail.
DutchWe delven het goud met een hefboom.
This is the lever where we mine the gold!
DutchIk ga dat goud voor je delven.
DutchHet is zeer duidelijk dat de milieudimensie soms het onderspit moet delven als ze in strijd komt met grote economische belangen.
It is quite obvious that environmental concerns are put to one side if they happen to be in conflict with greater economic interests.
DutchMijnheer de Voorzitter, beste collega's, mijn partij heeft weliswaar in een cruciale stemming het onderspit moeten delven, maar het proces moet doorgaan.
Mr President, ladies and gentlemen, my side has admittedly lost in a key vote, but the process must continue.
DutchZij delven steeds vaker het onderspit en hen moeten wij beschermen en steunen met het Europees recht.
They in any case are repeatedly and increasingly frequently finding themselves to be the weaker party, and we need to protect and support them with European law.
DutchMochten wij om wat voor reden dan ook hier het onderspit delven, dan kunnen wij dit advies niet ondersteunen, met name vanwege dit punt.
Should we for some reason come off the worst, then we will not be able to support this opinion, primarily on account of this point.
DutchAls wij in Europa niet vooruitlopen op de rest van de wereld in ons vermogen om nieuwe ideeën en innovaties te genereren, delven we het onderspit.
If we in Europe are not ahead of the rest of the world in our ability to create new ideas and new innovations, we will lose.
Dutchhet onderspit delven
DutchDe Amerikanen zijn bij de WHO-onderhandelingen bepaald geen heiligen, en we moeten oppassen dat we in die onderhandelingen niet het onderspit delven.
The Americans are no angels when it comes to WTO negotiations and we have to be very careful not to lose out in those negotiations.
DutchDe twee grote partijen die sinds jaar en dag voor vrede pleiten en de vlam van het vredeskamp brandende houden, hebben het onderspit moeten delven.
The two great parties, which have historically defended peace, which have been the centre of gravity in terms of peace, have suffered damage.