"doven-" English translation

NL

"doven-" in English

EN

NL doven-
volume_up
{adjective}

doven- (also: doof, dove)
volume_up
deaf {adj.}
Een ander onderwerp is de mogelijkheid van doven om aan de politiek deel te nemen.
Another topic is the scope for deaf people to become involved in politics.
Doven zijn door hun handicap op veel punten vaak al buitengesloten in de samenleving.
Deaf people are often excluded from many areas of society on account of their disability.
De Europese Unie telt zowat een half miljoen doven.
There are about half a million deaf people in the European Union.

Context sentences for "doven-" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchNu hij zijn punt aan de orde heeft gesteld, wil ik de heer Watson verzoeken de kaarsen te doven.
Having made his point, I thank Mr Watson for extinguishing the candles.
DutchDe wind moet krachtig genoeg zijn, maar mag niet te krachtig worden, of hij zal het vuur doven.
The wind should be forceful enough, but not too forceful or else it will blow out the fire.
DutchZoals honger en dorst, is het bijna onmogelijk het uit te doven."
Like hunger and thirst, it's almost impossible to stamp out."
DutchDe bevolkingsgroei verloopt onregelmatig maar lijkt in tal van gewesten uit te doven tegen 2015.
Population growth is irregular, but in many regions appears to be evaporating towards the year 2015.
DutchIk merk evenwel op dat de experts op dit ogenblik denken dat alleen zware regenval het vuur volledig kan doven.
However, I must add that the experts today judge that only heavy rain can stop the fires completely.
DutchJe weet niet of dat ding het uit doven.
You don't know that that thing could put it out.
DutchWij zullen het vuur voor je doven.
DutchWij zullen het voor je doven.
DutchNu onderzoeken de doven de mogelijkheden via Internet, dat voor hen enorme kansen biedt om de communicatie met horenden te verbeteren.
They are now investigating possibilities using the Internet, which offers them huge opportunities to improve communication with those who can hear.
DutchHier gieren we door een dag in ons huis, van de zonovergoten morgen via de gloeiende avond tot uiteindelijk de lichten doven voor de dag.
So here we are flying through a day in our home as we move from sunlit morning through incandescent evening and, finally, lights out for the day.
DutchWaarde collega's, alvorens de lichten te doven heb ik het genoegen de zittingsdiensten te bedanken voor hun geduld en hun efficiënte samenwerking.
Ladies and gentlemen, before the Chamber lights are turned off, I have the pleasant task of thanking Parliament's services for their patient and efficient assistance.
DutchHet licht en de hoop die na de verkiezingen bij de Iraniërs begonnen te gloren, dreigen nu te doven en de verbeterde betrekkingen tussen de EU en Iran dreigen te bekoelen.
The light and hope which were kindled among the Iranians following the election is now at risk of going out, and the improved relations between the EU and Iran are at risk of cooling.
DutchDe structuren worden zichtbaar, dit ding noemen we de Grote Muur, maar er zijn leegtes en zo, en die doven als het ware uit want de telescoop is niet gevoelig genoeg om daar waar te nemen.
And you see these structures, this thing we call the Great Wall, but there are voids and those kinds of stuff, and they kind of fade out because the telescope isn't sensitive enough to do it.