NL draaien
volume_up
[draaide|gedraaid] {verb}

Many issues revolve around the three Es.
Vroeger draaide de discussie om de vraag of vrouwen dezelfde mogelijkheden als mannen moesten krijgen.
Once, the debate revolved around women's freely choosing to create equal opportunities.
De wereld draai om ik. ~~~ Ik, ik, ik, ik, ik.
The world revolves around me. Me, me, me, me, me.
Het is niet zo dat juist beginnende rokers hun sigaretten zelf draaien.
It is a fallacy that those who have just taken up smoking are most likely to roll their own cigarettes.
Kunnen we de eerste videoclip draaien?
If we could roll that first video clip.
Het is een elegante manier van landen, draaien en rollen.
It's this elegant little land, twist and roll.
Een kleine slag waarvan het enige doel is om zijn heupen zo te draaien dat hij aan de andere kant geraakt.
Small flick, and the only purpose of that is to rotate his hips so he can get to the opposite side.
The front wheels rotate like this.
It can hover and rotate.
We draaien naar elkaar toe, we doen wat we noemen een "anker staar" en we praten.
We swivel towards each other, we do what we call the "anchoring gaze" and we talk.
Laten we eens draaien en mij frontaal bekijken.
But let's swivel around and look at me frontally.
Het blok kan wentelen, of zichzelf op zijn kant draaien, en we gooien gewoon 1000 van deze blokken in een soep -- dit is in simulatie -- en we belonen ze niet, we laten ze gewoon draaien.
The cube can swivel, or flip on its side, and we just throw 1,000 of these cubes into a soup -- this is in simulation --and don't reward them for anything, we just let them flip.
Als de verbinding sterk is, slaan de motoren aan en begint de vlieg te draaien.
If the connection is strong, the motors will turn on and the fly will initiate a turn.
De wind kan draaien, maar het dier zal altijd zijn neus in de wind houden.
The wind may turn, but the animal will turn always its nose into the wind.
Voordat ik me om kon draaien, begon iedereen te gillen en te rennen.
Before I could turn around, everyone on the tracks was screaming and running.
Voordat ik me om kon draaien, begon iedereen te gillen en te rennen.
Before I could turn around, everyone on the tracks was screaming and running.
(Gelach) Tot ik "Kwetsbaarheid-TED!" ~~~ hoor. ~~~ Ik draai me om en zeg: "Hallo."
I turn around, I go, "Hi."
Als hij aan de overkant is, draait hij zich om en dekt jou als jij rent.
When he gets across the street, he'll turn around and cover you as you run.
That's my flesh, and I can twist that around.
Het is een elegante manier van landen, draaien en rollen.
It's this elegant little land, twist and roll.
They twist their bodies.
En pas op als je dat wiel aan het draaien krijgt.
And if you can get that wheel to turn, look out.
Zoals met een klein wiel, als een ventilator, dat los kon draaien, het kon draaien op zichzelf.
Like he did one with -- he had a little wheel, like a fan, that was sort of loosely attached, so it could spin by itself.
Mijn linkerbeen raakte klem in de wielkast… en draaide mee rond.
My left leg got caught up in the wheel well -- spun it around.
draaien (also: duizelen, dansen van de reel)
draaien (also: roteren)
draaien (also: vormen)
volume_up
to pot [potted|potted] {vb} (pottery)

Context sentences for "draaien" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchVanzelfsprekend ben ik er geen voorstander van om de geldkraan open te draaien.
But that does not mean I favour simply opening up the gates, quite the contrary.
DutchDe grotere fracties in het EP draaien als tollen om de pensioenproblematiek heen.
The larger groups in the EP are furiously working on the problem of pensions.
DutchDit is waarschijnlijk een erg klein stuk Mathematica-code dat daar kan draaien.
This is probably a fairly small piece of Mathematica code that's able to be run here.
DutchZij draaien al op voor de kosten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU.
They are already paying for the cost of the EU’ s common agricultural policy.
DutchU hebt geen meerderheid gekregen om de sectorale liberalisering terug te draaien.
You did not get majority support for the idea of rolling back sectoral liberalisation.
DutchHij stuurt dan bij en vermijdt omvallen door de motoren gepast te draaien.
He then counteracts and avoids toppling over by turning the motors appropriately.
DutchLaten wij onszelf toch geen rad voor ogen draaien: elk blind onderzoek is riskant.
And - let us not delude ourselves - any research done blindly will be very dangerous.
DutchDaar draaien de gewone mensen in de Latijns-Amerikaanse landen voor op.
The man in the street in the countries of Latin America is the one who will pay.
DutchDe leerkrachten schreven: "Wij gebruiken je video's om de klas 180 graden te draaien.
And the teachers would write, saying, "We've used your videos to flip the classroom.
DutchStefan von Bergen: Hij stuurt door zijn hoofd naar de ene of de andere kant te draaien.
Stefan von Bergen: Well he turns by just putting his head on one or the other side.
DutchOp dit moment draaien de Litouwse fabrieken dus op slechts 9 procent van hun capaciteit.
Thus at present the Lithuanian factories operate using only 9 % of their capacity.
DutchVelen komen in onze lidstaten binnen en zij draaien vele uren voor weinig geld.
Many arrive in our Member States and graft many hours for little pay.
DutchIk wil dat je mijn tas terug brengt naar het vliegtuig, laat de motor draaien.
I need you to take my bag back to the plane, keep the engine running.
DutchEn wat ik ga doen is dat ik hem hier vasthoud, en rond laat draaien.
And what I'm going to do is, I'm going to hold it here, and I'm going to spin it.
DutchVoorzitter, doet u een beroep op het Parlement en op het Bureau dit besluit terug te draaien.
Mr President, would you urge Parliament and the Bureau to reverse this decision?
DutchHoe we dat doen: we observeren de manier waarop sterren rondom het zwarte gat draaien.
And the tool that we use is to watch the way stars orbit the black hole.
DutchEr zijn dus 40 van die buizen, als een V-40 motor om het geheugen te draaien.
So, there's 40 of these tubes, like a V-40 engine running the memory.
Dutch(Gelach) Of hoe weet een computerprogramma wanneer het moeten stoppen met draaien?
(Laughter) Or how does a computer program know when to stop running?
DutchLaten we niet vergeten dat de kenniseconomie op particuliere investeringen zal draaien.
Let us remind ourselves that the knowledge economy will be driven by private investment.
DutchIk hoop dat de Commissie alsnog zal overwegen dit besluit terug te draaien.
I hope that the Commission will yet consider reversing this decision.