"dus" English translation

NL

"dus" in English

volume_up
dus {adv.}

NL dus
volume_up
{adverb}

volume_up
so {adv.}
Dit deeltje werd dus in het jaar 2000 ontdekt, dus dit is een relatief jong overzicht.
So, this thing was discovered in the year 2000, so it's a relatively recent picture.
Jongen: Dus..? ~~~ Marcus: Dus ik heb mijn steentje bijgedragen, nu werk ik voor mezelf.
Boy: So? Marcus: So I've done my bit for Queen and country, now I work for myself.
Erg interessante parallellen dus, tussen de biologische, en de ingenieurswereld.
So, very interesting parallels between the biological and the engineering worlds.
dus (also: derhalve, bijgevolg, zodoende, zo)
volume_up
thus {adv.}
Europese regelgeving blinkt dus niet uit in duidelijkheid en éénduidigheid.
Thus, European regulations are not shining examples of clarity and comprehensibility.
Door Batasuna te weren maakt dus niet alleen Spanje, maar heel Europa een fout.
The banning of Batasuna is thus a European, and not just a Spanish, mistake.
Er is dus sprake van een instabiliteit in de energienetwerken die inacceptabel is.
We thus have an instability in the energy networks that is not acceptable.
Daarom kan de Commissie dus niet instemmen met deze amendementen.
Accordingly, the Commission is unable to endorse these amendments.
We zijn het hier dus oneens over een principekwestie, en dat is uiterst belangrijk.
We accordingly differ on a matter of principle that we regard as being fundamental.
Wij zijn het dus niet eens met de algemene teneur van deze resolutie.
We accordingly disagree with the overall approach of the resolution.
Het exportsysteem voorziet in traceerbaarheid en dus in een vorm van etikettering.
This scheme provides for traceability and consequently for a form of labelling.
Er is dus geen sprake van sancties of verplichte maatregelen.
Consequently, there are no sanctions and there are no binding measures.
In dit verband kan dus geen beroep worden gedaan op het proportionaliteitsbeginsel.
Consequently, the proportionality principle may not be invoked in this case.
volume_up
hence {adv.}
En dus moet er een richtlijn komen voor het etiketteren van deze allergene additieven.
Hence, the need for a directive on the labelling of these allergenic additives.
Er is dus geen sprake van dogmatische of fundamentalistische tendensen.
Hence there is no question of dogmatism or fundamentalism.
Het is dus moeilijk specifieke problematische bepalingen te noemen.
Hence it is difficult to define any particularly problematic provisions.
dus (also: zodoende, zo, aldus, zodanig)
Dus daarom dat de Commissie dus liefst deze mogelijkheid zou willen bewaren.
The Commission would therefore like to keep this option open.
Dus geen 'stoppen', geen geforceerd voeren, geen fabriektoestanden, geen leed.
So no gavage, no force feeding, no factory-like conditions, no cruelty.
Toerisme is dus niet altijd en overal meer vanzelfsprekend.
When it comes to tourism, we can no longer do what we like where we like.
dus (also: zodoende, zo, hier, hierheen)
Schepen moeten dus wel betalen, maar ze worden ook beschermd.
In this way, although the ships will have to pay, they will also be protected.
Het verplichte kosmopolitisme wint het dus van de vrijheid van meningsuiting.
Freedom of expression is giving way to the principle of compulsory cosmopolitanism.
Dit is dus bedrijfsinterne informatie en zeker geen vermeende investeringscontrole.
This is about in-house information and not in any way about investment control by stealth.
dus (also: daarom)
volume_up
ergo {adv.}
De mannen die ons aanvielen lieten hem in zijn cel...... het zijn dus geen bondgenoten van hem.
No... the pirates who invaded this Fort left Sparrow locked in his cell ergo....... they are not his allies.
Ipso ergo, a spy car.
En de juiste vertaling van "cogito ergo sum" is "Ik schud dingen door elkaar, dus ik besta". ~~~ (Gelach)
And the proper translation of "cogito ergo sum" is "I shake things up, therefore I am."
dus (also: zodoende, zo, aldus, zodanig)
Schepen moeten dus wel betalen, maar ze worden ook beschermd.
In this way, although the ships will have to pay, they will also be protected.
Het verplichte kosmopolitisme wint het dus van de vrijheid van meningsuiting.
Freedom of expression is giving way to the principle of compulsory cosmopolitanism.
Dit is dus bedrijfsinterne informatie en zeker geen vermeende investeringscontrole.
This is about in-house information and not in any way about investment control by stealth.
Laten we dus eens kijken wat we samen kunnen doen en laten we vervolgens een beschrijving geven van onze bevindingen.
Let us see if we can do that together and subsequently describe our findings.
Wij zullen dus ook nee kunnen zeggen tegen Hamas als die organisatie ons straks teleurstelt
We will be able to say no to Hamas if it subsequently lets us down ’.
Hij is vervolgens nog een keer getrouwd op 102-jarige leeftijd, dus, je weet wel, hij had een heleboel levenskracht in hem.
He subsequently got married again at 102, so he, you know, he had a lot of the life force in him.
dus
volume_up
thusly {adv.}

Context sentences for "dus" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet is dus onontbeerlijk en urgent dat de richtlijn wordt herzien en uitgebreid.
There is therefore a crucial and urgent need to revise and extend the directive.
DutchVan inschikkelijkheid, zwakheid of dubbelzinnigheid is dus volstrekt geen sprake.
There is no complacency, no fragility and no ambiguity about any of that at all.
DutchWij zullen ons experiment dus tot de volgende vergaderperiode moeten uitstellen.
We will therefore have to defer this experiment until the next plenary sitting.
DutchHet geluidsprobleem neemt dus toe, met name het geluid van weg- en vliegverkeer.
The problem of noise is therefore escalating, especially road and aircraft noise.
DutchZakelijke contacten moeten volledig worden stopgezet, dus ook geen investeringen.
We must put a complete stop to business contact, which also means no investment.
DutchIk kom nu tot het onderwerp van dit debat, en dus kunt u de klok nu laten lopen.
Now you can start the clock, because I am going to talk about the matter in hand.
DutchWij weten echter dat u niet bang bent en wij wensen u dus het verdiende succes.
However, we know that you are undaunted and we wish you the success you deserve.
DutchNog erger is de situatie in Bosnië-Herzegovina, in Kosovo, dus midden in Europa.
It is even worse in Bosnia-Herzegovina, in Kosovo, right in the middle of Europe.
DutchHet moet dus wel de zaak in kwestie zijn die aan de basis ligt van al die brieven.
It must therefore be the matter at issue which has triggered the correspondence.
DutchDit over het geheel genomen succesvolle proces wordt nu dus in gevaar gebracht.
In short, a generally successful process is now being placed in extreme jeopardy.
DutchIk vind het verslag dus veel te partijdig, om niet te zeggen volkomen partijdig.
I do, therefore, find the report is too partial by far and is even prejudiced.
DutchDit zijn dus de autoriteiten waar de Europese Commissie alle vertrouwen in heeft.
These, then, are the authorities in whom the European Commission has blind faith.
DutchHet feit dat de rapporteurs niet bij dit debat aanwezig zijn is dus opmerkelijk.
The absence of rapporteurs from debates is something that must be pointed out.
DutchDus, Voorzitter, ik vind op dat punt dat we die verplichting niet moeten volgen.
I do not think, therefore, that we should abide by the obligation in this respect.
DutchDit is dus de belangrijkste taak voor ons beleid van aandacht en solidariteit.
That is therefore the fundamental task of a policy of engagement and solidarity.
DutchHet is dus heel vanzelfsprekend dat wij daar de politieke conclusies uit trekken.
It is entirely logical, therefore, to draw the appropriate political conclusions.
DutchIk moet dus met alle regio's van alle lidstaten en hun problemen rekening houden.
I therefore have to look at all Members and all their regions and their problems.
DutchDe in de Zweedse pers verschenen berichten en bedragen zijn dus pertinent onjuist.
The reports and the figures quoted in the Swedish media are entirely inaccurate.
DutchStem dus voor en je zult eens zien hoeveel vis er in Europa gevangen wordt ".
Vote for the motion, therefore, and you will see how many fish Europe catches! '
DutchGelieve dus in de notulen te vermelden dat ik niet heb deelgenomen aan de stemming.
I ask for it to be recorded in the Minutes that I did not take part in the vote.

Other dictionary words