NL duur
volume_up
{de}

duur (also: tijdsduur)
die voldoende garantie bieden inzake de duur en de doelmatigheid van hun optreden;
offer a sufficient guarantee for the duration and effectiveness of their action,
We mogen, wat de duur van deze perioden betreft, niet demagogisch zijn.
Regarding the duration of these periods, there is no room for demagoguery.
Minder positief vind ik echter de duur van de gegevensbescherming.
The duration of data protection, however, is less positive, in my opinion.
Tijdens de duur van deze zitting, zou je ze alle 5000 geteld hebben.
In about the length of this session, you would have counted all 5,000.
Een ander probleem is de duur van de referentieperiode.
Another problem is the length of reference period.
Uiteraard zal deze absurde situatie slechts bestaan voor de duur van de Franse verkiezingscampagne.
Of course, this absurd situation will only last the length of the election campaign in France.

Context sentences for "duur" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchOngetwijfeld wordt het Handvest op den duur onderdeel van de Europese grondwet.
No doubt in time it will come to form a part of the European Union's constitution.
DutchDe aardbevingen zijn zowel Turkije als Griekenland zeer duur komen te staan.
The material cost is huge and the earthquakes cost both Greece and Turkey dearly.
DutchMeer investeringen, productie en consumptie brengen slechts welvaart van korte duur.
More investments, production and consumption only generate short-lived prosperity.
DutchHet bleek dat al het meubilair dat ik echt leuk vond te duur was voor mij.
And it turned out that all the furniture that I really liked, I couldn't afford.
DutchBovendien kan dit gedrag op den duur leiden tot wantrouwen, stagnatie en conflicten.
In the longer term, it can also lead to suspicion, stagnation and conflicts.
DutchZij verlengen de duur van de programma's en brengen de nodige begrotingswijzigingen aan.
They extend the life of the programmes and make the necessary budgetary changes.
DutchWij weten allen dat het betreden van de ruimte vruchten afwerpt maar ook duur is.
As we all know, access to space has its rewards but does not come cheap.
DutchOp de lange duur zal dit ook zijn eigen personeelsbeleid ten goede komen.
In the long term, this will also be of benefit to their own personnel policy.
DutchZij voorziet daarentegen wel dat de operaties van korte duur moeten zijn.
It does, however, stipulate that the interventions must have a " short life span ".
DutchHet is niet aanvaardbaar dat goedkoop vlees minder veilig is dan duur vlees.
It is not acceptable that cheap meat should be less safe than dearer meat.
DutchTijdens de duur van de zittingen van het Europees Parlement genieten de leden:
During the sessions of the European Parliament, its members shall enjoy:
DutchAnders zullen wij op de lange duur zelf meemaken wat wij elke dag uit de media vernemen.
Otherwise we will have to go on and on hearing these same daily media reports.
DutchIk zeg op de lange duur, want voorlopig zal dat nog wel niet mogelijk zijn.
I say ultimately, because it is unlikely to be possible for the time being.
DutchDe maximale duur voor vervoer van levend vee moeten die overbodig maken.
The maximum period of transport for live animals should make these redundant.
DutchAnderen zijn van mening dat de EU de economie te veel regels oplegt en te duur is.
Others do not wish to give up the privileges they were granted earlier.
DutchOp den duur zullen alle lidstaten elkaars standpunt moeten eerbiedigen.
In the long term, we need each Member State to respect each other’ s position.
DutchVoorstellen, die wij overigens duur hebben betaald, zijn er bij hopen.
Proposals - for which we have paid dearly, I might add - unfortunately abound.
DutchDat zal dus op de duur vanuit Irak ook kunnen, dus het gaat ons ook onmiddellijk aan.
In time this will also be possible from Iraq, so it concerns us directly.
DutchDat is genoeg, en ik hoop dat deze maatregelen inderdaad maar van korte duur zullen zijn.
These measures are adequate and I trust that they will indeed be only transitional.
DutchWij zijn van mening dat deze uitzondering op den duur niet gehandhaafd kan blijven.
We believe that this derogation cannot be maintained in the long term.