"een zeker" English translation

NL

"een zeker" in English

EN
EN

NL een zeker
volume_up
{adjective}

een zeker (also: wat, een paar, enkele, enige)
volume_up
any {adj.}
Ik denk dat dit zeer belangrijk is om op dit gebied een zeker vertrouwen te wekken.
I think this is extremely important if we are to have any hope of creating confidence in this respect.
U kunt alleen met een zeker gezag spreken over uw beleid als u erin slaagt de realiteit te vergeten.
You can only give any real weight to your policy if you disregard reality.
Veel uitgaven impliceren per definitie een zeker risico en worden gebaseerd op declaraties van begunstigden.
There are, in any case, risks inherent in much of the expenditure, the sole evidence for which is to be found in statements by its recipients.

Similar translations for "een zeker" in English

een adjective
English
een article
English
een pronoun
een numeral
English
zeker adjective
zeker adverb
zekeren verb
English
één noun
English

Context sentences for "een zeker" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDit opleidingsniveau is zeker een belangrijke factor voor de veiligheid op zee.
The level of training does in fact have a significant impact on maritime safety.
DutchDan overschrijden we een grens, hetgeen we zeker als negatief zullen adviseren.
We would then cross a line which we would certainly advise against approaching.
DutchUitvoering van de doelstellingen zal hier zeker een bijdrage toe moeten leveren.
The implementation of the goals will certainly need to make a contribution to this.
DutchHet conflict zal in de debatten in Valencia zeer zeker een belangrijk punt zijn.
This subject will certainly be at the centre of the discussions in Valencia.
DutchDe Europese Autoriteit voor voedselveiligheid zal hierbij zeker een rol spelen.
The European Food Safety Authority will obviously play a key role in this exercise.
DutchDe invoering van normen voor deze vallen zou zeker een verbetering betekenen.
It would indeed be an improvement if standards were introduced for these traps.
DutchDit is zeker een van de gebieden waar nationaal egoïsme schade kan aanrichten.
This is certainly the kind of issue in which national self-interest can be harmful.
DutchMaar lang niet iedereen wil in een stad wonen, zeker niet in een stad als New York.
But also not everyone wants to live in a city, certainly not a city like New York.
DutchZonder hun hulp zou er zeker een verschrikkelijke massamoord hebben plaatsgehad.
Without those actions there would indeed have been a terrible mass murder.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, zoals eerder gezegd is dit zeker een welkom akkoord.
Mr President, as was mentioned before, this is indeed a welcome agreement.
DutchDit is zeker een grondrecht dat het verdient te worden verdedigd in de Europese Unie.
That is definitely a fundamental right worth defending in the European Union.
DutchIk weet zeker dat een aantal medewerkers van dit Parlement dat gevoel zal herkennen.
I am sure that a number of the staff in this Parliament will recognise that feeling.
DutchHet directoraat-generaal Landbouw is zeker aan een grondige opruiming toe.
The general directorate for agriculture is certainly in need of a good airing.
DutchDe publicatie van een zwarte lijst zou zeker een afschrikkend effect hebben.
And the publication of a black list would certainly have a deterrent effect.
DutchAls het economisch misloopt, dan zal dat zeker een negatief politiek effect hebben.
If things go wrong economically they will certainly have a negative political impact.
DutchIn deze moderne tijd is er toch zeker wel een betere manier om dat uit te voeren?
Surely, in this modern day and age there is a better way in which we can carry this out?
DutchIk ben weliswaar voor openheid, maar ik ben ook voor een zeker realisme.
I do support openness, but I am also in favour of a certain degree of realism.
DutchVoor de Europese Unie is er zeker een rol, maar een bescheiden rol weggelegd.
There is certainly a role for the European Union here, but a modest role.
DutchHet lijkt zeker een aantrekkelijk alternatief voor het doden en vernietigen van dieren.
It certainly appears as an attractive alternative to killing and destroying animals.
DutchAndere thema's, zoals gas en energie, zullen zeker ook een prominente plaats gaan innemen.
Other questions, such as on gas and energy, will certainly be important points.