"elk" English translation

NL

"elk" in English

volume_up
elk {adj.}
volume_up
elk {prp.}
EN
volume_up
elk {pron.}
EN
EN

"elk" in Dutch

volume_up
elk {noun}

NL elk
volume_up
{adjective}

elk (also: iedere, ieder)
volume_up
every {adj.}
En dat betekent dat elk medium... ~~~ vlak naast elk ander medium ligt.
And that means that every medium is right next door to every other medium.
Elk plantvirus, elk insectvirus, elk mariene virus.
Every plant virus, every insect virus, every marine virus.
Voor elk probleem en voor elk land is er een andere oplossing.
For every problem, in every country, there are different solutions.
elk (also: welke ook)
Elk verband tussen de af te leggen afstand en de vluchtprijs is zoek.
There is no link whatsoever between the distance to be covered and the fare.
Maar omdat het buigzaam is, kan het op elk mogelijk oppervlak.
But because it's flexible, it can be on any surface whatsoever.
Aan het gemeenschappelijk standpunt ontbrak elke visie, het was een samenraapsel met voor elk wat wils.
The common position lacked any vision whatsoever; it was a pick-and-mix with something for everyone.

Context sentences for "elk" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchUiteraard houdt elk nieuw technologisch product of proces mogelijke risico's in.
Yes, there are always potential risks in any new technology product or process.
DutchIk ben in elk geval trots op het standpunt dat deze regeringen hebben ingenomen.
Whatever happens, I am proud of the position adopted by these various governments.
DutchEen potentiële tijdbom eronder vormt in elk geval artikel 23 van de Basic Law.
Article 23 of the Basic Law, however, is a potential time bomb under all of this.
DutchDat betekent dat in elk land de onenigheid niet over schade en billijkheid gaat.
Which shows that within any country, the disagreement isn't over harm and fairness.
DutchIn elk geval kent men op de Filipijnen heel goed de waarde van de democratie.
At least the people of the Philippines are well aware of the value of democracy.
DutchIk ga ervan uit dat de Commissie in elk geval naar de beroepsinstantie zal gaan.
I am assuming that in any case the Commission will go to the court of appeal.
DutchWat wij in Europa in elk geval niet kunnen gebruiken is het Zweedse sociale model.
What we certainly do not need is to adopt the Swedish social model for Europe.
DutchMaar in elk geval moeten de dierproeven stopgezet worden - en wel onmiddellijk!
But whatever it is, animal experiments in the cosmetics sector must stop - and now!
DutchWij verwelkomen elk initiatief in deze richting, en dit voorstel is zo'n initiatief.
We welcome any initiative taken to achieve that and this is one such initiative.
DutchIk daarentegen verwerp elk militair gebruik van satellietnavigatiesystemen.
I, though, reject all use of satellite navigation systems for military purposes.
DutchWij kunnen nu onmiddellijk zien hoeveel voor elk beleidsterrein wordt uitgegeven.
Now we can see at a glance how much is being spent on which political areas.
DutchDat vereist op elk niveau een verbetering en vereenvoudiging van de administratie.
This will mean improvements in administration and simplified systems at all levels.
DutchWe willen dat deze verordening in elk geval gereed is voor de komende uitbreiding.
What we want is for this regulation to be ready in time for the coming enlargement.
DutchDit is in elk geval een begin voor een goed functionerende interne arbeidsmarkt.
In any case, this is the starting point for a single, viable labour market.
DutchHet is dus niet voldoende om deze goede voornemens elk jaar weer te herhalen.
Proclaiming and restating these good intentions year after year is not enough.
DutchIn elk geval hoop ik dat het budget voor de derde landen geheel zal worden besteed.
In any case, I hope that the budget for third countries will be spent in full.
DutchIk denk dat in elk geval onderzocht moet worden wat er afgelopen nacht gebeurd is.
I think that what went on there last night must be investigated at any rate.
DutchIk weet dat velen van jullie denken: "Ik wil niet elk moment bereikbaar zijn."
I know a lot of you are like, "Ooh, I don't want to be reached at any hour."
DutchIk denk ook dat men elk jaar moet bekijken wat er voor verbetering vatbaar is.
I also believe that, year by year, we should look at how it can be improved.
DutchDaar heeft men in elk geval geen overcompensatie op de graanmarkt vastgesteld.
At all events they have not noticed any overcompensation on the cereal market there.