"elkaar ontmoeten" English translation

NL

"elkaar ontmoeten" in English

NL elkaar ontmoeten
volume_up
{verb}

elkaar ontmoeten (also: afhalen, treffen, afspreken, samenkomen)
Zij moeten de mogelijkheid krijgen om elkaar te ontmoeten, want waar mensen elkaar ontmoeten, ontstaat diplomatie.
They must be given the opportunity to meet because when people meet diplomacy is created.
Steeds als wij elkaar ontmoeten, heb ik slecht nieuws.
Seems like every time we meet I got nothing but bad news.
Laten we elkaar ontmoeten op dat veld.
Let us all meet in that field.
elkaar ontmoeten (also: elkaar tegenkomen)
Het laatste stukje van de puzzel vonden we toen we ons herinnerden hoe duivels zich gedragen als ze elkaar ontmoeten in het wild.
Well the final piece of the puzzle came when we remember how devils behave when they meet each other in the wild.
. ~~~ Ik denk dat de eerste stap naar wereldvrede is dat mensen elkaar ontmoeten.
(Laughter) But I really do think it makes sense, and I think that the first step to world peace is for people to meet each other.
elkaar ontmoeten (also: elkaar tegenkomen)

Similar translations for "elkaar ontmoeten" in English

elkaar pronoun
ontmoeten verb

Context sentences for "elkaar ontmoeten" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk wist dat ik haar ooit zou vinden, dat we elkaar ooit zouden ontmoeten.
Because, when people heard that my son was a victim, I got immediate sympathy.
DutchIn december ontmoeten we elkaar in Miami, in een conferentiezaal van een hotel.
So in December we met in Miami, in a hotel conference room.
DutchWij hebben de mogelijkheid een weg te volgen waar werknemers en ondernemers elkaar kunnen ontmoeten.
We have the opportunity of taking an approach which meets the needs of both workers and undertakings.
DutchWij kunnen dus ook afspreken elkaar elders te ontmoeten.
So perhaps we should arrange some other type of meeting.
DutchHet connectoom is waar 'nature' en 'nurture' elkaar ontmoeten.
The connectome is where nature meets nurture.
DutchDe heer Crowley en ik ontmoeten elkaar tamelijk zelden.
Mr Crowley and I have not met all that often.
DutchNu ontmoeten wij elkaar bij dezelfde gelegenheid.
Now we are coming together at the same event.
DutchIn de grensregio's ontmoeten mensen elkaar.
In border regions, people come together.
DutchDie uitdagingen zullen nog worden uitvergroot door technologie... die ons juist verbindt, omdat we elkaar erdoor ontmoeten.
They're only going to get magnified by the very technology that's connecting us, because it's making us intersect.
DutchHij citeert een innovator die zegt: "Een arts en een natuurkundige ontmoeten elkaar enkel wanneer de natuurkundige ziek is."
He quotes one innovator who says, "The only time a physician and a physicist get together is when the physicist gets sick."
DutchDaar ontmoeten wij elkaar.
DutchWij stimuleren de contacten met het Indiase Lagerhuis en pleiten er vooral voor dat delegaties van beide partijen elkaar op regelmatige basis ontmoeten.
We encourage contacts with the Indian Lower House and suggest, in particular, regular meetings between delegations from both sides.
DutchEen van die treinen vervoert de inspanningen van Turkije om een levensvatbare vorm van Europese islam te creëren, waarbij de profeet en de Verlichting elkaar ontmoeten.
One of them carries the efforts of Turkey to create a viable form of European Islam, where the Prophet meets the Enlightenment.
DutchIk voeg daar nederig aan toe -- dat verder dan de werelden van oorlog en vrede, een veld ligt, en dat vele vrouwen en mannen elkaar daar ontmoeten.
I humbly add -- humbly add -- that out beyond the worlds of war and peace, there is a field, and there are many women and men [who] are meeting there.
DutchDe richtlijn betreffende verkoop op afstand beschermt ook consumenten die goederen en diensten kopen op afstand, met andere woorden, zonder dat de koper en verkoper elkaar ontmoeten.
The Distance Selling Directive also protects consumers who purchase goods and services at a distance, in other words with no face-to-face contact.
DutchWij moeten stimuleren dat Oost- en West-Europeanen elkaar ontmoeten om te discussiëren over de uitdagingen waarvoor zij zich gesteld zien en waarvoor zij zich willen inzetten.
We must encourage every possible meeting between people of Eastern and Western Europe to discuss the challenges that they face and which stir them into action.
DutchWil dit proces echter een succes worden, dan moeten zowel de gedachtenwerelden als de volkeren elkaar daarin ontmoeten, en daarom moeten de parlementen van de staten erbij betrokken worden.
But if this process is to be a success, it has to be a meeting of minds and a meeting of peoples, and that needs to involve the parliaments of the states.
DutchUit hoofde van het eerste onderdeel hiervan - informatie over gezondheid - is een werkgroep voor geestelijke gezondheid opgericht, waarin projectleiders en belanghebbenden elkaar ontmoeten.
Under its first strand, dealing with health information, the Working Party on Mental Health has been created, bringing together project leaders and stakeholders.
DutchHet is fijn dat ik nu mag spreken tegen commissaris Bangemann, want hij heeft natuurlijk zeer veel begrip voor cultuur maar ook voor economie en die twee ontmoeten elkaar hier.
It is great that I can now disagree with Commissioner Bangemann, because he naturally has a great deal of understanding about culture but also about economics and the two come together here.
DutchZe bieden vakmensen uit alle delen van de gerechtelijke wereld de gelegenheid elkaar te ontmoeten, de beste maatregelen te vergelijken en elkaars aanpak te leren waarderen en respecteren.
They allow practitioners from various areas of the judicial world to come together to compare best practices and to learn to appreciate and respect each other's way of doing things.